İmar hukukunda yapı kullanma izni başvurusunda istenen belgeler

Yapı kullanma izni, bir yapıyı mevzuata uygun bir şekilde kullanabilmeniz için gereklidir. Ancak, yapı kullanma iznini almak için bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu makalede, imar kanunundaki yapı kullanma izinleri için gerekli olan belgeler hakkında bilgi verilecektir.

İlk olarak, başvuru dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu dilekçe, yapı kullanma izni için ilgili kuruma hitaben yazılmaktadır. Ayrıca, yapının bulunduğu yerin resmi belgeleri olan tapu ve kadastro çıktıları da sunulmalıdır. Bunun yanı sıra, imar durumunu gösterir belge de istenmektedir. Bu belge, yapıyı inşa etmek için uygun bir alanın olup olmadığını gösterir.

İmar durumunu gösteren belgeler arasında İmar Planı ve Uygulama İmar Planı da yer almaktadır. Bu belgeler, yapının nereye inşa edileceğini ve mevzuata uygun olup olmadığını gösterir. Parselasyon işlemleri de bu aşamada gerçekleştirilmektedir. Parselasyon, bir arsada yapılacak yapıların nerede bulunacağını gösteren bir işlemdir.

Yapıya Ait Proje ve Statik Hesap Raporu da yapı kullanma izni için sunulması gereken belgeler arasındadır. Bu belgeler, yapının niteliklerini gösterir ve nasıl hazırlanacağı belirtilir. Mimari, çevre ve peyzaj projelerinin talep edilmesi de duruma göre değişebilir. Yine, yapıya ait projelendirme ve danışmanlık firmalarının seçilmesi bu aşamada belirtilir.

Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenen belgeler de hazırlanmalıdır. Bu belgeler, yapının çevresel ve insan sağlığı açısından uygunluğunu göstermektedir. Ayrıca, yapı kontrollerinin nasıl yapılacağı ve buna dair belgeler de hazırlanmalı ve sunulmalıdır.

Ruhsat Başvuru Dilekçesi

Yapı kullanma izni almak için ilk adım, ilgili kuruma hitaben yazılmış bir başvuru dilekçesi hazırlamaktır. Bu dilekçe, yapı sahibi, proje müellifi veya yetkili bir temsilci tarafından imzalanmalıdır.

Dilekçede, yapının adresi, kullanım amacı ve önemli teknik bilgiler dahil olmak üzere ayrıntılı bilgi verilmelidir. Bunun yanı sıra, uygunluk beyanı gibi ek beyanlar ve talepler, dilekçeye eklenmelidir.

Başvuru dilekçesi, elle veya bilgisayarla yazılabilir. Ancak, genellikle bilgisayarla hazırlanması tercih edilir. Dilekçe hazırlanırken, resmi format ve yazım kuralları takip edilmelidir.

Bir örnek yapmak gerekirse, başvuru dilekçesi şu şekilde olabilir:

Adres: Örnek Mahallesi, Örnek Caddesi No: 1, Örnek İlçesi/Şehri
Konu: Yapı Kullanma İzni Başvurusu
İlgili Kurum: Örnek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayın Yetkililer,

Bu başvuru dilekçesi, yukarıda belirtilen adresteki binanın yapı kullanma izni başvurusunu yapmak için hazırlanmıştır.

Bu binanın özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Adres: Örnek Mahallesi, Örnek Caddesi No: 1, Örnek İlçesi/Şehri
 • Kullanım Amacı: (Örneğin konut, iş yeri vb.)
 • Kat Adedi: X
 • Toplam Yüzölçümü: X
 • Konstrüksiyon: (Örneğin betonarme, çelik vs.)

Ekstralar:

 • Uygunluk Beyanı
 • (Var ise) Ek talepler

Saygılarımla,

Ad Soyad

İmza

Yeri Gösterir Tapu ve Kadastro Çıktısı

Yapı kullanma izni almak için gereken belgeler arasında yapının bulunduğu yere ait tapu ve kadastro çıktıları da yer alır. Bu belgeler, yapının yasal sahibinin kim olduğunu ve nerede olduğunu gösterir. Tapu ve kadastro çıktısı, resmi bir belge olduğu için doğru ve güncel bilgiler içermelidir.

Tapu kaydı, arsanın kimin adına kayıtlı olduğunu, kadastro kaydı ise arsanın sınırlarını ve büyüklüğünü gösterir. Bu belgeleri temin etmek için ilgili tapu sicil müdürlüğüne başvurulmalıdır.

