İdari İşlem Kavramı ve Unsurları

İdari işlem, kamu yönetiminin vatandaşlarla olan ilişkisinde en önemli unsurlardan biridir. İdari işlem kavramı, idari bir işlem sonucunda ortaya çıkan hukuki bir süreç olarak tanımlanabilir. İdari işlemin doğru bir şekilde yapılabilmesi için belirli unsurların sağlanması gerekmektedir.

İdari işlemin unsurları, tarafların yetkisi, dayanağı ve amacı olarak belirlenebilir. Tarafların yetkisi, idari işlemin oluşumunda belirleyici unsurlardan biridir. Uygulama yetkisi kimde olacak ve görev yetkisi ne olacak gibi konular bu unsura dahildir. Dayanağı, idari işlem yapılırken kanun ve mevzuata dayanarak yapılması gereken hukuki bir süreçtir. İdari işlemin amacı ise, doğru belirlenmesi gereken bir unsurdur.

İdari işlemin önemi ise, kamu yönetimi açısından oldukça büyüktür. İdari işlemler, kamu düzeni ve hukukun üstünlüğü açısından önemlidir ve vatandaşlar için hukuki koruma sağlar. Ayrıca, idari işlemler sonucunda hukuka aykırı bir durumda yargı yolu açılabilir.

İdari İşlem Nedir?

İdari işlem, kamu yönetiminin vatandaşlarla olan ilişkisinde en temel unsurlardan biridir. Kamu idaresi tarafından gerçekleştirilen işlemlerin tümüne idari işlem denir. Bu işlemler, vatandaşların kamu yönetimi ile iletişim kurdukları en temel yoldur. İdari işlemler, vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanmaları için gereklidir. Örneğin, vergi ödeme işlemleri, pasaport başvuruları, tescil işlemleri gibi birçok işlem idari işlem kapsamındadır. İdari işlem, kamu hukukunun bir dalıdır ve tarafları idari makamlar ve vatandaşlar olarak belirlenir.

İdari İşlemin Unsurları Nelerdir?

İdari işlem, kamu yönetiminin vatandaşlarla olan ilişkilerinde en temel unsurlardan biridir. İdari işlem, belirli bir amacı olan, hukuki bir süreçtir ve bazı unsurlardan oluşur. Bu unsurların doğru belirlenmesi, idari işlemin hukuki geçerliliği açısından oldukça önemlidir.

İdari işlemin unsurları şunlardır:

 • Tarafların yetkisi: İdari işlemde, tarafların yetkisi belirleyicidir. Tarafların hangi durumda hangi işlemi yapabileceği, bu yetkiye bağlıdır.
 • Dayanağı: İdari işlem, dayanağı olan bir hukuki süreçtir. Bu sebeple dayanak, idari işlemin geçerliliği açısından oldukça önemlidir.
 • Amacı: Her idari işlemin belirli bir amacı vardır. Amacın doğru belirlenmesi, işlemin hukuki geçerliliği açısından önemlidir.

Bu unsurlar, idari işlemin hukuki geçerliliği açısından önemlidir. Bu sebeple idari işlem yapılırken, tarafların yetkisi, dayanağı ve amacı doğru belirlenmelidir.

Tarafların Yetkisi

İdari işlemin oluşumunda belirleyici unsurlardan biri tarafların yetkisidir. Yetki, bir kişi ya da kurumun hukuki bir işlem yapabilme gücüdür.

İdari işlemlerde yetki sahibi taraflar;

 • Kamu idaresi: Kamu idaresi, yürütme organının yetkili organları veya kamu kurumları olabilir.
 • Vatandaşlar: Vatandaşlar, kamu idaresi tarafından yapılan idari işlemlere karşı hukuki süreç başlatabilir.

Tarafların yetkisi, işlem yapacakları konuya, kişiye, kuruma, konumlarına ve yapacakları işlemin türüne göre belirlenir. Bu nedenle yetkisiz tarafların işlem yapması hukuka aykırıdır ve işlem geçersiz sayılır.

Uygulama Yetkisi

İdari işlemin temel unsurlarından biri olan uygulama yetkisi, idari işlemi yapan makam tarafından verilen kararın gerçekleştirilmesinde kimin yetkili olduğunu belirler. Uygulama yetkisi genellikle idari işlemi yapan makam tarafından kullanılır. Ancak bazı durumlarda, idari işlemi yapan makamın verdiği kararın uygulanması başka bir makam veya kişi tarafından da yapılabilir.

Uygulama yetkisi, idari işlemin taraflarının haklarını korumak ve idari işlemin doğru şekilde yürütülmesini sağlamak için önemlidir. Uygulama yetkisi, yürütmenin işlem tesisinde görevli kurum ve personel tarafından kullanılır. Bu personeller, herhangi bir durumda yapılacak uygulamanın yasalara ve yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmalıdır.

