İşveren Tarafından İş Akdinin İşçinin İşverene Karşı İyi Niyet Borcunu İhlal Etmesi Nedeniyle Feshi Dilekçesi Örneği

Bu makalede işverenin işçinin işverene karşı iyi niyet borcunu ihlal etmesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshi dilekçesi örneği sunulacaktır. İşçinin işverene karşı iyi niyet yükümlülüğü, çalışma ortamında başka işlerle uğraşmamak, işverenin sırlarını açıklamamak, işyerinde işverene karşı saygılı ve düzgün davranmak gibi unsurları kapsar. İşçinin iyi niyet borcunu ihlal etmesi, işverenin güvenini kötüye kullanması veya iş ortamınızdaki kötü davranışları olarak tanımlanabilir. İşveren, işçinin bu borcunu ihlal etmesi durumunda iş sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilir. Burada örnek dilekçe, işverenin işçinin iyi niyet borcunu ihlal etmesi nedeniyle iş sözleşmesini feshetmek için nasıl bir dilekçe hazırlayabileceğini göstermektedir.

Fesih Kararı Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşveren iş sözleşmesini feshetmeye karar verirken birçok faktörü dikkate almalıdır. Öncelikle, işçinin ihlal ettiği kuralın sözleşmenin hangi maddesine dayandığı ve bu ihlalin iş sözleşmesinde belirtilen disiplin cezaları arasında olup olmadığına bakılmalıdır. İhlalin şiddeti de dikkate alınmalıdır. Eğer işçinin ihlali ciddi bir hata ise, işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkı daha güçlü olacaktır. İşverenin adil bir fesih yapması için, işçiye ihlalinin ne olduğu konusunda açık bir açıklama yapılmalıdır ve işçiye fesih kararının hukuki dayanaklarını da gösteren bir belge sunulmalıdır. Ayrıca, işveren iş sözleşmesini feshetmek istediğinde, işverenin tazminat yükümlülükleri ve fesih sürecinin resmi prosedürlerine uyulması gibi yasal konular da göz önünde bulundurulmalıdır.

İş Sözleşmesini Fesih Sebebi: İyi Niyet Borcunun İhlali

İşçinin iyi niyet borcu yükümlülüğü, işverene karşı dürüstlük, sadakat, işin gerektirdiği özen ve dikkat gibi davranışları içermektedir. Bu yükümlülük, işçinin çalıştığı iş yerinin çıkarlarını da kapsar. İş sözleşmesinin feshi sebebi olarak iyi niyet borcunun ihlali, işçinin işverene karşı göstermesi gereken bu davranışlardan bir veya birkaçını yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkar. Örneğin, işçinin iş saatleri içerisinde iş yerinde olmayıp başka bir yerde çalışması, işin gizli tutulması gereken bilgilerini ifşa etmesi veya rakip firmalarla işverenin zararına anlaşmalar yapması gibi durumlar bu kapsama girer.

İyi Niyet Borcu Nedir?

İşçinin işverene karşı iyi niyet yükümlülüğü, işçinin çalıştığı şirkete karşı dürüst olması, işverenin çıkarlarını gözetmesi, işverenin sırlarını koruması ve işverenin şirketin itibarına zarar verici davranışlardan kaçınması gibi hususları kapsamaktadır. İşçinin iyi niyet borcunu ihlal etmesi ise, işverenin şirketin çıkarlarına aykırı davranışlar sergilemesi, işverenin sırlarını ifşa etmesi veya şirketin itibarını zedeleyici davranışlar göstermesi gibi durumlarda oluşur. İşçinin iyi niyet borcunu ihlal etmesi söz konusu ise, işveren iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olabilir.

İyi Niyet Borcunun İhlali İçin Örnekler

İyi niyet borcunu ihlal eden işçinin davranışları, iş sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket ederek işverenin hak ve menfaatlerine zarar vermek şeklinde tanımlanabilir. Örneğin, işçinin işyerinde diğer çalışanlara mobbing uygulaması, işverenin bilgisi dahilinde izinsiz olarak işyerinden malzemelerin çalınması, işyerinde gizli tutulması gereken bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşılması, müşteri bilgilerinin kötü niyetli olarak kullanılması gibi davranışlar iyi niyet borcunun ihlali kapsamında değerlendirilebilir. İşçinin bu davranışları işverenin haklı fesih hakkını doğurabilir.

İşverenin Haklı Feshi İle İlgili Yargı Kararları

İş sözleşmesinin, işçinin işverene iyi niyet borcunu ihlal etmesi nedeniyle feshedilmesi kararı hukuki açıdan bazı yargı kararlarında da benimsenmiştir. Buna göre, işçinin işverenine karşı yalan beyanda bulunması, iş yerinde birtakım eylemlere sebep olması ya da işyerinde verimliliği düşürücü davranışlar sergilemesi gibi durumlar İş Kanunu’na göre haklı bir fesih sebebi olarak kabul edilebilir.

