Kamu Görevlisine Şiddet Suçu ve Cezası

Kamu görevlilerine yönelik şiddet suçu, son zamanlarda artan bir problem haline gelmiştir. Bu tür şiddet eylemleri, başta polis memurları olmak üzere çeşitli kamu görevlilerine karşı işlenmektedir. Bu makale, kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet suçunun cezası hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Şiddet suçu, fiili ve sözlü olarak ikiye ayrılmaktadır. Fiili şiddet suçları arasında basit yaralama ve kasten yaralama gibi suçlar bulunurken, sözlü şiddet suçları arasında hakaret ve tehdit gibi suçlar yer almaktadır. Kamu görevlisine karşı işlenen şiddet suçu ise direnme ve cebir kullanarak direnme gibi fiili eylemler ve hakaret ve tehdit gibi sözlü eylemler içermektedir.

Kamu Görevlisi Kimdir?

Kamu görevlisi bir devlet memurudur. Görev yaparken hukuki sorumlulukları bulunur ve kamu kaynaklarını kullanırken dikkatli olmalıdır. Kamu görevlilerinden bazıları öğretmen, polis memuru, asker, sağlık personeli ve memurdur. Bu kişilerin görevleri vatandaşların haklarını savunmak, kamu düzenini sağlamak, toplumsal hizmetler sunmak ve kanunları uygulamaktır.

Kamu görevlilerinin özellikleri arasında tarafsız olma, dürüstlük, adaletli olma, mesleki yeterlilik ve kişisel entegritelerini koruma vardır. Kamu görevlileri, halk ile doğrudan etkileşim içinde oldukları için çalışmaları ile toplumdaki insanların yaşam kalitesini etkiler.

Kamu görevlileri, vatandaşların karşılaştıkları sorunları çözmek için görev yaparlar. Mesela; öğretmenler, eğitim vererek toplumun geleceğini şekillendirirler, sağlık personeli hastaları tedavi ederken polis memurları ise kanunları uygulayarak suç işleyenleri yakalarlar. Kamu görevlileri, toplumla doğrudan ilişkide olduklarından ve sorumlu oldukları kamu kaynaklarını kullanırken dikkatli olduklarından, toplum tarafından güvenilir bireyler olarak kabul edilirler.

Şiddet Suçu Nedir?

Şiddet suçu, bir kişiye veya topluluğa yönelik fiziksel veya sözel şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesidir. Bu eylemler, saldırgan davranışlar, yaralama, darp, cinsel taciz, tehdit ve benzeri eylemlerle gerçekleştirilebilir. Şiddet suçları, insan haklarına aykırıdır ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilirler. Bireysel olarak işlenebileceği gibi toplumsal olaylar da şiddet içerebilir. Şiddetin nedenleri arasında sosyoekonomik koşullar, kişisel düşünce yapıları, psikolojik rahatsızlıklar ve benzeri etkenler yer alır. Şiddet suçu, insanların güvenliği ve huzuru açısından son derece ciddi bir suç türüdür.

Fiili Şiddet Suçları

Fiili şiddet suçları, bir kişiye karşı fiziksel saldırıda bulunulması veya fiziksel zarar vermeyi amaçlayan diğer davranışlar şeklinde gerçekleşen suçlardır. Bu tür suçlar, kişinin fiziksel sağlığına zarar verebileceğinden daha ciddi olarak değerlendirilir. Fiili şiddet suçlarının örnekleri, basit yaralama, kasten yaralama, saldırı, cebir veya tehdit gibi eylemlerdir. Kanunlar, bu suçlara karşı ağır cezalar koymaktadır ve suçlamaların ciddi derecede soruşturulması ve yargılanması gerekir. Fiili şiddet suçlarının kurbanı olmak, ciddi bir travma yaratabilir, bu yüzden vatandaşlarımızın şiddetin herhangi bir türüne karşı özellikle dikkatli olmaları ve mesleki, sosyal veya kişisel hayatlarındaki durumlarda barışçıl bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir.

Basit Yaralama

Basit yaralama suçu, kişinin vücut sağlığının bir kısmına veya fonksiyonuna yönelik olarak işlenen, mağdurun tedavi sonucu 20 günden fazla çalışamamasına neden olan eylemlerdir. Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenen basit yaralama suçu, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, mağdurun önemli bir kusuru varsa veya eylem, meşru müdafaa veya haksız tahrik altında gerçekleştiyse, cezada indirim yapılabilir.

Basit yaralama suçları genellikle kamu görevlileri tarafından işlenmez, ancak mağdurun bir kamu görevlisi olduğu durumlarda ceza artırımları uygulanabilir.

Kasten Yaralama

Kasten yaralama, bir kişinin bilerek ve isteyerek başka bir kişiyi yaralamasıdır. Türk Ceza Kanunu’na göre, kasten yaralama suçu işleyen kişiler ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Bu cezanın süresi yaralamanın ciddiyetine ve yaralanan kişinin durumuna göre değişebilir. Örneğin, kasten yaralama sonucu kişinin ölümüne yol açılması durumunda, suçlu ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Bazı durumlarda, hafif yaralanmalar için para cezası verilir.