Uygulama yetkisi, idari işlem sürecinin adil ve doğru şekilde yürütülmesi için son derece önemlidir. İdari işlemi yapan makam, uygulama yetkisini belirlerken, kararın doğru şekilde uygulanmasını sağlayacak kişilerin yetkisine dikkat etmelidir. Bu sayede, vatandaşların haklarının korunması ve adaletin sağlanması mümkün olacaktır.

Görev Yetkisi

Görev yetkisi, kamu çalışanlarının kendilerine verilen görevler çerçevesinde belirli bir konuda idari işlem yapabilme yetkisine denir. Bu yetki, herhangi bir kamu çalışanının kendi başına hareket etmesi yerine, görevli olduğu kurumda belirli bir konuda yetkili kılınmasıyla elde edilir. Bu konuda verilen yetki, çalışanın unvanı, görev tanımı ve eğitimi gibi faktörlere göre belirlenir ve çalışanın yaptığı işlemler ve kararlar, bu yetkiye uygun şekilde olmalıdır. Bu şekilde, kamu çalışanlarının yetkileri net olarak belirlenerek, hukuka uygun ve güvenilir idari işlemler yapılması sağlanır.

Dayanağı

İdari işlem, kamu yönetimi açısından önemli bir hukuki süreçtir ve kanuni dayanaklara ve hukuki prensiplere uygun olarak yapılması gerekmektedir. İdari işlem yapılırken dayanak, işlemi yapmaya yetkili kişilerin hareket alanını belirleyen önemli bir unsurdur. Dayanak, işlem yapılırken hangi kanun, mevzuat ya da yönetmeliklerin kullanıldığını belirler ve işlemin geçerli olabilmesi için gereklidir.

İdari işlemin dayanağı, doğru ve güncel olmalıdır. Eğer dayanak yanlış ya da hatalı ise, işlem hukuka uygun olmayacak ve işlem yapılan kişilerin yasal yollara başvurma hakları olacaktır. Bu nedenle, idari işlem yapılırken dayanağın doğru belirlenmesi ve uygulanması önemlidir.

Bunun yanı sıra, idari işlemin yapılırken dayanağı, işlem yapılacak konuda yeterli bilgi ve donanımı sağlar. Dayanak, işlem yapacak kişilerin işlem sürecini doğru bir şekilde yönetmesine yardımcı olur ve işlem sonucunda ortaya çıkacak sonuçların hukuka uygun ve kabul edilebilir olmasına olanak tanır.

Kanun ve Mevzuatlar

İdari işlem yaparken kanun ve mevzuatlar önemli bir yere sahiptir. Zira idari işlem vatandaşların haklarını ve hukukunu ilgilendiren bir konudur. Kanun ve mevzuatların belirlediği çerçevede yapılacak idari işlemler, hukuka uygunluk açısından da önemlidir. Kanuna, yasalara ve mevzuatlara uygun olarak yapılan idari işlemler, vatandaşların haklarını korurken, idaresel işleyişin de düzenli ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Bunun yanı sıra, kanun ve mevzuatlara uygun yapılan idari işlemler, yargı sürecinde de etkili olacaktır. Zira yargı sürecinde idari işlemin hukuka uygunluğu incelenecektir. Bu süreçte, idari işlemin kanun ve mevzuata uygunluk açısından değerlendirilmesi, vatandaşların haklarının korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması açısından oldukça önemlidir.

İdari İşlemde Hukuki Prensip ve Kurallar

İdari işlemler yapılırken dikkate alınması gereken bir takım hukuki prensipler ve kurallar vardır. Bunlar;

 • Tarafsızlık Prensibi: İdari işlemlerin tarafsız bir şekilde yapılması gerekir.
 • İdari İşlemin Gerekçelendirilmesi: İdari işlemenin gerekçelerinin belirtilmesi gerekmektedir.
 • İdari İşlemin Tebliği: İdari işlem, taraflara tebliğ edilerek bildirilmelidir.
 • İdari İşlemde Usul ve Esasların Göz Önünde Bulundurulması: İdari işlemlerin yapılırken belirlenen usul ve esaslar göz önünde bulundurulmalıdır.
 • İdari Eşitlik: Kamu yönetimi, vatandaşlar arasında eşit davranmakla yükümlüdür.
 • İdari İşlem İtirazı: Hukuka aykırı bir idari işlem kararı meydana geldiğinde itiraz edilebilir.

Tüm bu prensip ve kuralların dikkate alınması, idari işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasına ve vatandaşların hukukunun korunmasına yardımcı olacaktır.

