İdare Hukuku’nda İdari İşlemde İdari Yargı Düzeyleri

İdare hukuku kapsamında, kamu idaresi tarafından yapılan işlemlerde yargı denetimi çok önemlidir. İdari yargı ise, idari işlemlere ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan bir yargı türüdür. İdari işlem yapılırken idari yargı düzeyleri de dikkate alınması gereken önemli bir konudur.

İdari yargı, iki alt düzeyde hizmet verir. İdari yargı makamları ve idari yargı hakimleri bu düzeylerin başında gelir. İdari yargı makamları, kamu idaresi tarafından verilen kararlara itiraz eden vatandaşların başvurduğu ilk yargı merciidir. İdari yargı hakimleri ise daha üst düzeyde, temyiz mahkemeleri olarak hizmet verirler.

İdari yargıya başvururken dikkat edilmesi gereken bazı esaslar vardır. Belirlenen sürelerde başvuru yapılması ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması bu esaslar arasındadır. Eğer vatandaş, idari yargı makamında alınan kararları da kabul etmezse, Danıştay’a başvurabilir. Danıştay, idari yargının en üst düzeyi olarak, bazı özel kararlar verme yetkisine sahiptir.

Bu nedenle, idari işlemlerde idari yargı düzeyleri ve başvuru prosedürleri hakkında doğru bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Bu sayede vatandaşlar, haklarını koruma konusunda daha güçlü bir pozisyona sahip olabilirler.

İdari İşlemin Tanımı ve İdari Yargı

İdari işlem, kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen bütün faaliyetlerdir ve tüm hukuki sonuçları beraberinde getirir. İdari işlemler, kesin karar niteliği taşırlar ve bireylerin hak ve özgürlükleri üzerinde doğrudan etkilidirler. Bu nedenle, idari işlemlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi hayati önem taşır. İdari işlemlere karşı yapılan itirazlar, idari yargı sistemi tarafından ele alınır. İdari yargı, genellikle idare mahkemeleri ve Danıştay gibi kurumlar tarafından yürütülür. Bu sistem, hukuk devleti ilkesinin korunmasını ve vatandaşların haklarının korunmasını sağlar.

İdari Yargının Alt Düzeyleri

İdari işlemlerin yargı aşamasında, idari yargı birçok alt düzeyden oluşmaktadır. İdari yargının alt düzeyleri, idari işlemlere karşı yapılan itirazların bireysel bir yaklaşımla ele alınmasını sağlamaktadır.

İdari yargının alt düzeyleri bulunmasındaki amaç, vatandaşların hukuki haklarını korumaktır. İdari yargı alt düzeylerinden bazıları, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, ve İş Mahkemeleridir. Bu mahkemeler farklı konulara odaklanmaktadır.

İdari yargının alt düzeylerinden biri olan İdare Mahkemeleri, idari işlemlere ilişkin uyuşmazlıkları çözmektedir. Vergi Mahkemeleri ise vergi işlemleri hakkında dava açılmasına karar vermektedir. İş Mahkemeleri de işçi işveren uyuşmazlıkları hakkında karar vermektedir.

Bunun yanı sıra, Danıştay da önemli bir idari yargı alt düzeyidir. Danıştay, idari işlemlere ilişkin olarak temyiz ve bozma kararlarında bulunmaktadır. Bu kararlar, idari yargının yapısını oluşturan diğer alt düzeyler tarafından uygulanmaktadır.

İdari yargının alt düzeyleri, vatandaşların idari işlemlere karşı hukuki haklarını korumak için gereklidir. Her bir alt düzeyin kendi özellikleri ve görevleri vardır. Bu nedenle, idari işlemlere itiraz edilecek durumlarda, hangi idari yargı düzeyine başvurulacağına karar vermek önemlidir.

