İmar Hukuku İçtihatları

İmar hukuku, son dönemde yargı kararlarında sıkça dile getirilen bir konu haline geldi. Yasal düzenlemelerin yanı sıra yargıtay içtihatları, imar hukuku konusunda uygulamaları şekillendiriyor. Mahkemelerde açılan davalar sonucunda verilen kararlar, imar planı değişiklikleri, arsa payı düzenlemeleri, derece ve kullanım şekli değişiklikleri gibi birçok konuda içtihatlar oluştu. Mahkemelerin yargılama sürecine ilişkin de içtihatlar mevcuttur. Bu içtihatlar, imar hukuku konusunda çalışanların yasal süreçlerini takip ederken dikkate almaları gereken önemli konulardır.

Yargı kararları arasında özellikle imar barışı konusuna ilişkin kararlar ve yorumlar öne çıkıyor. İtiraz ve dava açma süreleri, dava açma usulü ve istisnaları da yargı kararlarıyla belirlenmiştir. Mahkemelerin imar planlarında yapılan plan değişikliklerine ilişkin yorumları ve verdiği kararlar da son dönemde dikkat çekiyor. İmar hukuku davalarında sürecin işleyişi ve yargının karar süreçlerine ilişkin içtihatlar da önemli bilgiler sunmaktadır.

Mevzuatın Yorumlanması

Yargıtay, Türkiye’de mevzuatın yorumlanması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. İmar Hukuku ile ilgili de birçok içtihat üretmiştir. Yargıtay’ın İmar Hukuku alanında yaptığı yorumlamalar mahkemelerin İmar Hukuku davalarında verdiği kararlarda etkili olmaktadır. Yargıtay’ın mevzuatı nasıl yorumladığına ilişkin birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Yargıtay, imar planı değişikliği yapılırken “kamu yararı” ilkesinin korunması gerektiğine işaret etmektedir.
 • Bina yapımında izin alınması gereken yerlerin sınırlandırılması konusunda Yargıtay, “mevcut planlama hükümlerine uyulması” gerektiği görüşündedir.
 • Yargıtay, dava konusunun somut olayda ne olduğunu belirlemekte kararlıdır ve karar verirken gerekli olan mevzuata uygun yorumlamaları yapar.

Yargıtay’ın yaptığı yorumlamalar, İmar Hukuku davalarında verilecek kararlarda büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, İmar Hukuku ile ilgili içtihatların takip edilmesi ve iyi bir şekilde anlaşılması oldukça önemlidir.

İmar Planı Değişikliği

İmar hukuku davaları günden güne artarken, en çok karşımıza çıkan konuların başında imar planı değişikliği geliyor. Mahkeme kararlarına göre, imar planı değişikliği yapılması için ilgili idarelerin belirli bir süreç ve usul izlemesi gerekiyor. İdarenin süreci doğru şekilde işlettiği durumlarda, imar planı değişikliği yapılabilse de bu karar sonrasında karşı tarafın itiraz hakkı doğuyor. Ayrıca, bazı imar planı değişiklikleri tamamen dava konusu yapılmadan da gerçekleştirilebiliyor. Bu konuda yargı kararları, imar planı değişikliği yapılması için belirli kriterlerin sağlanması gerektiğini vurguluyor.

 • İlgili idarelerin belirli bir süreç ve usul izlemesi gerekiyor.
 • İdarinin süreci doğru şekilde işlettiği durumlarda, imar planı değişikliği yapılabilse de bu karar sonrasında karşı tarafın itiraz hakkı doğuyor.
 • Bazı imar planı değişiklikleri tamamen dava konusu yapılmadan da gerçekleştirilebiliyor.

İmar planı değişiklikleri davalarında, idarelerin işlemlerinin hukuka uygunluğu, hak taleplerinin yerinde olup olmadığı gibi konular önemli yer tutuyor. Bu kapsamda verilen yargı kararları da imar hukukunun şekillenmesinde etkili oluyor.