Kasten yaralama suçu, bir kamu görevlisine karşı işlendiği zaman cezası daha da artabilir. Kamu görevlisi olan bir kişinin saldırıya uğraması durumunda ceza daha ağır olur ve saldırgan hapis cezasına çarptırılır. Bu nedenle, kamu görevlilerine yapılan şiddetin suç olduğu ve ciddi sonuçları olduğu unutulmamalıdır.

Sözlü Şiddet Suçları

Sözlü şiddet suçları, kişinin bedensel bir zarar vermeden, sözlerle başka bir kişinin şeref, namus ve onurunu korunaklı hale getirmesine yönelik saldırıları ifade eder. Bu tür saldırılar, birbirinden farklı iki alt kategoride incelenir: hakaret ve tehdit.

  • Hakaret: Kişinin, başka bir kişinin onur, şeref veya saygınlığını kırmak amacıyla sözlü şekilde yapacağı tüm iğneleyici, aşağılayıcı veya aşağılık ifadeler hakaret suçu kapsamındadır. Bu suça dâhil olabilen ifadeler, ırk, din, bölge, dil veya kişisel fiziksel özelliklere yönelik yapılan her türlü ayrımcılık ifadeleridir.
  • Tehdit: Kişinin, başka bir kişiye bir zarar verme korkusu yaratarak, onu korkutması tehdit suçu olarak nitelendirilir. Tehdit suçuna dahi olabilecek sözler, mektup veya her türlü iletişim yoluyla yapılan ifadeler bulunur.

Sözlü şiddet suçları, bedensel şiddet suçları kadar ciddiye alınmalıdır. Ayrımcı veya aşağılayıcı olarak algılanabilecek her türlü söz veya davranış, yasal yaptırımlarla karşılaşabilecek ciddi bir suçtur. Bu tür suçlarla karşılaşıldığı taktirde, mağdurun hemen yetkililere başvurması, soruşturmanın başlayabilmesi için önemlidir.

Hakaret

Hakaret suçu, bir kişinin onur, şeref veya saygınlığına saldırmak olarak tanımlanır. Kamu görevlisine karşı işlendiğinde ise cezai yaptırımı daha ağır olabilmektedir. Türk Ceza Kanunu’na göre, kamu görevlisine hakaret suçu işleyenler, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer suç, kamu görevlisinin görevini yaparken işlenirse cezada artış yaşanabilir. Bu suçla mücadele etmek adına, kamu görevlileri korunma altına alınmış durumda. Ancak, hakaret suçu işlemenin cezasının bu denli ağır olması sebebiyle, konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak, bu suçun işlenmemesi en doğru yaklaşım olacaktır.

Tehdit

Tehdit suçu, kişinin bir başkasına zarar vermek veya zarar vermekle tehdit etmek amacıyla bir olayı gerçekleştirme veya gerçekleştirmeme konusunda hukuk dışı bir şekilde zorlamasıdır. Türk Ceza Kanunu’na göre tehdit suçu, verilen cezanın ağırlığına göre farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Sözlü tehdit veya yazılı tehdit olarak ayrılan tehdit suçunun cezası, hapis cezası ile belirlenmektedir. Tehdit suçunda, tehditin şiddeti veya tehlikenin boyutu cezanın ağırlığını etkiler. Örneğin, kamu görevlisine karşı tehdit, diğer tehditlerden daha ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

Tehdit suçu, diğer suçlarla birleştiğinde cezanın artmasına neden olabilir. Örneğin, kişinin bir kamu görevlisine karşı tehdit suçu işlemesi, kamu görevlisi tarafından görevi nedeniyle işlenen bir suçla birlikte yargılanırsa, cezası iki katına kadar arttırılabilir.

  • Tehdit suçunun cezası, hapis cezası ile belirlenir.
  • Özellikle kamu görevlisine karşı tehdit, ağırlaştırılmış bir ceza alabilir.
  • Birleşme halinde, ceza iki katına kadar arttırılabilir.

Kamu Görevlisine Karşı İşlenen Şiddet Suçu

Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet suçu, ülkemizde son yıllarda ciddi bir artış göstermektedir. Kamu görevlilerinin güvenliği için alınan önlemlere rağmen, maalesef bazı vatandaşlar bu kurallara uymamakta ve uygulamalar esnasında şiddet olaylarına sebep olmaktadırlar. Kamu görevlisine karşı işlenen şiddet suçları, fiili ve sözlü olarak iki şekilde gerçekleşebilir. Fiili şiddet suçları arasında direnme ve cebir kullanarak direnme, sözlü şiddet suçları arasında hakaret ve tehdit yer almaktadır. Bu suçların ceza miktarı, saldırının şekli, mağdurların durumu ve diğer bazı faktörlere bağlıdır. Herhangi bir kamu görevlisine şiddet uygulamanın cezası, hapis cezasından başlayarak para cezasına kadar çeşitli şekillerde verilebilmektedir.

