İşveren Tarafından İş Akdinin İşçinin İşverene Karşı Sözlü veya Fiziksel Saldırıda Bulunması Nedeniyle Feshi Dilekçesi Örneği

Bir işveren, işçisinin kendisine karşı fiziksel veya sözlü saldırısı sonucunda iş akdini feshetmek zorunda kalabilir. İş hukuku, bu tür durumlarla başa çıkmak için belirli kurallar getirir. İşçinin saldırgan davranışları, işverenin işyerinde güvenliğini tehlikeye atabilir ve çalışanların haklarının korunması açısından farklı önlemler almayı gerektirebilir. Bu nedenle, iş akdinin feshi dilekçesi hazırlanırken çeşitli belgeler ve bilgilerin eklenmesi gereklidir. İş hukukunda belirtilen kurallara uyarak hareket ederek, işverenler işçilerin saldırgan davranışlarına karşı korunabilir ve gerekli adımları atabilirler.

Fesih Dilekçesi

İşveren tarafından iş akdinin işçinin işverene karşı saldırısı nedeniyle feshedilmesi halinde, işveren tarafından bir fesih dilekçesi hazırlanması gereklidir. Bu dilekçede, işçinin saldırgan davranışlarına ve iş akdinin feshine ilişkin tüm detaylar belirtilmelidir. Ayrıca, dilekçeye çalışanın kimlik ve iletişim bilgileri de eklenmelidir. Dilekçe, işveren tarafından hazırlanıp imzalanarak çalışana tebliğ edilmelidir. Dilekçede, işverenin iş yasalarına uygun hareket ettiğini gösteren belgeler de bulunabilir. İş akdinin feshi sonrasında işçinin alacağı tazminat veya diğer haklarının neler olduğuna dair bilgiler de dilekçede yer alabilir.

İşçinin işverenimize karşı saldırgan davranışları nedeniyle iş akdini feshetmek zorunda kaldık.

İşyerinde sağduyulu davranma ve saygı kurallarına uyulması gerekir. Ancak işçimiz işverenimize karşı saldırgan davranışlar sergilemiştir ve bu nedenle iş akdini feshetmek zorunda kaldık. İşçinin saldırganlığı nedeniyle işyerinde huzurun ve güvenliğin sağlanması mümkün değildi ve çalışanlarımızın hakları ve güvenliği tehlikede kalıyordu.

Bu tür durumlarda, işverenin işçiyi uyarma ve disiplin kuralları kapsamında cezalandırmaya hakkı vardır. Ancak işçimiz, daha ciddi bir saldırganlık gösterdiği için iş akdini feshetmek zorunda kaldık. Bu aynı zamanda, işçinin sorumsuz davranışlarının işverenin haklarını ihlal ettiği anlamına gelir ve işverenin yasal olarak iş akdini feshetme hakkı vardır.

İşçinin saldırgan davranışlarına karşı işveren ne gibi önlemler alabilir? İlk olarak, iş sözleşmesinde belirtilen kuralları hatırlatmalı ve saldırgan davranışların işyerinde kabul edilemez olduğu konusunda uyarılmalıdır. İşyerinde, güvenlik tedbirleri alınabilir ve kamera sistemleri kullanılabilir. Bunun yanı sıra, işveren, işçinin saldırgan davranışından korunmak için işçiye özel eğitimler de verebilir. Ancak, herhangi bir önlem alınmadan önce, işverenin iş hukuku ve işçi hakları konusunda bilgi sahibi olması gerektiği unutulmamalıdır.

İş Hukuku ve Fiziksel Saldırı

İş hukukunda, işçinin işverene karşı fiziksel saldırısı ciddi bir ihlal olarak kabul edilir ve işverenin iş akdini feshetme hakkı vardır. Ancak, bu tür bir feshin geçerli olabilmesi için işçinin saldırısının doğru bir şekilde kanıtlanması gerekmektedir. İşçinin saldırısı, işverenin mal varlığına, işyeri mülkiyetine, işin sağlıklı yürütülmesine, çalışanların güvenliğine veya işverenin dürüstlüğüne zarar verdiğinde feshedilebilir.

İşçinin saldırısı nedeniyle feshedilen işçinin hakları da iş hukuku tarafından korunur. İşçinin saldırısına karşı işverenin önceden alınmış tedbirleri varsa, işverenin feshi geçersiz kabul edilebilir. Ayrıca, işverenin işçiyi uyarıp uymadığı ve saldırının şiddeti gibi faktörler de dikkate alınır.