İtiraz Süreci

Mahkemelerin imar planı değişikliği itiraz sürecine ilişkin yaptığı uygulamalar hakkında verilen içtihatlar, bu konuda birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Yargının bu süreçte nasıl bir tutum sergilediği ve hangi uygulamaları benimsediği, imar hukuku davalarında oldukça önemlidir.

Buna göre, mahkemeler imar planı değişikliği itirazlarında, öncelikle bu değişikliğin hukuka uygun olup olmadığını incelemekte ve bu kapsamda, yapılan değişikliklerin yasal dayanaklarına bakmaktadır. Ayrıca, şehir planlama ilkeleri ve kamu yararının da dikkate alındığı bu süreçte, mahkemeler uygulama sürecine ilişkin örnekler de ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda, mahkemelerin itiraz sürecinde belirlediği inceleme kriterleri oldukça önemlidir ve sürecin adaletli bir şekilde işlemesi açısından büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, imar hukuku davalarında itiraz sürecinin nasıl işlediğine dair içtihat örnekleri incelenmeli ve bu doğrultuda hareket edilmelidir.

Derece ve Kullanım Şekli Değişiklikleri

İmar planlarında derece ve kullanım şekli değişiklikleri son dönemde yargı kararlarında sıkça ele alınan konulardan biridir. Mahkemeler, imar planı değişikliklerinde önceden belirlenmiş olan yapım koşullarına uymayan veya kısıtlayan hükümleri aldıklarında, bu kararların iptali için dava açılabileceği yönünde görüş bildirmektedir.

Bu durumda, masraflı bir süreçle karşılaşmamak için ilgili ölçütler önceden bilinmeli ve verilen hükümlere uygun bir teklif sunulmalıdır. Özellikle derecelerin değiştirilmesi konusunda, doğal alanların korunması ve geliştirilmesi için dikkat edilmesi gereken belirli kurallar vardır.

Ayrıca, kullanım şekli değiştirikliği konusunda, daha önce oturma izni bulunmayan veya belirli bir kullanım amacına sahip olmayan binaların, yeni bir kullanım amacına uygun hale getirildiği durumlarda, imar planı değişikliği için gerekli olan izin alınmalıdır. Mahkeme kararlarına uygun davranarak ve gerekli izinleri alarak gerektiği şekilde hareket etmek önemlidir.

Plan Notları

İmar planlarında yer alan plan notları, genellikle planın uygulanması sırasında dikkate alınması gereken özel şartlar ve belirtilerdir. Mahkemeler, plan notlarının özellikle imar planlarının yürütmesi sırasındaki önemini vurgulamıştır. Plan notlarında yer alan uygulama koşulları ve kurallarının, imar planının diğer hükümleriyle uyumlu olması gerekmektedir.

Mahkemeler, plan notlarının önemli bir yere sahip olduğunu belirtmiş, inşaat projesinin uygulama aşamasında plan notlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmiştir. İnşaat projesinin uygulama aşamasında, plan notlarının dışındaki maddeler uygulanacaksa mahkeme kararı gerekmektedir.

Özellikle altyapı projelerinde plan notlarının önemi daha da artmaktadır. Mahkemeler, plan notlarının yerine getirilmemesi durumunda projenin yürütülmesine müsaade etmedikleri gibi, plan notlarının yerine getirilmesi için gerekli süreleri de belirleyebilirler.

Yargıtay kararlarına göre, plan notlarının belirli koşullar altında ihlal edilmesi halinde, ilgililerin devletin zarar görmesiyle karşılaşmaması için tazminat ödemeleri gerekebilir. Mahkemeler, projelerde yer alan plan notlarının göz ardı edilmemesi, uygulanması gerektiğinde tüm kurallara uygun şekilde uygulanması hususunda kararlıdır.