Kamu Görevlisine Karşı İşlenen Fiili Şiddet Suçu

Kamu görevlilerine karşı işlenen fiili şiddet suçu, sözlü şiddet suçlarından daha ciddi bir cezai yaptırımdır. Fiili şiddet suçu; bir kamu görevlisine karşı fiziksel güç kullanmak, tehdit etmek, çeşitli araç ve gereçlerle saldırmak, engel olmak veya müdahale etmektir. Bu suçu işleyenlerin cezaları oldukça ağırdır. Fiili şiddet suçu işleyenler, 3 ay ila 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır ve ayrıca para cezasına da mahkum edilebilirler. Ayrıca, fiili şiddet suçu kamu kişilerine karşı işlenirse ceza daha da ağırlaşacaktır. Saldırı değerlendirilerek, cezalar kapsamlı bir şekilde belirlenir.

Direnme

Direnme suçu, kamu görevlisine görevini yaparken direnmek veya direnmesini engellemek amacıyla saldırıda bulunmak anlamına gelmektedir. Türk Ceza Kanunu (TCK) 265. maddesinde düzenlenen direnme suçu, kamu görevlisine yapılan saldırıların cezalandırılması amacıyla getirilmiştir.

Direnme suçu işleyen kişilere, TCK’nın ilgili maddeleri uyarınca hapis cezası verilebilmektedir. TCK 265. maddesi uyarınca, kamu görevlisine direnme suçu işleyen kişilere altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Ancak, direnmenin şiddet içermediği durumlarda bu ceza alt sınırı altı aydan altı aya kadar indirilebilir.

Direnme suçu, kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet suçlarının bir çeşididir ve kanunlarda ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu nedenle, direnme suçu işleyen kişilere ayrıca kasten yaralama veya görevli memura hakaret gibi suçlardan da ceza verilebilmektedir.

Cebir Kullanarak Direnme

Cebir kullanarak direnme suçunun yasal düzenlemelerine göre; hukuki bir işleme veya icra edilen bir kamu görevine karşı cebir kullanarak direnmek suçtur ve Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesinde düzenlenir. Bu suçun cezası para cezası ve hapis cezasıdır. Para cezasının tutarı 2021 yılı için 8.775 TL’dir. Hapis cezası ise altı aydan üç yıla kadar olabilir.

Bu suçun cezası, kullanılan cebirin şiddetine, sebep olduğu zarara, kamu düzenine olan etkisine, suçun işleniş biçimine göre belirlenir. Cebir kullanarak direnen kişinin ya da kişilerin önceden planlama yapması durumunda, ceza üst sınırdan verilir. Ayrıca suçun resmi bir görevlinin ifa ettiği görev sırasında işlenmesi durumunda da cezanın alt sınırı artar.

Cebir kullanarak direnen kişilerin suçu işlemesi durumunda, hakim ceza hükümlerine uygun olarak ceza verecektir. Bu nedenle, kamu görevlilerine karşı işlenen suçlardan kaçınmak ve suç işlememek en önemli şeydir. Kamu görevlileri, kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, öğretmenler ve diğer kamu görevlileri her zaman saygı ve koruma altındadır.

Kamu Görevlisine Karşı İşlenen Sözlü Şiddet Suçu

Kamu görevlisine karşı sözlü şiddet suçu, kişinin söz, yazı veya işaretleriyle, kamu görevlisine karşı hakaret, tehdit ya da küçük düşürücü davranışlarda bulunmasıdır. Bu suç, kamu görevlisini görev yaparken engelleyerek, rahatsız ederek ya da psikolojik olarak etkileyerek işlenir. Bu suçu işleyen kişilere uygulanacak cezalar, hakaret ve tehdit suçlarına benzer şekilde belirlenir. Kişiler, kamu görevlilerine karşı sözlü şiddet suçunu işlediklerinde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabilirler. Sözlü şiddetin, fiziksel şiddete oranla daha az ceza alması, bu suçun hafife alınmayacağı anlamına gelmemelidir.

Hakaret

Kamu görevlisine karşı yapılan hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Kamu görevlisi, görevi nedeniyle hakaret edilmesi durumunda, suçlu yargılanacaktır. Hakaret suçu, sözlü ya da yazılı olarak yapılabilmektedir. Eğer suçlu kamu görevlisine hakaret etmiş ise, Türk Ceza Kanunu’na göre, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülmektedir. Hakaretin ‘ağırlığına’ göre ceza artabilmektedir.

Tehtit

Kamu görevlisine karşı tehtit suçu, ceza hukuku kapsamında suç olarak tanımlanmıştır. Bir kişinin, kamu görevlisinin görevini yaparken tehdit etmesi, ciddi suçlardan biridir. Yasal olarak, tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenmektedir. Eğer bir kişi, beyan ve davranışlarıyla, bir kamu görevlisini, kendisine veya bir başkasına zarar vereceği tehdidinde bulunursa, tehdit suçu işlemiş olur. Bu suç için verilebilecek en az ceza, üç aydan başlayıp, iki yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak eğer tehdit, kamu görevlisinin görevini yaparken gerçekleştirilirse, ceza artırılarak verilir.

Yorum yapın