İş hukuku açısından, işçinin saldırısı nedeniyle feshedilen iş akdinin geçerli sayılabilmesi için işverenin bir bildirimde bulunması gereklidir. İşverenin bu bildirimde, işçinin saldırgan davranışlarını detaylı bir şekilde açıklaması ve kanıtların sunulması gereklidir.

İşverenin saldırgan davranışlardan korunmak için alabileceği önlemler arasında işyerinde güvenlik önlemlerinin artırılması, işçilere davranış kurallarının açık bir şekilde belirtilmesi ve işçilerin eğitilmesi bulunur.

İşverenin Önlemleri

İşverenler, işçilerin saldırgan davranışlarına karşı alabilecekleri önlemler konusunda bilinçli olmalıdır. İlk olarak, işverenler işçilerin iş sözleşmesinde belirtilen kurallara uyup uymadıklarını sıkı bir şekilde denetlemelidir. İşverenlerin işyerinde güvenliği sağlamak için de bir takım önlemler alması gerekmektedir. Bu önlemler arasında, işyerinde güvenlik kameraları kullanmak, özel güvenlik personeli almak veya işyerindeki zararlı maddeleri ortadan kaldırmak gibi seçenekler yer almaktadır. İşverenler ayrıca işçilerin eğitim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayacak ortamlar sağlayarak, işçilerin stres seviyelerini azaltabilir ve saldırgan davranışları önleyebilir.

 • İlk olarak, iş sözleşmesinde belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı sıkı bir şekilde denetlenmelidir.
 • İş yerinde güvenlik kameraları kullanılabilir.
 • İş yerinde özel güvenlik personeli alınabilir.
 • İş yerindeki zararlı maddeler ortadan kaldırılabilir.
 • İşçilerin eğitim ve eğlence ihtiyaçlarına dikkat edilebilir.

İşverenlerin, çalışanlarına bu tip bir saldırı durumuyla karşılaşmaları halinde neler yapmaları gerektiği konusunda özel eğitimler vermesi de önemlidir. Bu eğitimler, işçilere nasıl saldırıya uğradıklarında kendilerini savunabilecekleri hakkında bilgiler içerebilir. İşyerindeki çalışma ortamının, işçilerin güvenliğini sağlamak için uygun seviyede olması da oldukça önemlidir.

İş Sözleşmesinde Belirtilen Kurallar

İş sözleşmesi, çalışanlar ve işveren arasındaki hakların ve sorumlulukların belirlendiği bir belgedir. İşçinin işverenine fiziksel saldırıda bulunması, genellikle sözleşmenin ihlali olarak kabul edilir. İşveren, saldırgan davranışların cevapsız kalmaması için sözleşmede belirlenen yaptırımlara başvurabilir. Sözleşmede belirtilen cezalar arasında uyarı, disiplin cezası, sözleşmenin feshi gibi seçenekler bulunabilir. İşveren, verilen cezanın yasalara uygun olması ve kanıtların açık bir şekilde sunulması için avukat yardımı almalıdır.

İşyerinde Güvenlik

İşyeri güvenliği konusunda alınabilecek önlemler oldukça fazladır. İşverenlerin öncelikli görevi, işçilerin güvende olmasını sağlamaktır. Bu bağlamda alınması gereken önlemler şunlardır:

 • İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır. İşyerindeki olası tehlike kaynakları tespit edilip, buna göre önlem alınmalıdır.
 • İşyeri, işçilerin kolayca erişebileceği birinci sınıf ekipmanlara sahip olmalıdır. İş güvenliği malzemeleri, tüm işçilerin kullanabileceği şekilde yerleştirilmelidir.
 • İşyeri alanı, işçilerin güvenli bir şekilde çalışabileceği şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca, çıkış yolları ve acil durum planları belirlenmelidir.
 • İşveren, işçilere iş güvenliği eğitimi vermelidir. İşçilerin güvenlik konusunda bilgi sahibi olması, iş kazalarının önlenmesinde çok önemlidir.

Yukarıdaki önlemler, işyerinde güvenliği sağlamaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, İş Güvenliği Yasası gibi resmi düzenlemelerin takip edilmesi de önemlidir. İşyerlerinin bu yasaları bilmeleri ve uymaları gerekir.