İmar Barışı

İmar barışı, yapı ruhsatsızlığı nedeniyle mevcut olan yapıların kayıt altına alınmasını amaçlayan bir düzenlemedir. Bu konuda yargı da çok sayıda içtihat üretmiştir. Yargı kararlarına göre, imar barışının düzenlendiği tarihten önceki yapılar için yapılacak başvurularda yapı kayıt belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu belgenin ibrazı, ilgili idareye vergi borcunun ödenmesi, ecrimisil ödenmesi gibi şartlar yerine getirildikten sonra yapı kayıt belgesi düzenlenebilir. Aksi halde, ilgili yapı için yaptırım uygulanabilir. Ayrıca, imar barışı kapsamındaki yapıların imar affı niteliği taşımadığına dair yargı kararları da bulunmaktadır.

 • Yapı kayıt belgesinin düzenlenmesi için başvuru tarihi, yapı kullanım izin belgesi alınması için gereken sürelerin belirlenmesinde dikkate alınır.
 • İmar barışı kapsamında yapılan yapılar hakkında, vergi borçları, ecrimisil borçları ve idari para cezaları ile ilgili alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanmıştır.
 • Yargı kararlarına göre, imar barışı kapsamındaki yapıların yıllık emlak vergisi değeri ile yapılanma izninde belirlenmiş olan oturum alanı ve inşaat alanı farklılıklarının dikkate alınması gerekmektedir.

Yargı Kararlarında Dikkat Çeken Konular

Son dönemde imar hukuku alanında yargı kararlarına bakıldığında, arsa payı düzenlemesi ve plan değişiklikleri gibi konular öne çıkmaktadır. Mahkemelerin, imar planı değişiklikleri itiraz süreçleriyle ilgili kararları da oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca, imar barışı hakkında verilen kararlar ve yorumlar da son dönemde sıkça tartışılan bir konu olmuştur. Plan notlarına ilişkin yargı kararları da imar hukuku alanında dikkat çeken bir konudur. Tüm bu konuların yanı sıra, yargı kararlarındaki süreç ve usuller de imar hukuku davalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur.

 • Arsa payı düzenlemesi
 • Plan değişiklikleri
 • İtiraz süreci
 • İmar barışı
 • Plan notları
 • Süreç ve usuller

Arsa payı düzenlemesi, tapu kadastro müdürlükleri tarafından hazırlanan haritaların yargıya taşınarak gerçekleştirilen düzenlemelerdir. Plan değişiklikleri, imar planlarında yapılan değişiklikleri ifade eder. İtiraz süreci, mahkeme kararından önce ilgili idari birimlere yapılan itirazların değerlendirme sürecidir. İmar barışı, imar mevzuatına uygun olmayan yapıların kayıt altına alınması sürecinde uygulanan bir mekanizmadır. Plan notları ise imar planının ayrıntılarını düzenleyen notlar olarak tanımlanabilir.

İmar hukuku alanında yargı kararları ve süreçleri oldukça karışık olabilir. Bu nedenle, tamamen doğru bilgiye dayanmak için mutlaka bir avukattan yardım alınmalıdır.

Arsa Payı Düzenlemesi

Arsa payı düzenlemesi, imar hukuku kapsamında oldukça önemli bir konudur. Yargıtay, arsa payı düzenlemesi konusunda da sık sık kararlar vermektedir. Bu kararlarda arsa payı düzenlemesi için farklı kriterler öne sürülmektedir. Örneğin, arsa payı oranı artırılarak toplumsal fayda sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, arsa payı düzenlemesi sonucunda herhangi bir mülkün değerindeki değişimler de yargı kararlarına yansımaktadır. Bu nedenle arsa payı düzenlemesi konusunda alınacak kararlarda dikkatli olunmalı ve yargı kararlarına uygun bir şekilde hareket edilmelidir.

Plan Değişiklikleri

Mahkemelerin aldığı yargı kararlarına göre, imar planı değişikliği sürecinde bazı şartlar yerine getirilmelidir. Plan değişikliklerinin hukuki temeline gelecek olursak, usul ve esasların yerine getirilmesi gerekmektedir. Plan değişiklik sürecinde ilgili kuruluşlardan alınan görüşler de dikkate alınmalıdır. Mahkemelerin verdiği kararlara göre, imar planı değişikliği sırasında kamusal yarar gözetilmeli, vatandaşların hakları korunmalıdır.

