İdare Hukuku’nda İdari İşlemde İdari Yargı Yolu

İdare hukuku, idari işlemler ve idari yargı yolları gibi konuları kapsayan bir hukuk dalıdır. İdari işlem, idare tarafından kamu gücünün kullanılması sonucunda kişi ve kurumların hukuk düzenindeki durumunu değiştiren her türlü işlemdir. İdari yargı yolu ise, idarenin verdiği hukuka aykırı veya yanlış idari işlem kararlarına karşı vatandaşların başvurdukları yargı yolu olarak tanımlanabilir. İdari yargı yolu, vatandaşların haklarını korumak ve idari işlemlerin hukuka uygunluğunu denetlemek için kullanılır. Dava açma süreci, dava açılacak mahkeme, idari yargı kararlarının iptali gibi konular bu yargı yolunun işleyişinde önemli detaylar içermektedir.

İdari İşlem Nedir?

İdari işlem, bir kamu kurumunun ya da kamu görevlisinin yasal dayanağına uygun olarak gerçekleştirdiği fiili ya da hukuki işlemdir. Bu işlemler genellikle kamu yararına yapılan işlemlerdir ve yönetimle ilgili konulardan ileri gelir. Örnek olarak; vergi cezası, inşaat ruhsatı verme, izin belgesi, temizlik cezası gibi işlemler sayılabilir. İdari işlemlerin özellikleri arasında hızlı sonuç alınması, idari yargı yoluyla uyuşmazlıkların giderilmesi ve kamusal işlev taşıması yer alır.

 • İdari işlem, bir kamu kurumunun ya da kamu görevlisinin yasal dayanağına uygun şekilde yapması gereken işlem türüdür.
 • İdari işlemler genellikle kamu yararına yapılan işlemlerdir.
 • Yönetimle ilgili konulardan ileri gelirler.
 • Örnek olarak; vergi cezası, inşaat ruhsatı verme, izin belgesi, temizlik cezası gibi işlemler sayılabilir.
 • İdari işlemlerin özellikleri arasında hızlı sonuç alınması, idari yargı yoluyla uyuşmazlıkların giderilmesi ve kamusal işlev taşıması yer alır.

İdari Yargı Yolu Nedir?

İdari yargı yolu, bir idari işlem veya kararın hukuka uygunluğunun incelenmesi için başvurulan yargı yolu olarak tanımlanır. Bu süreç, bireylerin veya kurumların devlet tarafından verilen idari kararlara itiraz etmeleri için kullanılır.

İdari yargı yolu, iki aşamalı bir süreçten oluşur. İlk aşama, idari bir karara karşı itiraz edilmesidir. İkinci aşama, itirazın yargı mercileri tarafından incelenmesidir. Bu süreç vatandaşların haklarını korurken, idari işlemlere karşı devletin açıklık ve adil olma sorumluluğunu da yerine getirir.

İdari yargı yolu, birçok sebep ile kullanılabilir. Örneğin, bir vatandaşa yapılan bir idari işlem hukuka uygun değilse, bu yola başvurarak hakkını arayabilir. Ayrıca, bir hak arama yolu olarak kullanılabilir ve vatandaşların etkili bir şekilde hakkını aramasını sağlar.

Dava Açma Süreci

İdari işlemde idari yargı yolu kullanmak isteyen vatandaşların, dava açma süreci için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. İlk olarak, idari işlemin kendisini ve karar tarihini belirten bir dilekçe hazırlanır. Dilekçede, işlem kararının hangi nedenlerle hukuka aykırı olduğu da ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.

Hazırlanan dilekçe, dava açma süresinin sona ermeden, işlemi yapan idareden alınacak bir onay kaşesi ile beraber ilgili idari mahkemeye sunulur. İlgili idari mahkeme, yargılama sürecinin başlaması için gerekli işlemleri yapar ve davayı incelemeye alır.

Dava açma sürecinde, vatandaşların herhangi bir avukat yardımı almaları zorunlu değildir. Ancak, hukuki bir konuda yeterli bilgiye sahip olmayanların avukat desteği almaları tavsiye edilir.

İdari yargı yolu için dava açma süreci oldukça önemlidir ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, davaların reddedilme veya daha uzun süreler boyunca sonuçlanma gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.

