İşe İade Davası Dilekçesi Örneği

İşe iade davası açmak isteyen kişiler, davanın yöntemi hakkında bilgi sahibi olmalı ve dava açma sürelerine uygun hareket etmelidirler. İşe iade davası açma süresi, işten çıkarılma tarihinden itibaren dört aydır. İşe iade davası dilekçesi, belirtilen süre içerisinde iş mahkemesine sunulmalıdır. Davanın başarılı olması için davanın sebebini detaylı bir şekilde açıklayan ve gerekli belgelerle destekleyen bir dilekçe hazırlanmalıdır. Bunun yanı sıra, işe iade hakkının kullanımında belirli sınırlamalar da vardır ve davayı açmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşe iade davası dilekçesi örneği için internet üzerinde birçok kaynak mevcuttur ve bu örnekler dava açmaya yardımcı olacaktır.

Bu örnek dilekçeler işe iade davasının nasıl açılacağı hakkında detaylı bilgi içermekte ve gerekli belgelerin neler olduğu hakkında da fikir verebilmektedirler. Dilekçe örneği hazırlanırken, belge hukuk kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmeli ve hukuki terimler doğru kullanılmalıdır. İşe iade davası dilekçesi hazırlarken, davanın sebebini, iş hukuku hükümlerini, işverenin fesih sebeplerini ve usul hukukuna uygun olarak dilekçenin imzalanması gerektiğini unutmamalısınız.

 • İşe iade davası açmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken noktalar:
  • Dava açma süresine uygun hareket etmek
  • Detaylı bir şekilde açıklamalara yer vermek
  • Belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamak
  • Hukuk kurallarına uygun bir şekilde dilekçe hazırlamak
 • Dava örneği:
  • Davacı İsim Soyisim – Adres, Tarih
  • Davalı İsim Soyisim – Adres
  • Dava Konusu ve Sebebi:
   • Davacı işyerinin … bölümünde … tarihinde … yıllık çalışma sürecinin sonunda işten çıkarılmıştır. İşten çıkarılma gerekçesi olarak firmanın maddi sıkıntıları gösterilmiştir.
  • Talep:
   • Davacı, işe iadesine ve tazminatının ödenmesine karar verilmesini talep eder.
  • Gerekçe:
   • Davacının işten çıkarılması, işçilerin işten çıkarılamayacak durumlarda işten çıkarılmalarının yasaklanması nedeniyle hukuka aykırıdır. Bu durum nedeniyle davacının işe iade edilmesi ve tazminatının ödenmesi gerekmektedir.
  • Deliller:
   • İşyerinden alınan işten çıkarma belgesi
   • Ücret bordroları

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, iş sözleşmesi sona erdirildikten sonra işçinin işe geri dönmesi talebiyle açılan dava türüdür. Bazı durumlarda işveren tarafından haksız ve hukuka aykırı bir şekilde işten çıkarılan işçiler, işe iade davası açarak işlerine geri dönmeyi amaçlar. İşçinin öncelikle işverenle uzlaşma yolu denemesi gerekmektedir. Ancak uzlaşma sağlanamazsa, işçi iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 1 ay içinde işe iade davası açabilir. Bu süre, işverenin adına çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve işçinin durumuna göre değişebilir. İşe iade davası genellikle işçilerin iş güvencesinin sağlanması için sıklıkla başvurdukları bir yoldur.

İşe İade Davası Açma Şartları

İşe iade davası açmak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar, işçinin haksız bir şekilde işten çıkarılmış olması, işyerindeki hukuka aykırı işlemler veya işyerindeki hukuka aykırı uygulamalardır.

İşçinin haksız bir şekilde işten çıkarıldığı durumlar, iş kanununa uygun olmayan nedenlerle işten çıkarılması şeklinde gerçekleşir. Bu nedenler arasında sendika üyeliği, cinsiyet, yaş, din, dil, ırk, siyasi görüş veya sendikal faaliyetler yer alır.

İşyerindeki hukuka aykırı işlemler ise işçinin hukuka aykırı bir şekilde işe alınması veya hukuka aykırı bir şekilde işten çıkarılması gibi durumları içermektedir.

İşyerindeki hukuka aykırı uygulamalar ise işçinin haklarının ihlal edilmesi veya işçinin zarar görmesi sonucunu doğuran herhangi bir uygulamayı ifade eder.

İşe iade davası açmak için bu şartların sağlanması gereklidir ve bu şartların yerine getirilip getirilmediği davacı tarafından ispat edilmelidir.

İşten Çıkarma Nedeniyle İşe İade Davası

İşten çıkarma nedeniyle işe iade davası, işçinin haksız şekilde işten çıkarıldığı durumlarda açılır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanmadan işten çıkarılması ya da işçiye önceden bildirim yapmadan işten çıkarılması gibi durumlarda işe iade davası açılabilir.