İşçi Haklarının Korunması

İşçilerin, işverenin saldırgan davranışlarına karşı korunması için pek çok kanun ve düzenleme vardır. Örneğin, İş Kanunu’nda işçilerin haklarına ve işverenlerin işçilere karşı sorumluluklarına dair hükümler yer almaktadır. İşçiler, işverenin saldırgan davranışlarını işyeri içinde veya dışında yetkili makamlara bildirebilir. Bu durumda, işverenin saldırganlığına uğrayan işçiye koruma sağlanması ve gerekli adımların atılması gerekmektedir. İşçilerin haklarının korunması, işverenin işçiye karşı saldırgan davranışlarını önlemeye yönelik kuralların oluşturulmasıyla da mümkündür. Bu nedenle, işyerlerinde çalışanların haklarına saygı duyulması ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması önemlidir.

İşçi İhbarı

İşçiler, işverenin saldırgan davranışları konusunda öncelikle işverenin üstleri veya insan kaynakları departmanına ihbarda bulunabilirler. Ayrıca, işçiler işyerinde temsilci veya işçi temsilcisine de başvurabilirler. Hatta, işçilerin saldırgan davranışlardan kaynaklanan tehlikeleri doğrudan iş güvenlik uzmanına da ihbar edebilecekleri unutulmamalıdır. İşçiler, ihbarlarını yazılı olarak yaparak kendilerine bir kopya vermeyi de ihmal etmemelidirler. Bu sayede, saldırgan davranışların yaşanmış olduğunu ve işçinin gerekli önlemleri aldığını gösteren bir delil elde edilebilir.

Çalışma Ortamının Sağlanması

İşverenlerin, işçilerin saldırgan davranışlarından korunması için birçok çalışma ortamı düzenlemesi yapması gerekiyor. İş ortamının sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için çalışanlar arasında uyum ve saygı önemlidir. İşverenler, çalışanlar arasındaki olası çatışmaları en aza indirgemek için şunları sağlayabilirler:

 • Profesyonel Davranış Kuralları: İşverenlerin, işçiler arasında yaşanabilecek çatışmaları önlemek amacıyla, çalışanların profesyonel davranış kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatmaları gerekir.
 • Eğitim Programları: İşverenler, çalışanlar arasındaki işlevsel birlikteliği sağlamak için eğitim programları düzenleyebilirler. Bu programlar, işçilerin birbirleriyle iletişim kurmalarına ve işyerindeki işlemleri etkin bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir.
 • İletişim Yolları: İşverenler, işçiler arasındaki olası çatışmaları çözmek için açık ve düzenli bir iletişim sistemi kurabilirler.
 • Çalışma Ortamının Tasarımı: İşverenler, çalışma ortamını daha iyi organize etmek için işyerinin fiziksel koşullarını iyileştirebilirler. Bu durum, çalışanların daha rahat bir çalışma ortamında çalışmalarına yardım edecektir.

Çalışma ortamının sağlanması, işçilerin saldırgan davranışlara karşı korunmasına yardımcı olacaktır. Bu tür çalışma ortamları, çalışanların keyif alarak işlerini sürdürmelerine yardımcı olabilecektir. İşverenlerin karşılıklı saygı, doğru ve duyarlı bir iletişim çerçevesinde çalışanlarını yönetmesi, işçilerin işverenlerine karşı saldırgan davranışlarda bulunmasını engelleyecektir.

Fesih Sırasında Takip Edilecek Adımlar

İşveren, işçinin saldırgan davranışları nedeniyle iş sözleşmesini feshetmeden önce bazı adımlar izlemelidir. İlk olarak, işveren, işçinin saldırısının gerçekleştiği tarihi belgelemeli ve gerekirse tanıkların ifadelerini kaydetmelidir. Ayrıca, işveren, işçinin saldırganlığı hakkında işçiye bir uyarı yapmalı ve bu durumun işyerinde kabul edilemeyeceği konusunda bilgilendirmelidir.

Eğer işçi, uyarıya rağmen saldırgan davranışlarını sürdürürse, işveren, disiplin sürecini başlatmalıdır. Bu sürecin bir parçası olarak, işveren işçinin disiplin dosyasını oluşturmalı ve işçinin davranışları hakkında tutanaklar tutmalıdır.

İşveren, fesih kararını da yazılı olarak bildirmelidir. Bu bildiride, işveren, işçinin saldırgan davranışlarına neden olarak iş sözleşmesinin feshedildiğini açıkça belirtmelidir. Bu, daha sonraki hukuki süreçlerde işveren için önemli bir belge olacaktır.

İşveren ayrıca, işçinin işten çıkarılması sonrasında işçiye ödenecek tazminatı da hesaplamalıdır. Bu hesaplama, iş sözleşmesinde yer alan hükümlere uygun olarak yapılmalıdır.