Özellikle Yargıtay’ın birçok kararında işçinin işverene karşı hakaret, tehdit, şiddet ve kötü davranışlarda bulunması işverenin haklı bir fesih yapmasını gerektirebilir. Ancak haklı fesih kararı alınmadan önce işverenin tüm delilleri toplaması ve fesih kararını açıkça belirtmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, işçinin haklı nedenle işten çıkarılması durumunda işverenin tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmayabilir. Bu sebeple işverenlerin işçileri haklı bir nedenle çıkardıklarında yargı kararlarına uygun davranmaları önemlidir.

İş Sözleşmesini Feshi Bildirim Süreci

İşverenin iş sözleşmesini feshetme kararının ardından, öncelikle işçiye sözlü olarak bildirim yapılması gerekmektedir. İşçinin neden feshedildiği, fesih tarihi ve işçinin hakları konularında açıklamalar yapılmalıdır.

Bundan sonra, işçiye fesih bildirimi yazılı olarak verilmelidir. Fesih bildirimi noter aracılığıyla yapılabilir ya da işçinin imzası ile teslim edilen bir tebligatla gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, işçinin ücreti, izinler, kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası gibi hakları ile ilgili açıklamalar da fesih bildirimi içinde yer almalıdır. İşçiye, işten ayrılış tarihinden itibaren haklarını alabileceği şekilde yönlendirme yapılmalıdır.

İş sözleşmesinin feshi sırasında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise, fesih kararı sadece işveren tarafından alınmalıdır. İşveren, fesih kararını yalnızca kendisi vermelidir ve başka kişilerin veya kurumların müdahalesi söz konusu olmamalıdır. Ayrıca, feshin dayanağı oluşturan sebepler de açık ve somut olmalıdır.

İş Sözleşmesini Feshi Dilekçesi Örneği

İş sözleşmesinin işçinin iyi niyet borcunu ihlal etmesi nedeniyle feshedilmesi durumunda, işveren tarafından feshe ilişkin bir dilekçe hazırlanması gerekmektedir. İşveren, bu dilekçede fesih gerekçesini net bir şekilde belirtmeli ve işçinin hangi eylemleri nedeniyle iyi niyet borcunu ihlal ettiğini açıkça belirtmelidir.

Bu dilekçenin hazırlanması sırasında işveren, herhangi bir hukuki yanılgıya düşmemek için dikkatli olmalıdır. Ayrıca işveren, dilekçenin işçiye tebliğinin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi konusunda da dikkatli olmalıdır.

Örnek bir iş sözleşmesi fesih dilekçesi şu şekilde olabilir:

Sayın [İşçinin Adı Soyadı],

[Yukarıdaki ismini belirttiğimiz] işçi tarafından iş sözleşmesinin feshi nedeniyle bu dilekçeyi sunmak zorundayız. İşveren olarak, bu kararımızda iyi niyet borcunun ihlal edilmesi nedeniyle aldık.

İşçi, iş sözleşmesi kapsamında çalışma saatlerinde disiplinsiz davranışlar sergiledi, iş yerindeki ekipmanları kullanım talimatlarına uymadı ve işverenle diyaloğu kötüleştirdi. Bu davranışları nedeniyle, günlük iş faaliyetleri kesildi ve işverenin iş süreçlerinde bozulmalara sebep oldu.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, işveren olarak iş sözleşmenizi feshetmek zorunluluğunda kalmış bulunuyoruz. Bu dilekçe, iş sözleşmesinin feshine yönelik ilk adımımızdır. İş sözleşmenizi feshinizi bu dilekçe ile resmi hale getiriyoruz.

Saygılarımızla,

[İşveren İmzası]

Dilekçenin Hazırlanışı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşverenin iş sözleşmesinin işçinin iyi niyet borcunu ihlal etmesi nedeniyle feshi dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Dilekçe, işveren tarafından imzalanmalı ve şirket antetli kağıdı kullanılarak yazılmalıdır. Dilekçede, işçinin ne şekilde iyi niyet borcunu ihlal ettiği belirtilmelidir. Fesih kararının gerekçeleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Ayrıca, işçiye hangi durumlarda iyi niyet borcunu yerine getirmesi gerektiği hatırlatılmalıdır. Fesih dilekçesi, işçiye noter aracılığıyla tebliğ edilmelidir. Bu işlem, feshin geçerli bir şekilde yapıldığına dair kanıt oluşturacaktır.

Sonuç

İşverenler için iş sözleşmelerinin feshi birçok konuda dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte işverenin işçinin iyi niyet borcunu ihlal etmesi nedeniyle fesih kararı alması gereken durumlarda, örnek dilekçeler ve yargı kararları incelenerek doğru hareket edilmelidir. İşi sonlandıracak olan tarafların haklarını koruyacak şekilde düzenlendiğinde, iş sözleşmesinin feshi işveren için daha az riske sahip olacaktır. Konunun detaylı olarak ele alındığı bu makalede, işverenlerin iyi niyet borcunun ihlal edilmesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshi ile ilgili nelere dikkat etmeleri gerektiği açıklanmıştır.

Yorum yapın