İşten çıkarma nedeniyle işe iade davası açmak isteyen kişilerin, işten çıkarılma tarihinden itibaren 1 ay içinde dava açmaları gerekir. Aksi takdirde davadan vazgeçmiş sayılırlar. İşten çıkarma nedeniyle işe iade davası açabilmek için işçinin en az 30 gün boyunca işyerinde çalışmış olması gerekmektedir.

İşten çıkarma nedeniyle işe iade davası açmak isteyenlerin, hukuki haklarını daha iyi koruyabilmek için avukatlarıyla çalışmaları önerilir. Bu şekilde, işverenin savunmasına karşı daha etkili bir savunma yapılabilir.

İşten Çıkarma Sebepleri

İşveren, farklı sebeplere dayanarak çalışanını işten çıkarabilir. Ancak bu sebeplerin hukuka uygun olması gerekmektedir. Hukuka aykırı sebeplerle yapılan işten çıkarma işlemleri, işe iade davası açma hakkı verir. İşten çıkarma işlemlerinin hukuka aykırı sayılması, çeşitli durumlara bağlıdır. Bunlar arasında;

 • İşverenin, çalışan hakkında kamuoyuna açıklanmamış bilgileri sebep göstermesi,
 • İşverenin, çalışanı belli bir gruba dahil ederek ayrımcılık yapması,
 • İşverenin, çalışanı sendikal faaliyetlerinden ötürü işten çıkarması,
 • İşverenin, çalışana haksız bir şekilde kötü davranması ve bu davranışın işten çıkarma sebebi olarak gösterilmesi yer almaktadır.

İşverenin işten çıkarma işleminin hukuka uygun olmadığına karar vermek için duruma ilişkin tüm kanıtları toplamak ve bir avukatla görüşmek faydalı olabilir.

İşten Çıkarılan Kişinin Yapması Gerekenler

İşten çıkarılan bir kişinin yapması gereken ilk işlem, işveren tarafından verilen yazılı belgede yer alan işten çıkarma nedenini ve tarihi incelemektir. Ardından, iş kanunlarına uygun şekilde hesaplanmış tazminat ücretinin ödenip ödenmediği kontrol edilmelidir.

Eğer işveren tazminat ücretini ödemediyse ya da yanlış ödediyse, işçi işe iade davası açarak mağduriyetini gidermeyi talep edebilir. Bunun için öncelikle işe iade davası dilekçesi hazırlanmalı ve mahkemeye sunulmalıdır. Ayrıca, işten çıkarılan kişinin işsizlik sigortası başvurusu yapması ve iş arama sürecine başlaması da uygun bir adımdır.

İş arama sürecinde, iş arama ilanlarını ilgili sitelerde takip edebilir, işsizlik sigortası hakkında detaylı bilgi alabilir, iş başvurusu kabul edildiğinde işverene gerekli belgeleri sunabilir ve iş görüşmelerine hazırlıklı bir şekilde katılabilir.

İşveren Tarafından Fesih Nedeniyle İşe İade Davası

İşveren tarafından yapılan fesih nedeniyle işten çıkarılan kişiler, hukuka uygun bir sebep olmadan işten çıkarılmışlarsa işe iade davası açabilirler. İşveren tarafından yapılan haksız fesih nedeniyle açılan işe iade davalarının bazı şartları bulunur. İlk olarak, işçi en az 30 gün boyunca işyerinde çalışmış olmalıdır. Ayrıca, işveren tarafından yapılan fesih işlemi hukuka aykırı olmalıdır. Bu noktada, hukuka aykırı fesih sebepleri de mevcuttur. Örneğin, hamile bir çalışanın işten çıkarılması gibi. İşverenin fesih işlemleri hukuka uygun değilse, işçi işe iade davası açabilir.

Hukuka Uygun Fesih

Hukuka uygun fesih, işverenin işçiyi belirli şartlar altında işten çıkarabilmesini ifade etmektedir. Bu şartlar iş kanununda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. İşçinin işyerinde belirli kurallara uymaması, işçinin iş sözleşmesinde yer alan ciddi ihlalleri, işyerinin ekonomik veya teknolojik sebeplerle kapanması veya işçinin sağlık sorunları sebebiyle işini yapamaması gibi durumlarda işveren hukuka uygun fesih hakkına sahiptir. Ancak bu şekilde fesih yapabilmesi için belirli prosedürlerin uygulanması gerekmekte ve işçiye belli bir süre tanınması istenmektedir.

Örneğin, işçinin işyerinde belirli kurallara uymaması halinde, işveren öncelikle işçinin uyarılmasına yönelik bir tutanak hazırlamalıdır. İşçiye uyarı yapıldıktan sonra aynı davranışları sergilediği takdirde işveren hukuka uygun fesih hakkını kullanabilir. Yani, işçinin kurallara uymama durumu ciddi bir sorun teşkil ettiğinde hukuka uygun bir şekilde işten çıkarılabilir.