Tapu ve kadastro belgeleri, yapı kullanma izni için gereklidir. Bu nedenle, eksik veya hatalı belgeler sunmak izin sürecini geciktirebilir veya reddedilmesine neden olabilir. Bu nedenle, tapu ve kadastro belgelerinin eksiksiz ve güncel olması önemlidir.

İmar Durumunu Gösterir Belge

İmar durumunu gösterir belge, yapı kullanma izni almak için gerekli olan belgeler arasında yer alır. Bu belge, yapılaşmaya açık alanlarda hangi yapıların inşa edilebileceğini ve inşaat özelliklerini belirler. Peki, bu belge nasıl alınır?

İmar durum belgesi, belediyeler veya il özel idarelerinden temin edilebilir. Başvuru için yapılması gerekenler ise şu şekildedir:

 • Yerleşim yerindeki belediyeden veya il özel idaresinden imar durum belgesi için dilekçe alınır.
 • Dilekçeye ek olarak, tapu örneği ve adres beyanı da verilmelidir.
 • Belediyenin belirlediği ücret yatırılmalıdır.
 • Müracaat edilen belge üzerinde belirtilecek numara kadar, noterden onaylı imza sirküleri alınmalıdır.
 • Başvuru için gerekli belgeler tamamlandıktan sonra, Başvuru dilekçesi ile birlikte belediyeye başvuru yapılır.

Yukarıdaki adımları takip ederek, imar durumu belgesi başvurusu işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

İmar Planı ve Uygulama İmar Planı

İmar durumunu gösteren belgeler arasında yer alan İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, yapının inşa edileceği alandaki tüm detayları gösteren belgelerdir. İmar Planı, tapuda yer alan parselin nerede olduğunu, imar durumunu, parselleme durumunu, yapı yoğunluğunu ve kat sayısını belirtir. Uygulama İmar Planı ise aynı bilgileri daha detaylı olarak gösterir. Bu planlar, projelendirme ve talep edilen yapıya göre farklılık gösterir ve bu nedenle hazırlanması uzun bir süreçtir. Planlar, belediyeler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından incelenir ve onaylanması gerekmektedir.

Ayrıca, İmar Planı ve Uygulama İmar Planı için özellikle belirlenmiş şablonlar ve standartlar bulunmaktadır. Bunlar doğru bir şekilde hazırlanmazsa, izinlerin onay sürecini uzatabilir veya tamamen reddedilmesine neden olabilir. Bu nedenle, planların hazırlanması aşamasında mutlaka uzman bir mimar ve/veya danışmanın yardımı alınmalıdır.

 • İmar Planı ve Uygulama İmar Planı hazırlanırken şu bilgiler yer almalıdır:
  • Parsel numarası ve alanı
  • Yapının konumu ve özellikleri
  • Yola ve komşu parsellere mesafeler
  • Yapının genel görünümü
  • Detaylı inşaat ve uygulama planı
  • Yapının teknik ayrıntıları

İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, yasal olarak gerekli olan belgeler arasındadır ve yapının inşa edilmesine başlamadan önce mutlaka hazırlanması ve onaylanması gerekmektedir.

Parselasyon İşlemleri

Parselasyon, bir arsanın bölünerek daha küçük parçalara ayrılması işlemidir. Bu işlem, belediyeler veya ilgili kurumlar tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılır. Parselasyon işlemi yapılırken, bir arsanın paydaşları bulunmalıdır. Bu paydaşlar işlem öncesinde belirlenir ve tüm paydaşların rızası alınmalıdır.

Parselasyon işlemi sırasında, arsa üzerinde yapılacak olan bölünme işlemi noter kanalıyla gerçekleştirilir. Parselasyon işlemi sonunda, her parsel için ayrı bir tapu belgesi hazırlanır ve tapular, ilgili kuruma verilir. Parselasyon işlemi yaparken, dikkat edilmesi gereken noktalar arasında; arsanın imar durumu, emlak vergisi durumu, kat irtifakı veya kat mülkiyeti durumunun olup olmadığı yer almaktadır.

Parselasyon işleminin önemli bir aşaması, parseller arasındaki yolların belirlenmesidir. Bu yolların belirlenmesi için, belediyeler veya ilgili kurumlar tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda hareket edilir. Parsellere ayrılan arazilerin kullanım alanları da parselasyon işlemi sonucunda belirlenir.

Parselasyon işlemleri için gerekli belgeler arasında, tapu belgesi, mimari proje, yapı kullanma izni gibi belgeler yer almaktadır. Parselasyon işlemi ile ilgili detaylı bilgiye ilgili kurumlardan veya danışmanlık firmalarından da erişim sağlanabilir.

