İş Hukukunda İşçinin İşverenin Hakaretlerinden Kaynaklı Talepleri

İş hukuku açısından işverenin işçiye hakaret etmesi, çalışma ortamını olumsuz etkileyen ve işçiye haksızlık yapan bir davranış biçimidir. İşçinin, işverenin hakaretleri nedeniyle talep edebileceği haklar iş hukuku tarafından belirlenmiştir. İşçilerin, işverenlerin hakaretleri nedeniyle zarar görmeleri, hukuki yollara başvurmalarını gerektirir. İşçiler, maddi ve manevi kayıplarını telafi etmek amacıyla tazminat talep edebilirler. Konu hakkında daha fazla bilgi almak için, işverenin işçinin çalışma haklarını ihlal eden hakaretlerinin işçinin taleplerine etkisini ele alan yazımıza devam edebilirsiniz.

Hakaret Nedir?

Hakaret, bir kişinin itibarını zedeleyen sözler, fiiller veya davranışlar olarak tanımlanır. Hukuki anlamda, hakaret bir kişinin şeref ve haysiyetinin korunmasına yönelik yasal bir haktır. İş hukuku açısından, hakaret işveren tarafından işçiye yöneltilen sözler veya eylemler olarak değerlendirilir. Bu gibi durumlarda işçi, hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir ve işveren hakaretleri nedeniyle tazminat talep edebilir. Bu hakkın korunması, işçinin çalışma ortamında saygın bir şekilde çalışmasını sağlar ve ayrımcılık gibi davranışların önüne geçer.

Hakaretin İş Hukukundaki Sonuçları

Hakaret, işçinin çalışma koşullarına olumsuz bir şekilde etki edebilir. İşçinin işvereninin hakareti nedeniyle psikolojik olarak zarar görmesi ve işyerindeki ortamın bozulması gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. İş hukukunda, işverenin hakareti nedeniyle işçinin iş sözleşmesini feshetmesi mümkündür. İşverenin hakareti nedeniyle işçi tarafından iş mahkemesinde bir dava açılabilir ve işverenin tazminat ödemesi gerekebilir. Ayrıca, işverenin hakareti nedeniyle işçi sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi bir risk varsa, işçi iş mahkemesinde işverenin işyerini kapatmasını veya faaliyetlerini kısıtlamasını talep edebilir.

 • İşverenin hakareti, işçinin performansını olumsuz etkileyebilir.
 • İşverenin hakareti, işyerindeki huzursuzluğu artırabilir ve çalışan verimliliğini düşürebilir.
 • İşverenin hakareti nedeniyle işçi, işyerindeki farklı bir pozisyona atanabilir veya işyerinde istenmeyen bir hale gelebilir.
 • İşverenin hakareti, işçinin kariyer gelişimine olumsuz bir şekilde etki edebilir.

Zamanaşımı Süresi

İşverenin hakareti nedeniyle işçilerin talep ettiği tazminat davaları, işçinin hakareti öğrendiği günden itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır. Ancak, hakaret nedeniyle işten çıkarma davası açmak isteyen işçilerin süresi daha uzundur. Bu durumda işçi, hakareti öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde işten çıkarma nedeniyle dava açabilir. Bu yüzden hakaret nedeniyle açılabilecek davaların zamanaşımı süresine dikkat etmek gerekmektedir.

Tazminat Miktarı

İşverenin hakareti nedeniyle işçiler, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Maddi tazminat, işçinin uğradığı kayıpların ve zararların karşılanmasını içerir. Manevi tazminat ise, işçinin kişilik haklarının ihlal edilmesi sebebiyle yaşadığı acı ve üzüntüyü karşılayacak şekilde hesaplanır.

Bu tazminat miktarı, hakaretin niteliği, süresi, sıklığı, işçinin konumu, işverenin durumu, işçinin üzüntü, acı ve sıkıntı düzeyi ve işletmenin büyüklüğü gibi faktörlere göre belirlenir.

İşçinin talep edebileceği tazminat miktarı için bir üst limit belirlenmemiştir. Ancak, önceki davalar ve yargıtay kararları incelenerek tazminat miktarının ne seviyelerde olduğu öğrenilebilir.

İşten Çıkarma

İşverenin hakaretleri nedeniyle işçi, işten çıkarma davası açabilir. Ancak, mahkeme işverenin hakaretlerinin işçinin çalışma koşullarını ciddi şekilde etkilemesini ve çalışmanın devamını imkansız hale getirmesini gerektirir. Ayrıca, işçi önce işverene hakarete son vermesi için yazılı bir uyarı göndermelidir. Eğer hakaret devam ederse, işçi talep ettiği önlemleri alabilir. Bu önlemler, işverenden özür dilemeyi, iş yerinde işçinin çalışmasıyla ilgili değişiklikleri, yargı önünde tazminat talep etmeyi veya işten çıkarma talep etmeyi içerebilir. Mahkeme, işverenin hakaretleri nedeniyle işçinin haklı olduğuna karar verirse, işçiye işverenin özür dilemesini, ihlalin tekrarlanmasını önleyen önlemler almasını veya işten çıkarma tazminatı ödemesini emredebilir.

Hakaret Nedeniyle İşten Ayrılma

İşveren tarafından yapılan hakaretler, işçinin çalışma koşullarını olumsuz etkileyebilir ve psikolojik travmalara sebep olabilir. Bu nedenle, hakaretlere maruz kalan işçilerin işten ayrılma hakkı bulunmaktadır. Ancak işçinin işten ayrılma kararı almadan önce, öncelikle işverene yazılı bir bildirim yapması ve hakaretlerin sona ermesini talep etmesi gerekmektedir. Eğer işveren hakaretlerine devam ederse, işçi haklı sebeple işten ayrılabilir.