Bununla birlikte, işveren tarafından gerçekleştirilen fesih nedenleri de hukuka uygun olmalıdır. İşveren, açıklayıcı gerekçelerle bu sürece dahil olmalıdır ve işten çıkarılma sebebi işçi tarafından kabul edilebilir sebepler arasında yer almalıdır. Hukuki olarak geçerli fesihler, işveren tarafından dava edilmeden gerçekleştirilebilir.

Hukuka Aykırı Fesih

İşveren, hukuka uygun bir sebep olmaksızın işçinin iş sözleşmesini feshederse, bu durum hukuka aykırı bir fesih sayılır. Örneğin, işveren işçiyi cinsiyet, ırk, inanç, ya da siyasi düşünceleri nedeniyle işten çıkarırsa, bu işlem hukuka aykırı kabul edilir. İşveren, işçiyi işyerinde meslek hastalığına maruz bırakmak gibi işçinin can sağlığı ve iş güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerde bulunursa da bu durum hukuka aykırı fesih sebebi olabilir. İşverenin işçinin sosyal güvenliği ve çalışma koşulları ile ilgili mevzuat hükümlerine uymaması da hukuka aykırı feshi tetikleyebilir.

Hukuka aykırı fesih sebepleri, iş mahkemesi kararlarına dayanarak bir avukat tarafından tespit edilmelidir. İşverenin hukuka aykırı fesih yaptığına karar veren mahkeme, işçinin işe iadesine ve tazminat ödenmesine hükmedebilir. İşçi, tazminatın yanı sıra işe iade talebinin kabul edilmesi durumunda işe başlatılmalı ve işe başlatılması durumunda yasal süreçleri takip etmelidir.

İşe İade Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İşe iade davası açmak isteyen kişilerin hazırladığı dilekçe, en temel haklarından biridir. Bu nedenle dilekçenin en doğru şekilde hazırlanması gerekmektedir. Dilekçe, başvuru sahibinin kimlik bilgileri, çalışma süresi, işe başlama tarihi, işten çıkarılma tarihi, iş yerinin adı ve adresi, işverenin ismi ve adresi gibi bilgileri içermelidir.

İşe iade davası dilekçesinde, hangi sebeple dava açıldığı, davanın ne zaman açıldığı, hangi mahkemede açıldığı belirtilmelidir. Ayrıca işverenin işten çıkarma nedeniyle davaya konu olan belgelerin ve kanıtların da eklenmesi gerekmektedir.

İşe iade davası dilekçesi, resmi bir belge olduğundan dolayı, dürüst, kısa ve anlaşılır bir şekilde hazırlanması önemlidir. Dilekçe iş müfettişlerinden onay aldıktan sonra, mahkemeye sunulabilir. İşe iade davası dilekçesi hazırlarken, avukat desteği alınması önerilir.

Ayrıca, işe iade davası hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerini de okuyabilirler.

Dilekçenin Hazırlanması

Dilekçe hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. İşe iade davası dilekçesi de bu hususlardan biridir. Dilekçede kişisel bilgilerin ve davayla ilgili detaylı bilgilerin yer alması gerekir. Kişisel bilgiler arasında isim, soyisim, adres, telefon numarası ve e-posta adresi yer alırken, davayla ilgili bilgilerde işverenin ismi, işyeri, işyerinin adresi gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca işveren tarafından neden çıkarıldığını da belirtmek gerekiyor. Dilekçede ayrıca talep edilen haklar da detaylı bir şekilde belirtilmelidir. İşe iade isteniyorsa bunun yanı sıra işten çıkarma tarihinden itibaren geçen sürenin ücreti de talep edilebilir. Tüm bu bilgilerin doğru bir şekilde belirtilmesi, dilekçenin kabul edilmesi için oldukça önemlidir.

Dilekçenin Sunulması

Dilekçe hazırlığı tamamlandıktan sonra, işe iade davası dilekçesi mahkemeye sunulmalıdır. Dilekçenin sunulduğu mahkeme, işçinin çalıştığı yerin bulunduğu yer mahkemesidir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, dilekçenin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulmasıdır. Dilekçe sunulurken, aslını yanınızda bulundurmaya özen gösterin. Ayrıca dilekçenin mahkeme tarafından onaylanması için gerekli olan adliyeye verilen harcın yatırıldığına emin olun. Dilekçenin sunulunca, dava dosyası açılır ve işlem başlatılır. Dilekçenin sunumu sırasında, mahkemenin talep edebileceği ek belgelerin de hazır bulundurulması faydalı olabilir.

Dilekçenin sunumunda, üslup ve imla kurallarına dikkat edilmelidir. Dilekçenin okunaklı ve anlaşılır olması önemlidir. Ayrıca, dilekçede kullanılan bilgilerin doğru olduğundan emin olunmalıdır. Sunulan dilekçeye mahkeme tarafından eksiklik veya hata tespit edilirse, mahkeme tarafından istenilen ek belgeler ya da düzeltmeler yapılarak dilekçe sunulmalıdır.

Yorum yapın