Yapıya Ait Proje ve Statik Hesap Raporu

Yapı kullanma izni başvurusunda hazırlanması gereken belgeler arasında, yapının niteliklerini göstermeye yönelik proje ve statik hesap raporu da yer almaktadır. Bu belgeler, yapının mimari ve mühendislik özelliklerini göstererek, güvenliği ve yapıların uygunluğunu denetlemek için önemlidir.

İlerleyen süreçlerde, yapıya yönelik çalışmalar sırasında herhangi bir sorun yaşanmamasına özen gösterilmelidir. Proje ve statik hesap raporu hazırlama işlemleri, genellikle mimarlar ve mühendisler tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca, raporların doğru ve eksiksiz hazırlanması spekülasyonların önüne geçmek için büyük bir öneme sahiptir.

Proje hazırlama sürecinde, yapıya ilişkin tüm özellikler detaylı olarak incelenmekte ve rapora yansıtılmaktadır. Aynı şekilde, statik hesap raporunda da binanın taşıyıcı sistemleri, yapısal özellikleri ve yangın güvenliği için gerekli olan tüm bilgiler yer alacaktır.

Tüm bu belgelerin hazırlanması, alanında uzman bir ekibin işbirliğiyle gerçekleştirilen bir süreçtir. Yapı kullanma izni başvurusu için gerekli olan belgeler ayrıntılı bir şekilde hazırlandığında, başvuru işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelmektedir.

Mimari, Çevre ve Peyzaj Projesi

Mimari, çevre ve peyzaj projeleri, yapı kullanma izni başvurusunda talep edilen belgeler arasındadır. Bu projeler, yapının yer aldığı alanın mimari tasarımını, çevre düzenlemesini ve yeşil alanların planını içermektedir. Özellikle büyük ölçekli yapılar için bu projeler talep edilirken, küçük ölçekli yapılar için talep edilmesi gerekmeyebilir. Projeler, genellikle resmi bir mimarlık firması tarafından hazırlanır ve yapının çevresiyle uyum içinde olması için özenle tasarlanmıştır. Talep edilmesi gereken durumlar genellikle belediye kurumunun belirlediği yönetmeliklerde belirtilmektedir.

Yapıya Ait Projelendirme ve Danışmanlık Firmaları Hakkında Bilgi

İmar kanununda yer alan yapı kullanma izni başvurusu yapılırken, yapıya ait projelendirme ve danışmanlık firmalarının seçimi de oldukça önemlidir. Doğru seçim yapılmadığı takdirde, yapının proje sürecinde ve sonrasında birçok sorunla karşılaşılabilir. Bu nedenle, yapının niteliklerini en iyi şekilde karşılayabilecek, deneyimli ve güvenilir bir proje/danışmanlık firması seçmek oldukça önemlidir. Seçim yaparken, firmanın referanslarını, tecrübesini, daha önce çalıştığı projeleri ve ekibinin yetkinliğini değerlendirmek gerekmektedir. Bu adımlar doğru şekilde atıldığı takdirde, başarılı bir proje süreci ve kaliteli bir yapı elde edilebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından İstenen Belgeler

İmar kanunu gereği yapı kullanma izni başvurusu yapacak olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenen belgeleri de hazırlamalıdır. Bu belgeler arasında, yapı kullanma izni başvuru formu, tapu ve kadastro çıktısı, imar planı ve uygulama imar planı, proje ve statik hesap raporu gibi belgeler yer almaktadır.

Ayrıca, mimari, çevre ve peyzaj projeleri de bazı durumlarda istenebilir. Bu belgelerin temin edilmesi için, ilgili yerel yönetimler ve bakanlıklarla irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Bina yapım işlemlerinde, yapının kontrol edilmesi de önem taşımaktadır. Bu nedenle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği standartlara uygun yapılan kontroller sonucunda çıkacak olan belgeler de istenmektedir.

Yapı kullanma izni başvurusu için hazırlanacak belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması, sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.

Yapı Kontrolleri

Yapı kullanma izni alınacak olan yapının tamamlanması için gerekli inşaat kontrolleri yapılmalıdır. Bu kontroller, yapı denetim firmaları tarafından gerçekleştirilir ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilen belgeler doğrultusunda yürütülür. Yapı kontrol belgeleri arasında, yapı denetim raporu, yapı kontrol formu, yapı kullanma izin belgesi ve yapı teknik raporu yer alır. Bu belgelerin hepsi, çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde hazırlanmalıdır. Yapı kullanma izni almak için gerekli olan tüm kontroller tamamlandıktan sonra, ilgili kuruma başvuru yapılabilir ve kurum tarafından uygun bulunması durumunda yapı kullanma izni verilir.

Yorum yapın