Aile Hukuku İçtihatları

Aile hukuku konusunda son dönemde verilen içtihatlar, Türk hukuk sisteminin aile yapısı ve ilişkilerine ilişkin önemli kararlar içermektedir. Bu içtihatlar, evlilik sözleşmelerinden boşanmaya, ortak velayet uygulamalarından çocuk kaçırmaya kadar birçok konuyu kapsamaktadır. Ayrıca, aile içi şiddetin hukuki boyutuna da ışık tutan içtihatlar bulunmaktadır. Bu makalede, aile hukukuna ilişkin son dönemde alınan önemli içtihatlar ele alınacak ve bu konulara ilişkin verilen kararlar detaylı bir şekilde incelenecektir.

Evlilik

Son yıllarda, evlilik kavramı çerçevesinde önemli hukuki tartışmalar ve kararlar alınmıştır. Bu konuların başında evlilik sözleşmeleri gelmektedir. Evlilik sözleşmelerinin yasal dayanağı ve içeriği ile ilgili olarak çok sayıda içtihat verilmiştir. Mal rejimi konusu da sıklıkla tartışılan ve karar verilen bir konudur. Evlilik sözleşmesinde mal rejimi belirlenmeden önce, tarafların mal varlıklarını açıklaması ve değerlemesi yapması gerekmektedir. Berdel uygulamalarının yargılanması da son yıllarda gündeme gelmiştir. Boşanma davalarında ise zina nedeniyle açılan davaların sıklığı artmaktadır. Anlaşmalı boşanma sürecinde tarafların dikkat etmesi gereken hususlar belirlenmiştir.

Evlilik Sözleşmeleri

Evlilik sözleşmeleri, evlenmeden önce çiftler arasında yapılan ve evlilik sırasında veya sonrasında mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konuları düzenleyen belgelerdir. Türk Medeni Kanunu’nda evlilik sözleşmeleri ile ilgili birtakım hükümler bulunmaktadır. Ancak son dönemde verilen kararlara göre, evlilik sözleşmelerinin yasal dayanağı Medeni Kanun’da yer almaktadır. Sözleşmenin içeriği ise çiftlerin mutabakatı doğrultusunda belirlenmektedir. Mahkemeler, sözleşmenin geçerliliği konusunda karar vermekte ve hükümlerinin yasalara aykırı olmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, evlilik sözleşmesinde mal rejiminin belirlenmesi ve mal paylaşımının nasıl yapılacağına dair hükümler de yer alabilmektedir.

Berdel

Berdel hukuk sisteminde oldukça tartışmalı bir konudur. Berdel, aynı köy veya yakın bölgelerde yaşayan ailelerin çocuklarını evlendirmeleri ve bu evliliklerin karşılıklı olarak birbirleriyle gerçekleştirilmesidir. Bu uygulama son derece yıkıcı sonuçlara neden olabilen bir uygulamadır. Bu nedenle, son zamanlarda Berdel uygulamaları hakkında birçok yargılama yapılmış ve önemli kararlar alınmıştır. Mahkemeler, Berdel uygulamalarına karşı çıkmakta ve bu uygulamaları kınayan kararlar vermektedir. Artık Berdel uygulamalarının yasal olmadığına karar verilmiştir ve bu uygulamanın sonlandırılması için önemli adımlar atılmaktadır.

Mal Rejimi

Evlendirme İşlemleri hakkındaki Kanun’a göre evlilik sözleşmesi tarafından mal rejimi seçilebilecektir. Bu hususta çiftler, edimlerini mal ayrılığına tabi tutmak veya seçimlik olarak mal topluluğu rejimini seçmek arasında tercih yapabilirler. Mahkemeler, malların taraflar arasında mal rejimi seçiminden önce edinilmiş olmasına rağmen mal topluluğuna dahil edilmiş olabilecek malların belirlenmesi ve mal paylaşımı konusunda kararlar almaktadır.

Evlilik sözleşmesinde mal rejimi belirlendikten sonra, tarafların mal paylaşımı ile ilgili dava açmaları durumunda, mahkemeler, mal rejimini dikkate alarak karar verirler. Mal paylaşımı esnasında, kusurluluk halleri, malların edinilme şekli, iştirak halinde edinilen mallar gibi birçok husus dikkate alınır.

Boşanma

Son dönemde boşanma davalarında artış görülmekte ve bu durum aile hukuku içtihatlarını da etkilemektedir. Boşanma davalarında en sık karşılaşılan sebepler arasında aldatma, şiddet, uyumsuzluk ve maddi sorunlar yer almaktadır. Yargıtay kararlarına göre, boşanmanın gerçekleşebilmesi için evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekmektedir. Aile mahkemeleri son dönemde, anlaşmalı boşanmaları teşvik edici kararlar vermektedir. Boşanma davalarında çocukların velayeti de önemli bir konudur. Çocuğun yararına olan kararlar alınması, çocuğun sağlıklı bir şekilde yetişmesi için son derece önemlidir.