Bazı plan değişiklikleri yargı tarafından reddedilmiş olup, şartların tam yerine getirilmediği veya kamusal yararın gözetilmediği gerekçesiyle reddedilmiştir. Mahkemeler tarafından plan değişikliği yapan kurumların mutlaka mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, vatandaşların yasal haklarının da korunması gerekmektedir.

Plan değişiklikleri konusunda yargı kararları oldukça çeşitlidir. Bazı mahkemeler vatandaşların şikayetlerine hak verirken, bazıları kamu yararını gözeterek değişiklikleri onaylamaktadır. Yargı kararlarına göre, plan değişikliği sürecinde ilgili kurumlar ve vatandaşlar birlikte hareket ederek, mevzuatın öngördüğü şartları yerine getirmelidirler.

İmar Hukuku Davalarında Süreç

İmar hukuku davaları, mahkemelerde en sık görülen türlerden biridir. İşleyiş süreci, genellikle idari işlemlerin ardından başlar. İdari işleme itiraz eden kişi, idarenin verdiği kararın iptali veya yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvurur. Mahkeme, davanın kabul edilmesi veya reddedilmesi kararını verirken, idareye ait belgeler ve raporlar üzerinde çalışır. Davanın reddedilmesi halinde, itiraz eden kişi temyiz başvurusunda bulunabilir. İdare, davayı kazanması halinde, mahkeme kararının temyiz edilmesi için kendisi başvurabilir. Bu aşamada, konunun uzmanlığı gereğince, mahkeme kararının uygulanmasını veya iptal edilmesini beklemek gerekebilir.

İtiraz ve Dava Açma Süreleri

İmar hukuku davalarında itiraz ve dava açma süreleri konusunda yargının verdiği kararlar oldukça önemlidir. İtiraz sürecinde, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde itiraz hakkı kullanılabiliyor. Bununla birlikte, yargıtay kararlarına göre dava açılırken 60 günlük süre işlemiyor. Davayı açmanın belirli bir süresi yok, ancak hukuki yararın oluşması ve imar işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir. Yargıda son dönemde bu konuda verilen kararlara bakıldığında, imar işlemlerindeki belirsizlikler nedeniyle dava açma sürelerinin uzatılabileceği görülüyor. Bu nedenle, imar hukuku davalarında dava açma süreleri konusunu çok dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekiyor.

Dava Açma Usulü ve İstisnaları

İmar hukuku davalarında açılacak davalara ilişkin usul ve istisnalar hakkında yargı kararlarında çeşitli örnekler vardır. Örneğin, açılacak dava konusunun “hesap verme davası” olduğu durumlarda, davacının usulüne uygun bir idari başvuruda bulunmuş olması gerektiğine dair kararlar mevcuttur. Ayrıca, davalı idarenin yaptığı işlemin iptal edilebilmesi için “dava konusu işlemin kamu yararına aykırı olması” gerekmektedir. Bu nedenle, davalı idarenin itiraz konusu işlemi yaparken kamu yararını gözetmesi oldukça önemlidir.

Bunun yanı sıra, imar planı uygulamasından doğan davaların açılabilmesi için belli bir sürenin geçmiş olması gerekmektedir. Yargı kararlarına göre, imar planı uygulama işleminin kesinleşmesinden itibaren 60 gün içerisinde dava açılmadığı takdirde dava açma hakkı düşmektedir.

Ayrıca, Danıştay’ın yaptığı bir incelemede, “imar planlarının onaylanması işlemlerine dair davalarda açılan iptal davalarının, davacının uğramış olduğu bir zararın yansıtıldığı maddi bir yararının bulunmadığı durumlarda dava açma hakkının bulunmadığı” belirtilmiştir. Bu nedenle, davacının maddi bir yararı olmadan açacağı davalarda mahkeme tarafından reddedilebilir.

Yorum yapın