Tüm bu adımlar, işverenin iş akdinin feshi sırasında izlemesi gereken adımlardır ve bu adımları doğru bir şekilde takip etmek, işverenin hem kanuni haklarını hem de iş hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.

Fesih Dilekçesi Örneği

İşveren tarafından iş akdinin işçinin işverene karşı sözlü veya fiziksel saldırıda bulunması nedeniyle feshi dilekçesi örneği, işçinin saldırgan davranışlarından dolayı iş akdini feshetmek zorunlu kaldığı durumlarda kullanılabilir. İşçinin saldırısı sonucu iş akdinin feshi konusu olduğunda, işverenler örnek bir fesih dilekçesi kullanarak işçilere karşı hukuki adımlar atabilirler.

Aşağıdaki örnek fesih dilekçesi, işverenlerin işçinin saldırgan davranışlarına yanıt vermelerine yardımcı olabilir:

Gönderen: [İşverenin adı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi]
Alıcı: [İşçinin adı ve adresi]
Konu: İş akdinin feshi

[İşçinin adı],

[Şirket adı] adına bu mektupla, [işyeri adresi] adresindeki işçi olarak iş akdinizin, tarafınızca işverenimize karşı fiziksel saldırı davranışı sergilenmesi nedeniyle feshedildiğini bildiriyoruz.

İşveren olarak, saldırgan davanışlarınız iş yerinde huzur ve güvenliği tehlikeye attığından, iş akdinizin feshedilmesi zorunlu hale gelmiştir. Saldırgan davranışların, bizim için kabul edilemez olduğunu ve gereken yasal adımların atılacağını size hatırlatmak isteriz.

Feshi gerektiren eylemleriniz nedeniyle, tazminat ve diğer yasal yaptırımlardan da sorumlu tutulabileceğinizi unutmayın.

Size iş akdinizin feshedildiğine dair belgelerin bir kopyasını bu mektupla birlikte gönderiyoruz. Bu belgeler arasında iş akdinin sona erme tarihini de bildiriyoruz.

İyi niyetle başladığınız işimizde size başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,

[İşverenin adı]

Dilekçeye Nelerin Eklenmesi Gerekir?

Fesih dilekçesi, işveren tarafından iş akdinin işçinin saldırgan davranışları nedeniyle feshi durumunda hazırlanır. Dilekçede yer alması gereken bilgiler ve belgeler şunlardır:

 • İşçinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi
 • İşverenin adı, unvanı ve adresi
 • Fesih tarihi ve nedeni
 • İş akdinin hangi maddeleri gereği feshedildiği
 • İşveren tarafından işçinin ödenecek olan tazminat miktarı

Ayrıca, fesih dilekçesiyle birlikte işverenin evraklarının fotokopileri de eklenmelidir. Bu evraklar, iş sözleşmesi, işçinin ücret bordrosu, işyeri yönergesi, giriş-çıkış belgesi ve işyeri sicil kaydını içermektedir. Fesih dilekçesi ve eklerinin iki nüsha olarak hazırlanması gereklidir. Dilekçe, işçiye tebliğ edilmek üzere işyeri avukatı veya noter aracılığıyla gönderilmelidir.

Bu şekilde hazırlanan fesih dilekçesi, iş akdinin saldırgan davranışlara dayalı olarak feshedilmesi durumunda işverenin açıklama yapma zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır. İşçinin saldırgan davranışlarına karşı uyması gereken kurallar ve işyeri güvenliği konularında da işverenin gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

Dilekçenin Boyutu ve Dilekçenin Sunumu

Fesih dilekçesi hem işçi hem de işveren tarafından hazırlanabilir. Bu dilekçenin boyutu, ortalama bir A4 kağıdının bir yarısı kadar olmalıdır. Dilekçe, düzgün ve okunaklı bir şekilde yazılmalıdır. İşveren tarafından hazırlanan dilekçe, işçiye imza karşılığında teslim edilmeli ve elden alınan teslimat belgesi saklanmalıdır. İşçi tarafından hazırlanan dilekçe, işverene önerilen yollarla teslim edilebilir. Örneğin, şirket ile iletişim kurularak veya dilekçenin noter kanalıyla gönderilerek teslim edilebilir. Ayrıca, dilekçenin içeriği ve amacı belirtilmeli ve dilekçe yetkililere ulaşana kadar saklanmalıdır.

Yorum yapın