İdari Yargı Makamı ve Görevleri

İdari yargı makamı, idari işlemlere karşı açılacak davaları inceleyen yargı birimidir. Bu birim, idari mahkemeler, idarenin kendi kendine yargılaması yoluyla çözülen idari anlaşmazlıklar veya idari makamların vermiş olduğu kararlara itiraz edilen birimlerdir. İdari yargı makamı, idari faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu denetlemekte ve idare tarafından verilen hukuka aykırı kararlara karşı vatandaşların haklarını korumaktadır. Bu amaçla, idari yargı makamı; idari davaları inceleyerek karara bağlamak, idari işlemlerin hukuki geçerliliğini ve hukuka uygunluğunu denetlemek, idari işlemlerde hukuka aykırılıkları önlemek, idarenin kanunları ve yönetmelikleri uygulayıp uygulamadığını denetlemek ve vatandaşların idari işlemlere karşı yargı yolunu kullanmalarını sağlamak gibi görevleri yerine getirir.

İdari Yargı Hakimleri

İdari yargı hakimleri, yargı üyeleri arasından Adalet Bakanlığı tarafından seçilirler. Hakim adaylarının seçiminde hukuk fakültesi mezuniyeti, mesleki sicil, yeterlilik sınavı ve kıdem gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

İdari yargı hakimlerinin temel görevi, idari davalarda adil ve tarafsız bir şekilde yargılamak ve hukuka uygun kararlar vermektedir. Hakimler, kamu yararı ve hukukun üstünlüğünün korunmasını sağlamak için gerektiğinde özverili bir şekilde çalışırlar.

İdari yargı hakimleri, dava dosyalarını ve ilgili evrakları inceleyerek kararlarını verirler. İşlerinde hukuk ve adalet ilkelerine uygun davranmakla yükümlü olan hakimler, sadece hukuka uygun olan kararları vermeye çalışırlar.

Özetle, idari yargı hakimleri, hukuka uygun, adil ve tarafsız bir şekilde idari davalarda yargılama yapmakla görevlidirler.

İdare Yargılaması

İdari yargılamada belirlenmiş olan süreler, savunma hakkının kullanılması ve diğer esaslar, haklar ve yükümlülükler gibi unsurları içeren genel bir yönetmelik söz konusudur. İdari yargılamada ilk dikkat edilmesi gereken unsur, herhangi bir işlemin başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde sonuçlandırılmasıdır. Bu süre içinde işlem sonuçlandırılmazsa, başvuru sahibi işlemi reddedilmiş sayabilir.

İdari yargılamada esaslı bir süreç takip edilmekte olup, taraflar arasındaki yazışmalar dikkate alınarak savunma hakkının kullanılması için belirli bir süre verilmektedir. Bu süre, idari işleme göre değişiklik göstermektedir. Ek olarak, dava dilekçesi süresi, harç bedeli ödenmesi süresi gibi süreler de belirlenmiştir.

İdari yargılamada dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise, işleme karşı açılan davanın niteliği ve konusudur. Bu nedenle, açılan davaların yetkili ve görevli idari yargı mahkemelerinde açılması gerekmektedir. Aksi halde, dava açmanın hiçbir hukuki anlamı olmayacaktır. İdari yargılama sürecinde davanın niteliği, idari işlemin belirtilmesi, haklı gerekçelerin sunulması gibi noktalara da dikkat edilmelidir.

İdari Yargıya İtiraz Yolları

İdari işlemlerde vatandaşların yanı sıra özel veya tüzel kişiler de haklarını korumak için itiraz hakkına sahiptir. İdari işlemi yapan kurumun başvuru gerekçesinin açıklandığı kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargıya başvurulabilir.

İtiraz yolu, idari işlemin kesinleşmesini engelleyerek, durdurma kararı verilmesine veya idari işlemin tümüyle veya kısmen iptaline karar verilmesine kadar devam eder.

Vatandaşlar itiraz başvurularını dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapabilirler. Dilekçede itiraz gerekçeleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. İlgili idari yargı makamı, başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde inceleme yaparak kararını verir.