Dava Açma Süresi

Dava açma süresi, idari işlemin tebliğinden itibaren 60 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde dava açılmadığı takdirde, idari işlemin kesinleştiği kabul edilir ve idari yargı yolu tamamen kapanmış olur.

Ancak, bazı durumlarda açılan davaların süreleri farklılık gösterebilir. Örneğin, idari işlem tebliğ edilmeden öğrenilen durumlarda, öğrenilme tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açılabilir.

Dava açma süresi hesaplanırken, ilk günün tebliğ tarihinden sonraki gün olduğu ve son günün sürenin bitim tarihi olduğu dikkate alınmalıdır. Ayrıca, sürenin tatil günleri de dahil olmak üzere hesaplandığını da unutmamak gerekir.

Dava Açılacak Mahkeme

İdari yargı yolu için dava açılacak mahkeme, idari işleme konu olan kurumun kapsamındaki idare mahkemeleridir. İdari mahkemeler arasında daire, bölge ve yüksek idare mahkemeleri bulunmaktadır. İdari yargı mahkemelerinin görevi, idari işlemler hakkında karar vermek, idareyi denetlemek ve idarenin hukuka aykırı işlemlerini ortadan kaldırmaktır.

Dava açılacak mahkeme, idari işlemin konusuna ve niteliğine, dava konusunun gerçek kişi, tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşlarına göre belirlenir. Dava açacağınız mahkeme hakkında bilgi almak için idari işlem konusunda uzman bir avukattan yardım almanız da faydalı olabilir.

İdari yargı yolu, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yargısal koruma alacakları bir imkân sunmaktadır. Bu nedenle, idari işlemlere karşı haklarınızı korumak için idari yargı yolu konusunda bilgi sahibi olmanız ve gerektiğinde dava açabilmeniz önemlidir.

İdari Yargı Kararlarının İptali

İdari yargı kararları, idari işlemlere karşı açılan davalar sonrasında verilir. Ancak bu kararlar her zaman doğru olmayabilir. İdari yargı kararlarının iptal edilebilmesi için bazı şartlar vardır. Örneğin, kararın hukuka aykırı olması durumunda, idare mahkemesi kararı iptal edebilir. Ayrıca usul hataları veya idarenin yetkisini aşması durumunda da karar iptal edilebilir. İptal davası, kararın tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde açılmalıdır. İptal davası sonucunda kararın tamamen veya kısmen iptal edilmesi mümkündür. Bunun yanı sıra, idari yargı kararlarına karşı temyiz yoluna da başvurulabilir.

İdari Yargı Yolu Neden Kullanılır?

İdari yargı yolu, idari işlem ve işlemlerde hukuka uygunluk ilkesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu yol, vatandaşların haklarını koruma, idarenin hukuka uygun davranmasını sağlama, idari işlemlerin denetlenmesi ve hukuka uygunluğunun sağlanması amaçlarıyla kullanılmaktadır. Vatandaşlar, idari işlemlerin kendilerine zarar vermesi ya da haklarının ihlal edilmesi halinde idari yargı yoluyla haklarını arayabilirler ve haksız idari işlemlerin iptal edilmesini sağlayabilirler. Ayrıca, idari yargı yolu, idarenin vatandaşlara karşı cezai ya da finansal yaptırımlar uygulamasına da engel olmaktadır. İdari yargı yolu, hukuk devletinin düzenli işlemesi için önemli bir araçtır ve vatandaşların korunması açısından vazgeçilmezdir.

Vatandaşın Hakları ve Yetkileri

Vatandaşlarımızın idari işlemlere karşı bazı hakları ve yetkileri bulunmaktadır. Bu haklar ve yetkiler, vatandaşların haksız bir şekilde karşılaştıkları idari işlemlere karşı koruma altına almaktadır. Vatandaşlarımızın hakları şöyledir:

 • İdari işlemin dayandığı delillerin incelemesi yapılabilir
 • İdari işlemi yapan memur hakkında şikâyette bulunabilirler
 • İdari işlemle ilgili belgenin bir suretini isteyebilirler
 • İdari işlemle ilgili olarak yazılı bilgi edinebilirler
 • İdari işlem sonucunda oluşan zararını tazmin talep edebilirler