Amacı

İdari işlemin amacı, kamu yararına uygun karar ve hukuka uygun eylem yapmaktır. Bu nedenle işlem yaparken amaç doğru belirlenmeli ve hukuki dayanağı olmalıdır. Aksi takdirde işlem hukuka aykırı kabul edilir. Doğru amaç belirlenmesi ayrıca işlemi yürüten kamu görevlisinin yetkisini de sınırlar. İdari işlem, devletin vatandaşlarla olan işlemlerinde en temel araçtır. Bu nedenle amaç doğru belirlenmeli, hukuki prensipler ve kurallara uygun olmalı ve hukuki dayanağına uygun şekilde uygulanmalıdır. İdari işlemlerin doğru ve hukuka uygun olarak yapılması, kamu yönetimi açısından da önemlidir. Bu sayede kamu düzeni ve hukukun üstünlüğü korunur ve vatandaşlar için hukuki koruma sağlanır.

İdari İşlemin Önemi

İdari işlem, kamu yönetimi açısından son derece önemlidir. Öncelikle, idari işlem yoluyla kamu yönetimi, yasal ve hukuki bir süreç izleyerek vatandaşlarla olan ilişkilerini yürütmektedir. Bu sayede kamu kaynakları daha verimli kullanılabilmekte, adaletin sağlanması amaçlanmaktadır.

Vatandaşlar için de idari işlemin önemi oldukça büyüktür. İdari işlem yoluyla vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alma hakkını elde ederler. Ayrıca, herhangi bir idari işlem sonucunda mağduriyet yaşanması durumunda, hukuki yolların açık olması da vatandaşlar için önemlidir.

İdari işlem, hem kamu yönetimi hem de vatandaşlar için adil ve düzenli bir sürecin yürütülmesine katkı sağlar. Bu nedenle idari işleme uygun bir şekilde hareket edilmesi, vatandaşların haklarının korunmasında büyük önem taşımaktadır.

Kamu Düzeni ve Hukukun Üstünlüğü

İdari işlemler, kamu yönetimi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu işlemler sayesinde, kamusal hizmetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve kamu düzeninin korunması sağlanır. Kamu yönetimi, vatandaşlarla olan ilişkisinde idari işlemlerle düzenleme yapar ve yasalara uygun olarak davranır.

İdari işlemler, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak yapılması gereken işlemlerdir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, ülkemizde anayasal bir ilkedir. Bu ilke, devletin hukuka uygun olarak hareket etmesini sağlar ve toplumdaki adalet duygusunu yerine getirir.

Kamu düzeni ise, vatandaşların güvenliği ve refahı açısından çok önemlidir. İdari işlemlerin ardındaki temel amaç, kamu düzenini korumaktır. Bu nedenle, idari işlemlerle ilgili tüm kararlar, hukuka uygun olarak verilmelidir. Böylece, toplumun huzuru ve güvenliği daha iyi sağlanabilir.

Vatandaşlar İçin Hukuki Koruma Sağlar

İdari işlemler, vatandaşlar için hukuki koruma sağlamaktadır. Eğer bir idari işlem ile vatandaşın hakları ihlal edilmişse, vatandaş hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir. İlk olarak, vatandaş hukuka aykırı olduğunu düşündüğü işlemi yapan kamu kurumuna itiraz edebilir. Bu itiraz, ilgili idari birim tarafından dikkate alınarak işlemin yeniden değerlendirilmesi sağlanır. Eğer ilk derecede alınan karar da vatandaşı tatmin etmez ise, vatandaş idari yargıda dava açabilir. Hukuki koruma, vatandaşın haklarının korunması açısından önemlidir ve idari işlemler ile bu koruma sağlanır.

Yargı Yolu Açar

İdari işlem sonucunda hukuka aykırı bir durum ortaya çıktığında vatandaşların yargı yolu açılmaktadır. Vatandaşlar, idari işlem sonucunda haklarına aykırı bir durum olduğu düşüncesiyle öncelikle yargıya başvurabilecekleri gibi, idari yargıya da başvurabilirler.

İdari yargıya başvurmadan önce ise ilgili idari birimlere itiraz etmek gerekmektedir. Bu itiraz, idarenin yetkili organına yazılı olarak yapılabileceği gibi, sözlü olarak da yapılabilir. İtirazın yazılı olarak yapılması halinde, itirazın idare tarafından alındığına dair bir belgenin istenmesi gerekmektedir.

İdari yargıya başvurulabilmesi için öncelikle bu işlemi yapacak merciinin doğru seçilmesi gerekmektedir. Yetkili mahkemelerin belirlenmesi ise ilgili kanunlarda yer almaktadır. İdari yargı, idarenin yaptığı işlemlerin hukuka uygun olup olmadığını denetleme yetkisine sahiptir.

Yargı yolu açmak isteyen vatandaşların, idari işlem sonucunda ortaya çıkan hukuka aykırı durumu belgeleyen tüm belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgeler doğrultusunda ilgili yargı merciine başvurarak hukuka uygunluk denetimi talebinde bulunabilirler.

Yorum yapın