Bunun yanı sıra, vatandaşlar idari işlemin gerçekleştirildiği ilgili idareye de başvurabilirler. Bu başvuruda da işlemin iptali veya değiştirilmesi talep edilebilir. İlgili idare, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde kararını vermek zorundadır.

Her iki durumda da, kişi itirazın kabul edilmemesi durumunda tekrar yargı yoluna başvurarak karara itiraz edebilir.

İdari Yargıda Temyiz Yolu

İdari işlem sonucu verilen kararlara itiraz etmek isteyen vatandaşlar veya kurumlar, idari yargıda temyiz yoluna başvurabilirler. İdari yargıda temyiz yolu, üst mahkemeye başvuru yaparak verilen kararın yeniden değerlendirilmesini ve gerekirse değiştirilmesini sağlar.

Temyiz başvurusu için gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuru süreci, hukuki danışmanlık hizmeti alınarak gerçekleştirilmelidir. Temyiz başvurusunun geçerli kabul edilmesi için sürelerin doğru şekilde takip edilmesi ve gerekli belgelerin eksiksiz sunulması gerekmektedir.

İdari yargıda temyiz yolu ile ilgili önemli bir nokta, temyiz başvurusu yapılacak üst mahkemenin bilinmesidir. Temyiz işlemleri, idari mahkemelerin temyiz incelemesi yapmasıyla başlar ve Danıştay’ın üst mahkeme olarak yer alması sebebiyle çoğu temyiz başvurusu bu mahkemeye yapılmaktadır.

Temyiz başvurusu yapmak için gerekli süre, idari işlem sonucunun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gündür. Davalı tarafın temyiz başvurusuna cevap vermesi için de 30 günlük bir süre verilir. Temyiz incelemesi sonucunda verilen kararlar kesindir ve kararı veren mahkeme, gerekli işlemleri başlatır.

Danıştay’ın Rolü ve Görevleri

Danıştay, Türkiye’de idari yargının en üst mercii olarak görev yapar. Danıştay’ın görevleri arasında idari işlemlere ilişkin yapılan itirazların değerlendirilmesi, idarenin eylem ve işlemlerine ilişkin dava açılması, idari konulara ilişkin bilirkişi raporu istenmesi ve davalara müdahale edilmesi yer alır. Danıştay, iki dairesi ve beş genel kurulu ile çalışır. Daireler, idari davaların ilk derece mahkemesi olarak görev yapar ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan görev alanlarına göre işlem yaparlar. Genel kurullar ise davalara bakmak için toplanır. Danıştay’ın kararları Türkiye genelinde önem taşır ve emsal teşkil eder.

Mahkeme Kararlarına İtiraz Yolları

İdari yargıda verilen kararlara itiraz etmek isteyen vatandaşlar için farklı yollar bulunmaktadır. İlk olarak, kararın gerekçesinin açıklanması talep edilebilir. Bu talep, kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. Gerekçenin açıklanmasının ardından, karara karşı yürütmenin durdurulması veya kararın iptali için dava açılabilir. Bu dava, konusuna ve değerine göre idare mahkemelerinde veya Danıştay’da açılabilir.

Bunun yanı sıra, karara karşı itiraz ederek temyiz talebinde bulunulabilir. Bu talep, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Temyiz başvurusu, karar veren idare mahkemesi veya Danıştay’a yapılabilir.

Ayrıca, hukuka aykırı kararlar için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleştiği tarihten itibaren 60 gün içinde yapılmalıdır. Anayasa Mahkemesi, hukuka aykırı kararları iptal edebilir veya yeniden yargılama yapılmasını sağlayabilir.

Genel olarak, idari yargıda verilen kararlara itiraz etmek isteyen vatandaşlar için farklı yollar bulunmaktadır. Hangi yola başvurulacağı, kararın niteliğine, tarihsel ve maddi koşullara, ilgili hukuk kurallarına uygun olarak belirlenmelidir.

Yorum yapın