İşveren Tarafından İş Akdinin İşçinin İşin Niteliğine Uygun Olmaması Nedeniyle Feshi Dilekçesi Örneği

Bazı durumlarda işveren, işçinin çalıştığı işin niteliğine uygun olmadığı gerekçesiyle iş akdini feshetmek isteyebilir. Bu durumda, işçinin işverene fesih dilekçesi sunması gerekebilir. Bu makalede, işveren tarafından iş akdinin işin niteliği ile ilgili uyumsuzluğu nedeniyle fesih dilekçesi örneği sunulacaktır. İşçinin, işin niteliği ile ilgili olarak işverende görülmeyen bir uyumsuzluk olduğunu belirtmesi gerekmektedir. Bu uyumsuzluğa örnek olarak, işçinin aldığı eğitimle işin gerekliliklerinin uyuşmaması gösterilebilir. Fesih dilekçesi yazılırken başlık ve hitap kısımlarına dikkat edilmeli, açıklama kısmı yeterince detaylandırılmalı ve sonuç bölümünde işçinin imzası yer almalıdır.

Neden İş Akdi Feshedilebilir?

İş akdi, her iki tarafın da taahhüdüne uygun olarak belirli bir süre devam eder. Ancak, bazı durumlarda işveren veya işçi, sözleşmeyi sonlandırmak isteyebilir. Bu nedenle, iş akdi belirli koşullar altında feshedilebilir. İş akdinin fesih sebepleri arasında, tarafların karşılıklı anlaşması, belirli bir sürenin sonu, disiplinsizlik, iş yerindeki performans eksikliği ve işçinin işin niteliğine uyumsuzluğu gibi nedenler sayılabilir.

İş akdinin feshi, doğru şekilde yapılmalı ve gerekli prosedürlere uyulmalıdır. Aksi takdirde, feshin geçersiz sayılması veya tazminat ödeme zorunluluğu oluşabilir. İş akdinin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda, tazminat ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle bir durumda, fesih sebebinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve gerekli prosedürlere uyulması son derece önemlidir.

Fesih Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Fesih dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bir fesih dilekçesi örneği sunarak adım adım nasıl yazılacağı anlatılacaktır.

Başlıktan sonra en önemli kısım doğru hitaptır. Fesih dilekçesi işverene yazılacağı için dilekçeye “Sayın İşveren” şeklinde başlanabilir.

Açıklama kısmında, hangi maddeye dayanarak iş akdinin feshedildiği belirtilmelidir. Örneğin, iş akdinin 25. maddesine dayanarak uygun olmayan işin niteliği sebebiyle iş akdinin feshedildiği ifade edilebilir.

Sonrasında feshin gerekçeleri kısaca özetlenmelidir. Bu kısımda, uygun olmayan işin niteliği belirtilerek işçinin işin niteliğiyle ilgili becerilerinin yetersiz olduğuna dikkat çekilebilir.

En sonunda sonuç kısmında, fesih tarihi ve işverenin imzası yer almalıdır. Bu kısımda işverenin dilekçeyi imzalaması gerektiği unutulmamalıdır.

Başlık ve Hitap

Fesih dilekçesi yazarken başlık ve hitap kısmı oldukça önemlidir. Başlık kısmında, hangi konuda bir talepte bulunulduğu özetlenmelidir. Örneğin, “İşveren Tarafından İşin Niteliğine Uygun Olmaması Nedeniyle Fesih Dilekçesi” gibi. Hitap kısmında, dilekçenin kime yönelik olduğu belirtilmelidir. Eğer dilekçe işverene hitaben yazılıyorsa, “Sayın X Yöneticisi” gibi bir ifade kullanılabilir. Ancak daha resmi bir dil tercih ediliyorsa, “Sayın Yönetim Kurulu Başkanı” gibi ifadeler kullanılabilir. Dilekçe işçi sendikasına yazılıyorsa, “Sayın Sendika Başkanı” gibi bir hitap kullanılabilir.

Başlık

Fesih dilekçesinin başlığı, işverenin amacını net bir şekilde yansıtmalıdır. Başlık kısmında “Fesih Dilekçesi” ifadesi yer almalı ve bunun yanında fesih sebebini belirten kısa bir cümle yazılabilir. Örneğin, “İşin Niteliğine Uygun Olmama Nedeniyle Fesih Dilekçesi”. Başlık kısmı, dilekçenin içeriğinin ne olduğunu hızlıca anlayabilmek için önemlidir. Dilekçenin üzerinde yer alacağı için düzenli ve okunaklı bir yazı tipi seçmek de önemlidir. Başlık, fesih dilekçesinin önemli bir parçasıdır ve ciddi şekilde ele alınmalıdır.

Hitap

Fesih dilekçesi yazarken, doğru kişiye hitap etmeniz gerekmektedir. İşveren tarafından yazılan dilekçelerde genellikle hitap edilen kişi insan kaynakları veya yöneticidir. Ancak şirket içindeki hiyerarşik yapıya bağlı olarak farklı bir kişiye hitap da yapılabilir. Hitap kısmında kişinin adı soyadının yanı sıra görevi de belirtilmelidir. Örneğin, “Sayın İnsan Kaynakları Müdürü” veya “Sayın Yönetici” gibi hitaplar kullanılabilir.

