İcra ve İflas Hukukunda İcra İflas Yoluyla İflas İtiraz Davası İtirazları ()

Mevzuat değişiklikleri nedeniyle icra ve iflas yoluyla iflas itiraz davası itirazları gündemde yerini aldı. Alacaklılar, borçluların ödeme yapmaması durumunda alacaklarını tahsil etmek için haciz yoluna başvuruyor. Bu durumda borçlu, hacizden üç gün içinde ödeme yapmazsa, alacak haczi iflas niteliği kazanır. Borçlunun, haciz veya iflas durumundan itibaren yedi gün içinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İflas İtiraz Davası açılırken bazı şartların yerine getirilmesi gereklidir. İflas İtiraz Davası, özel bir dava olarak İcra ve İflas Kanunu’na göre yargılanmaktadır.

İflas Niteliği Kazanmamış Alacak Haczi

Alacaklının, borçlunun ödeme yapmaması halinde, alacağını tahsil etmek amacıyla taşınır veya taşınmaz malına el koymasıdır. Bu durumda, alacaklının mal varlığına haciz konulur ve borçlu, hacizli malı satmak suretiyle alacaklıya borcunu ödeyebilir. Ancak borçlu, hacizli malı satmadığı takdirde, alacaklı iflas erteleme talebinde bulunarak, borçlunun iflas etmesini talep edebilir. İflas etmeyen borçlu ise, alacaklının mal varlığına konan haciz kaldırılır ve alacaklı, başka yollarla borcunu tahsil etmeye çalışır.

İflas Niteliği Kazanmış Alacak Haczi

İflas niteliği kazanmış alacak haczi, alacaklının el koyma işlemi sonrasında borçlu tarafından 3 gün içinde ödeme yapılmaması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda, alacak haczi iflas niteliği kazanarak, borçlu iflas etmiş sayılır.

İflas niteliği kazanmış alacak haczi sonrasında, borçlu üzerindeki fiili tasarruf hakkı sona erer ve alacaklı alacağını diğer alacaklılarla birlikte tahsil eder. Ancak borçlu, iflasın ertelenmesi konusunda talepte bulunabilir.

Borçlu, iflas niteliği kazanmış alacak haczi durumunda, hakkında karar verilecek İflas İtiraz Davası’nı açma hakkına da sahiptir.

İflas İtiraz Davası Nedir?

İflas İtiraz Davası, borçlu tarafından haciz veya iflas durumunda yapılan bir itirazdır. Borçlu, icra müdürlükleri tarafından el konulan mal veya mülklerine itiraz ederek İflas İtiraz Davası açar. Bu itirazlar, İcra ve İflas Kanunu’na göre belirli şartlar altında kabul edilebilir. Borçlu, haciz veya iflas durumundan itibaren 7 gün içinde itiraz hakkını kullanması gerekir ve bu durumda İflas İtiraz Davası açılır. İflas İtiraz Davası’nın kabul edilmesi sonucunda, borçlunun malına konulan haciz kaldırılır ve diğer icra işlemleri durdurulur.

İflas İtiraz Davası Şartları Nelerdir?

İflas İtiraz Davası açılabilmek için birkaç şart bulunmaktadır. Bunların başında borcun haciz yolu ile alınmış olması gelmektedir. Borçlu, davayı açmadan önce haczedilen borcun gerçek alacak olduğunu ispatlamalıdır. İspatlama işlemi için alacaklının alacağına ilişkin belgeler ibraz edilebilir. İflas İtiraz Davası açılabilmek için ayrıca borcun alacaklının elinde kambiyo senedi veya çek gibi belgeler yolu ile de ispatlanabilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin gerekliliği dava açılmadan önce alacaklıya bildirilmelidir. Son olarak, İflas İtiraz Davası, itiraz süresi içinde açılmalıdır. Borçlu, haciz veya iflas durumundan sonra en geç yedi gün içerisinde dava açmalıdır.

İflas İtiraz Davası Hangi Durumlarda Kabul Edilir?

İflas İtiraz Davası’nın açılmasının ardından, mahkeme tarafından yapılan inceleme sonucunda, davacının beyanlarının doğruluğu ve dosyada sunulan delillerin güvenirliği belirlenir. Eğer mahkeme, borçlu lehine sonuçlanacak şekilde bir karar verirse, İflas İtiraz Davası kabul edilir. Bu kararla birlikte borçlunun malına konulan haciz kaldırılır ve diğer icra işlemleri durdurulur. İflas İtiraz Davası’nın kabul edilmesi durumunda, borçlunun itiraz ettiği alacağına dair takip işlemleri tamamen sona erer. Ancak, dosyada yeterli delil bulunmaması veya beyanların doğru çıkmaması halinde, İflas İtiraz Davası reddedilerek, takip işlemleri devam eder.

İflas İtiraz Davasında Yargılama Nasıl Yapılır?

İflas İtiraz Davası, icra iflas yoluyla yapılan hacizlere karşı açılan özel bir davadır. Bu dava, İcra ve İflas Kanunu’na göre yargılanmaktadır.

Bu davanın tarafları, borçlu, alacaklı ve İcra Mahkemesi’dir. İflas İtiraz Davası’nın amacı, borçluların haklarını korumak ve haklarında yapılan yanlış işlemlere karşı hukuki yollara başvurmalarına imkan sağlamaktır.

Davada borçlular, haczedilen borcun asıl alacak olduğunu ispatlamak zorundadır. İcra Mahkemesi, davaya ilişkin delilleri toplayarak karar verir. Davanın sonucunda, borçlular lehine karar çıkması durumunda, malına konulan haciz kaldırılır ve diğer icra işlemleri durdurulur.

Yorum yapın