Vatandaşlarımızın idari işlemleri itiraz edebilmesi için belli başlı yetkileri de söz konusudur. Bu yetkiler:

 • İdari işlemle ilgili olarak itiraz başvurusunda bulunabilme
 • İdarenin verdiği cezai müeyyideleri itiraz ederek dava açabilme
 • İdarenin verdiği kararları yargıya taşıyabilme
 • İdari bir işlemle mağduriyet yaşandığında tazminat talep edebilme

Kısacası, vatandaşlarımızın idari işlemlere karşı korunması için birtakım hakları ve yetkileri bulunmaktadır. Bu haklar ve yetkilerin kullanılması, vatandaşlarımızın adil bir şekilde işlem görmelerine ve haksız durumlarla karşılaşmamalarına yardımcı olmaktadır.

İdari İşlemlerde Hukuka Uygunluk İlkesi

İdari işlemlerde hukuka uygunluk ilkesi, idarenin yaptığı işlemlerin hukuka uygun olması gerekliliğini ifade eder. Yani, idarenin işlemlerinin, hukuka uygun bir biçimde yapılması gereklidir. Bu ilkeye göre, idari işlemle ilgili her türlü faaliyet hukuk kurallarına uygun bir biçimde yapılmalıdır. Ayrıca, idarenin işlem yapmak için hukuki bir nedeni olması gereklidir. Eğer bir işlem hukuka aykırıysa, yargı yolu ile başvurulabilir. Hukuka uygunluk ilkesi, hem idarenin hem de vatandaşların yararına çalışır. Bu sayede, idari işlemler daha şeffaf ve adil hale gelir.

İdari Yargı Yolu ile İlgili Örnekler

İdari yargı yolu ile ilgili örnekler incelendiğinde, idari işlem ve kararın iptali davaları en sık görülen örneklerdir. Bu tip davalarda, bir idari işlemin veya kararın hukuka aykırı olduğu iddia edilir ve dava açılır. Bu davalarda, mahkeme idari işlemin veya kararın hukuka uygun olup olmadığını değerlendirir. Örnek dava dosyaları arasında, belediyenin bir inşaat projesine izin vermesine karşı açılan dava, vergi cezasına karşı açılan dava, sağlık kuruluşları tarafından verilen kararların iptal davaları gibi farklı konularda davalara rastlanır. Bu örnek dava dosyaları genellikle, idari yargı yolu ile ilgili mevzuatın nasıl uygulandığı hakkında bilgi verir ve doğru bir değerlendirme yapılması için rehber sağlar.

Örnek 1:…

Örnek bir dava dosyası, “İdari Yargı Yolu” başlıklı bir hukuk sitesinde yayınlanmıştır. Dosya, belediye tarafından verilen bir iki aylık kiralamasının sonlanması ile ilgilidir. Kiralamayı yapan kişi, belediyenin verdiği sürenin dolmasından önce kiralamayı iptal etmek istemiştir. Belediye tarafından iptal edilen kiralama, kişinin itirazı sonrası idari yargıya taşınmış ve mahkeme belediye tarafından verilen iptal kararını hukuksuz bulmuştur. Mahkeme kararı ile kişinin erken iptal talebi kabul edilmiş ve belediye, mahkeme tarafından belirtilen tazminat tutarını ödemek zorunda kalmıştır. Bu örnek, vatandaşların hukuk devleti prensibi çerçevesinde idari işlemlere karşı haklarını savunabilmesi için idari yargı yolunun önemini gözler önüne sermektedir.

Örnek 2:…

Örnek 2: Bir vatandaşın, belediye tarafından verilen park yasağı cezasını iptal etmek için açtığı idari yargı davası, sonuçlanmıştır. Vatandaş, belediyenin park yasağı konusunda hukuka uygun olarak işlem yapmadığını öne sürmüştü. Mahkeme, belediyenin yeterli kanıt sunamadığını tespit etti ve cezanın iptaline karar verdi. Ayrıca, belediyenin kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmediği için para cezasına çarptırılmasına da hükmetti. Bu örnekte görüldüğü gibi, idari yargı yolu vatandaşların haklarını savunmaları için önemli bir araçtır. Hukuka uygunluğu sağlamak için idari işlemler sıkı bir şekilde denetlenmeli ve doğru bir şekilde uygulanmalıdır.

Yorum yapın