İşçinin haklı sebeple işten ayrılması durumunda, işçi işverenden kıdem tazminatı da dahil olmak üzere tüm haklarını talep edebilir. Ayrıca mahkeme kararıyla tazminat da talep edilebilir. Ancak işçinin, hakaret nedeniyle işten ayrılması durumunda, işsizlik ödeneği alamayacağı unutulmamalıdır.

Hakaret Davası Açma Süreci

İşçinin işvereninden aldığı hakarete karşı dava açabilmesi için öncelikle hakaretin ispatı gerekmektedir. İspat için işçinin, tanık beyanları, belgeler ve diğer delilleri sunması gerekmektedir.

Hakaret davası, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılabilir. Davanın açılması için öncelikle bir avukat tutulması tavsiye edilir. Davanın açılabilmesi için hakaretin zarar verici etkisini kanıtlamak gerekmektedir. Bu nedenle, delillerin ispatı için gereken adımlar atılmalıdır.

Hakaret davası açılırken açma dilekçesi, tanık beyanları, belgeler ve diğer deliller sunulmalıdır. Hakaretin kim tarafından yapıldığı, hangi tarihte ve hangi koşullar altında gerçekleştiği ayrıntılı şekilde anlatılmalıdır.

Dava açıldıktan sonra mahkeme süreci başlayacaktır. Mahkemede tarafların ifade vermesi, tanıkların dinlenmesi, belgelerin incelenmesi gibi adımlar atılacaktır. Sonuç olarak, mahkeme hakaretin gerçekleştiğini kanıtlarsa, işçi tazminat alabilecektir.

Delillerin Toplanması

Hakaret davasında işçinin, hakaretin gerçekleştiğini ispat edebilmesi için belirli delillere ihtiyacı vardır. Bu deliller;

 • İşçinin tanıklığı,
 • İşçinin hakaretin gerçekleştiği sıradaki telsiz, telefon veya kamera kaydı,
 • İş arkadaşları veya diğer tanıkların ifadesi,
 • İşçinin hakaretin sonucunda yaşadığı psikolojik etkilerin raporlarının sunulması,
 • İşçinin hakaret sonrası konu hakkında işveren ile iletişime geçtiğine dair yazışmalar.

Bazı durumlarda, delillerin toplandığına dair işverene bildirim yapmak da gerekebilir ve bu bildirim önceden yapılmalıdır. Elde edilen delillerin yetkili mahkemelerde geçerli olabilmesi için adli belge olarak sunulması gerekir. İşçi, işverenin hakareti ile ilgili delilleri toplamak için mümkün olan en kısa sürede harekete geçmelidir.

Dava Süreci

Hakaret nedeniyle açılacak olan davalarda atılması gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • İlk olarak, işçi hakaret nedeniyle tazminat davası açabilir.
 • Eğer işverenin hakareti işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesinin sebebi ise, işçi işten çıkarma davası açabilir.
 • Dava açmak için, öncelikle delillerin toplanması gerekmektedir. Bunlar; tanık ifadeleri, mail yazışmaları, kayıt altına alınmış telefon görüşmeleri vb. olabilir.
 • Ardından, dava dilekçesi hazırlanarak mahkemeye sunulmalıdır. Dilekçede, hakaretin ne zaman ve nasıl yapıldığı, işçilerin bu durumdan ne gibi zararlar gördüğü belirtilmelidir.
 • Dava sürecinde, tarafların avukatları aracılığıyla beyanlarını sunmaları ve delilleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu süreçte hakim tarafından keşif ve bilirkişi incelemesi de yapılabilir.
 • Son olarak, davaya ilişkin karar verilir. Kararda, işverenin hakareti kabul edilir ise, işçiye tazminat ödenmesine veya iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedilmesi durumunda işe iade edilmesine karar verilebilir.

Örnek Kararlar

İş hukukunda işveren tarafından yapılan hakaretler sonucu işçiler dava açma hakkına sahiptir. Bu davaların sonuçlarına dair örnek kararlar bulunmaktadır. Örneğin, bir işçinin hakaret nedeniyle açtığı davada mahkeme işvereni tazminata mahkum etmiş ve işçinin istifasını haklı nedenle kabul etmiştir. Benzer şekilde, bir başka dava sürecinde işçi, işverenin hakareti nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep etmiş ve mahkeme taleplerini kabul etmiştir.

Bununla birlikte, her dava kendi özel koşullarına göre sonuçlanır ve örnek kararlar genel olarak yargı sisteminin işleyişini anlamak için kullanışlıdır. İşçilerin hakaret nedeniyle dava açmaları durumunda, örnek kararlar incelenerek benzer durumlarda nasıl bir sonuç alınabileceği hakkında fikir sahibi olunabilir.

Sonuç

İş hukukunda işverenin hakaretlerinden kaynaklanan talepler incelendiğinde, işçinin bu tür durumlarda hukuki yollara başvurma hakkı olduğu görülür. İşverenin hakareti, işçinin işyerindeki çalışma koşullarını etkileyebileceği gibi tazminat talepleri ve hatta işten çıkarma davalarına neden olabilir. Ancak işçinin, hukuki süreci başlatmak için belirli delilleri toplaması ve dikkatli hareket etmesi gerekir. İşverenin hakaretlerinin işçinin talepleri üzerindeki etkisi, iş hukuku açısından oldukça önemli bir konudur. Bu nedenle, işverenin hakaretlerinin işçi haklarına nasıl yansıdığına dair bir değerlendirme yaparak konuyu kapatıyoruz.

Yorum yapın