 • Boşanma davaları artış göstermektedir.
 • Boşanma sebepleri arasında aldatma, şiddet, uyumsuzluk ve maddi sorunlar yer almaktadır.
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması, boşanmanın gerçekleşmesi için gereklidir.
 • Boşanma davalarında anlaşmalı boşanmalar teşvik edilmektedir.
 • Çocukların velayeti, boşanma davalarında önemli bir konudur.

Zina

Zina, evlilik birliği içerisinde başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmek anlamına gelir. Zina eylemi karşısında açılan davalar ve verilen cezalar, aile hukuku içtihatlarında önemli bir yere sahiptir. Bu çerçevede son zamanlarda verilen kararlar incelendiğinde, zina nedeniyle açılan davaların genellikle boşanma davalarıyla birlikte görüldüğü anlaşılmaktadır.

Zina eylemi, Türk Ceza Kanunu’na göre suç olarak kabul edilmektedir ve fail, hapis cezasına çarptırılmaktadır. Aynı zamanda zina nedeniyle açılan davada, çocukların velayeti ve nafaka konularında da kararlar verilebilmektedir. Yargıtay tarafından yapılan bazı vurgulamalar doğrultusunda, zina eylemi ile diğer hukuki süreçler arasında doğrudan bir bağlantı kurulmaktadır.

Bu nedenle zina nedeniyle açılan davalar, diğer hukuki süreçlerle doğrudan ilişkili olabilen ve sonuçları itibariyle oldukça önem taşıyan davalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte, davacı tarafın zina eylemini kanıtlaması gerekmektedir ve mahkeme de bu kanıtlar doğrultusunda kararını vermektedir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma süreci hem zaman hem de maddi açıdan çekişmeli boşanmalara göre daha avantajlıdır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. İlk olarak, tarafların karşılıklı rızasıyla boşanmaya karar vermeleri gerekmektedir. Ardından, çocukların velayeti, nafaka, mal paylaşımı ve miras konularında mutabakat sağlanmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların mutabık kalması için hukukçu desteği almak önemlidir. Tarafların avukatları aracılığıyla sözleşme hazırlanır ve mahkemeye sunulur.

Devletin koruyucu görevi gereği, çocukların yaşam standartlarının bozulmaması için çocukların menfaatlerinin korunmasına yönelik kararlar alınır. Tarafların çocuklar için alınan kararlara saygı göstermeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma süreci, aile hukukunda son dönemde en çok tercih edilen yöntem olmuştur. Bu süreçte tarafların iyi niyetli olmaları, mahkemece hazırlanan sözleşmenin doğru ve kapsamlı olması önemlidir.

Velayet

Velayet konusu, aile hukukunda önemli bir yere sahiptir. Çocukların kimin velayetinde olacağı da boşanma davalarında en önemli konulardan biridir. Son zamanlarda yapılan yargılamalar ve alınan kararlar çerçevesinde, ortak velayet modeli daha sık uygulanmaya başlanmıştır. Bu modelde, çocuğun her iki ebeveyni de ortak kararlar alarak çocuklarını yetiştirir. Ancak, çocuğun hangi ebeveyniyle kalacağı hususu da yine mahkeme tarafından belirlenir. Ayrıca, çocuk kaçırma suçlarına yönelik de cezai ve önleyici tedbirler alınmaktadır. Çocukların korunması ve iyi bir gelecekleri için alınan bu tedbirler oldukça önemlidir.

 • Ortak velayet modeli daha sık uygulanmaktadır.
 • Çocuğun hangi ebeveyniyle kalacağı mahkeme tarafından belirlenir.
 • Çocuk kaçırma suçlarına yönelik cezai ve önleyici tedbirler alınmaktadır.

Ortak Velayet

Ortak velayet modeli, çocukların tüm sorumluluklarının aynı şekilde paylaşılması anlamına gelir. Son yıllarda, boşanma davalarında çocukların velayeti konusunda alınan kararlar genellikle ortak velayet üzerinde yoğunlaşıyor. Mahkemeler, çocuğun anne ve babanın her ikisi tarafından ortak şekilde yetiştirilmesinin çocuk için en iyi seçenek olduğunu düşünüyor. Böylece, çocuğun fiziksel, eğitsel ve psikolojik ihtiyaçları karşılanırken, kritik kararlar eşit bir şekilde alınmış oluyor. Mahkemenin, her iki tarafın da sağlıklı bir ilişki kurmasına izin vermek adına ortak velayet kararı vermesi oldukça yaygın hale gelmiştir.