Açıklama Kısmı

Fesih dilekçesinde açıklama kısmı oldukça önemlidir. Bu kısımda işveren işçinin işin niteliğine uyumsuzluğunu detaylı bir şekilde açıklamalıdır. Ayrıca, işveren fesih sebebini net bir şekilde belirtmelidir. Örneğin, işçi belirli bir projede görevlendirilmişse ve bu projede gereken nitelikleri taşımıyorsa, işveren bu sebebi açıkça dile getirmelidir. Açıklama kısmında işçinin performansıyla ilgili detaylar da paylaşılabilir. İşveren, iş akdini feshetmeden önce işçiye uygunluğu konusunda uyarıda bulunmuşsa, bu uyarıların tarih ve içeriği de dilekçede belirtilmelidir. Bu kısımda detaylara önem verilerek, açıklamanın iş mahkemesinde kabul edilebilirliği sağlanmalıdır.

Uygunsuz işin niteliği

Eğer işveren tarafından iş akdi feshi dilekçesi hazırlanırken, işçinin işin niteliği ile ilgili uyumsuzluğu sebebiyle fesh ediliyorsa, açıklama kısmında uyumsuz işin niteliği de belirtilmelidir. Bu kısımda işin niteliği neyse ve ne şekilde uyumsuzluk olduğu detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Örneğin, işveren bir pazarlama departmanında görevlendirdiği işçinin, işin gerekliliklerini karşılamakta yetersiz kaldığı için fesh edeceğini belirtiyorsa, açıklama kısmında bu konu detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Belki de işçinin ürünler veya hizmetler hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı veya müşteri ilişkilerinde başarısız olduğu için uyumsuzluk yaşandı. Bu gibi ayrıntılar, fesih dilekçesi için uygun bir açıklama sağlayacaktır.

Sonuç ve İmza

Fesih dilekçesi yazarken sonucun ifade edilmesi son derece önemlidir. Bu bölümde işveren iş akdinin feshedildiğine dair net bir ifade kullanmalıdır. Fesih nedeni de açıklanabilir. Örneğin, “Bu dilekçe ile, işveren olarak, işçinin işin niteliğine uyumsuzluğu nedeniyle iş akdini sonlandırdığımızı bildiririz.”

İşverenin iletişim bilgileri ve imzası da fesih dilekçesinde yer almalıdır. İletişim bilgileri, işverenin adı, unvanı, şirket adı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi içerebilir. İmza bölümünde, işverenin adı ve imzası, tarih ve dilekçenin nereye gönderileceği (işçiye, İş Mahkemesi’ne vs.) açıkça belirtilmelidir.

Başlığın altında yer alan bu bölüm, son derece önemli olduğundan, işverenlerin cevap beklemesi gereken kurumların yer aldığı isimleri doğru bir şekilde yazmasına ve tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde eklemelerine özen göstermeleri önerilir.

Örnek Fesih Dilekçesi

Bir işveren, işçinin işin niteliği ile ilgili uyumsuzluğu nedeniyle iş akdini feshetmek isteyebilir. Fesih dilekçesi, işverenin bu isteğini yazılı olarak sunacağı resmi bir belgedir. Aşağıdaki örnek fesih dilekçesi, işçinin uyumsuzluğu nedeniyle iş akdini feshetmek isteyen bir işveren tarafından yazılmıştır. Dilekçede, uyumsuzluğun ne olduğu ve hangi tarihte iş akdinin sona ereceği açıkça belirtilmiştir.

BAŞLIK: FESİH DİLEKÇESİ
HİTAP: [İşverenin adı, soyadı, iş yeri adresi ve iletişim bilgileri]
[Tarih]

[İşçinin adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri]

Sayın [İşçinin adı soyadı],

İş akdinizin [işverenin belirteceği tarih] tarihinde sona ermesini talep ediyoruz. Bu talebimizin nedeni işin niteliğine uymamanızdır.

Size daha önce işyerimizde verilen görevlerin gerekliliklerini tam olarak yerine getirmediğiniz konusunda birçok kez uyarıda bulunduk. Ne yazık ki, bu uyarılar sonuç vermedi. Gösterdiğiniz çabayı da göz önünde bulundurarak iş akdinizin sona ermesine karar verdik.

Son ödeme, tazminat ve hakların ödenmesi gibi konular için ilgileneceğimizi ve tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi bildirir, iyi niyet dileklerimizi iletiyoruz.

Saygılarımızla,

[İşverenin adı soyadı]

[İşverenin imzası]

Sıkça Sorulan Sorular

İş akdi feshi konusunda sıkça sorulan soruların cevapları aşağıda verilmiştir:

  • İşveren işçinin işin niteliğine uygun olmadığını nasıl belirler?
  • İşveren, işin niteliğine uygun olmadığını belirlemek için iş tanımı, işin gereklilikleri ve işçinin performansını değerlendirebilir. İşveren, işçiyi uygun hale getirmek için eğitim veya başka bir çözüm yolu bulmadan önce fesih kararı almadan önce işçiye uygun bir süre vermelidir.

  • İşçi, iş akdinin feshine itiraz edebilir mi?
  • Evet, işçi, iş akdinin haksız yere feshedildiğini düşünüyorsa, iş mahkemesine başvurup fesih işleminin haksız olduğunu kanıtlayabilir.

  • İş akdinin feshi sonrasında işçi tazminat alabilir mi?
  • İş akdinin işin niteliği uyumsuzluğundan kaynaklanan bir fesih durumunda, işçi kıdem tazminatı alma hakkına sahip olabilir. Bunun yanı sıra işçinin işsiz kalması ve maddi kayıp yaşaması durumunda, işçi iş mahkemesi aracılığıyla tazminat talep edebilir.

Yorum yapın