Çocuk Kaçırma

Çocuk kaçırma, aile hukuku konusunda son zamanlarda ki yargılamalar arasında önemli bir konudur. Gerçekleşen çocuk kaçırma davalarına yönelik olarak, önleyici ve cezai tedbirler alınmaktadır. Çocuk kaçırma suçu işleyen kişiler hakkında verilen koruyucu tedbirler ile birlikte, cezai yaptırımlar da uygulanmaktadır. Bu suçlar ile mücadele etmek için adli merciler, çocukların korunması adına önemli adımlar atmaktadır. Bu suçlarla mücadele ederken, çocukların psikolojik durumları da göz önünde bulundurulmaktadır. Bu kapsamda, çocukların anneye veya babaya verilmesi kararları hassasiyetle değerlendirilmektedir.

Çocuk kaçırma suçunu önlemek için, bölgeler arası işbirliği sağlanmaktadır. Bu işbirliği özellikle, sınır ötesi çocuk kaçırmalarında daha da önemlidir. Bu suçlara karşı oluşturulan önleyici tedbirler sayesinde, çocukların güvenliği sağlanmaktadır. Ayrıca, bu suçların cezai yaptırımları da oldukça ağırdır. Çocuk kaçırma suçunda, hem ceza hukuku hem de aile hukuku yönünden ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Önleyici Tedbirler Cezai Tedbirler
 • Çocukların okulda bulunduğu süre zarfında bilgilendirme yapılması
 • Bakıcıların dikkatli davranması
 • Hapis Cezası
 • Para Cezası
 • Alternatif Cezalar

Çocuk kaçırmanın son yıllarda büyük artış gösterdiği Türkiye’de, bu suç ile mücadele etmek oldukça önemlidir. Aile hukuku çerçevesinde, çocukların haklarının korunması ve çocuk kaçırma suçu işleyen kişilere gereken cezai yaptırımın uygulanması, güçlü adımlarla desteklenmektedir.

Aile İçi Şiddet

Son zamanlarda aile içi şiddet konusunda alınan kararlarla birlikte toplumsal farkındalık artmıştır. Şiddet uygulayan kişilere karşı alınan tedbirler arasında; evden uzaklaştırma kararı, koruyucu tedbir kararı ve şiddet mağdurunun güvenliği için tahsis edilen barınaklar yer almaktadır. Şiddet uygulayan kişiler hakkında verilen yargılama kararları, suçluların cezalandırılmasında da etkili olmuştur. Bu kararlar sayesinde mağdurların hakları korunmuş, kimseye muhtaç olmadan yeniden hayatlarına başlamaları sağlanmıştır. Ayrıca, aile içi şiddetin bir boşanma sebebi olarak kabul edilmesiyle birlikte, kadınların hakları da koruma altına alınmıştır.

Koruyucu Tedbirler

Aile içi şiddetin önüne geçmek için alınan koruyucu tedbirler son yıllarda aile hukuku içtihatları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Şiddet uygulayan kişiler hakkında alınan koruyucu tedbirler arasında uzaklaştırma kararı, iletişim yasağı, evden uzaklaştırma kararı, şiddet mağduru kişilerin korunması ve gerektiğinde psikolojik destek almalarını sağlamak gibi çeşitli uygulamalar bulunmaktadır.

Şiddet uygulayan kişilerin tedbir kararlarına uygun davranmamaları halinde ise hukuki yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunlar arasında para cezaları, hapis cezası veya adli kontrol hükümleri yer almaktadır. Bu tedbirler şiddetin tekrarlanmasını engellemek ve mağdurların korunmasını sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır.

Koruyucu tedbirler aynı zamanda mağdur olan kişilerin devlet tarafından korunmasını sağlamakta ve şiddetin önüne geçmek için atılan bir adım olarak önem taşımaktadır. Mağdur olan kişilerin korunması ve şiddetin bir daha yaşanmaması için alınan tedbirlerin önemi aile hukuku içtihatları kapsamında sürekli olarak gündemde tutulmaktadır.

Boşanma Sebebi

Aile içi şiddet son yıllarda Türkiye’de önemli bir hukuki mesele olmaya devam ediyor. Şiddetin bir boşanma sebebi olarak kabul edilmesi konusunda yargılamalar ve kararlar da giderek artmaktadır. Bu konuda alınan kararlar, özellikle kadınların şiddete maruz kalmalarının hukuki boyutunda bir dönüşümü de beraberinde getirmiştir.

Türk Medeni Kanununa göre, bir tarafın diğer tarafı hayatı tehlikeye düşürecek şekilde şiddet kullanması halinde, mağdur olan taraf boşanma davası açabilecek haktadır. Ayrıca bazı durumlarda hukuki koruma sağlamak amacıyla mahkemeler, şiddet uygulayan tarafa karşı koruyucu tedbirler alabiliyor.

Şiddetin boşanma sebebi olarak kabul edilmesi konusundaki yargılamalar ve kararlar hukuk camiasında tartışmalara sebep olmuştur. Ancak Türkiye’de hukuki açıdan önemli bir gelişme kaydedildi. Artık Türkiye’de kadına karşı şiddet hem adli hem de idari açıdan kabul ediliyor ve sadece kadınlara karşı değil, tüm bireylere karşı şiddet suç olarak sayılıyor.

Yorum yapın