Mirasın Paylaşımında Eşlerin Edinilmiş Mallarının Belirlenmesi ve Paylaşımı

Miras paylaşımında eşlerin edinilmiş malları, mal rejimi ve yasal süreçler doğrultusunda belirlenir ve paylaşılır. Edinilmiş mal, evlilik süresince kazanılan malvarlığıdır ve mal rejimi belirlemede önemlidir. Mal ayrılığı, mal ortaklığı, paylaşımlı mal rejimi ve katılma rejimi olmak üzere 4 türü vardır.

Miras paylaşımında edinilmiş malların paylaşımı, mal rejimi doğrultusunda belirlenir ve boşanma davalarındaki kurallar geçerli değildir. İlgili yasal süreçler tamamlanarak miras paylaşımı gerçekleştirilir. Tasfiye tutanağı, miras paylaşımında önemli bir belgedir ve varisler arasındaki anlaşmazlıklar durumunda mahkeme kararıyla belirlenir.

Miras bırakanların edinilmiş mallarını ve mal rejimlerini doğru şekilde belirlemesi, mirasın paylaşımında oldukça önemlidir. Böylece, eşlerin miras paylaşımı işlemleri daha güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilir.

Edinilmiş Mal Nedir?

Edinilmiş mal, evlilik süresince kazanılan ve mal rejimi hükümlerine göre eşlerden birine veya her ikisine ait olan malvarlığıdır. Evlilikte kazanılan mallar bu kapsama girerken, öncesinde kazanılan mallar edinilmiş mal olarak kabul edilmez. Edinilmiş mal, eşlerden birinin adına kayıtlı olsa dahi mal rejimine göre diğer eşin payı olabilir. Söz konusu mal, miras paylaşımında tasfiyeye tabi tutulurken, mal rejimi de bu paylaşımda önemli bir role sahiptir. Mal rejimi belirleme işlemi yapılırken belgeye dayalı bir kayıt tutulması, sonradan yapılacak paylaşım işlemleri açısından oldukça önemlidir.

Miras Paylaşımında Edinilmiş Malların Paylaşımı

Miras paylaşımında edinilmiş mallar, mal rejimine göre belirlenir ve paylaşımı yapılmaktadır. Boşanma davalarındaki kurallar, miras paylaşımı sırasında geçerli değildir. Mirasçılar, mal rejimi belirlendikten sonra edinilmiş malları tespit ederler ve paylaşım işlemi gerçekleştirilir. Mal rejimi belirleme işlemi, evlenmeden önce çiftler tarafından yapılmaktadır. Mal rejimi belirlenmediyse, gesetzliche Güterstand adı verilen yasal mal rejimi uygulanır. Mal rejimi belirlendikten sonra, edinilmiş malların tespiti yapılır. Bu tespit, keşiflerde ve kazanımlarda yapılan mal paylaşım oranlarına göre belirlenir. Miras paylaşımına ilişkin tüm işlemler, hukuki süreçler tamamlanarak gerçekleştirilir.

Mal Rejimleri Nelerdir?

Mal rejimi, evlilik süresince kazanılan malvarlığının ve mirasın paylaşımını belirleyen sözleşmelerdir. Türk Medeni Kanunu’na göre, mal rejimleri; mal ayrılığı, mal ortaklığı, paylaşımlı mal rejimi ve katılma rejimi olmak üzere 4 türü vardır.

Mal ayrılığı rejiminde, eşlerin malvarlıkları ayrı olduğundan miras paylaşımı, ölen eşin kendi malvarlığı üzerinden yapılır. Bu rejim, evlenmeden önce yapılan noter sözleşmesiyle kabul edilir.

Mal ortaklığı rejiminde, eşlerin malvarlıkları ortaktır ve miras paylaşımı, bu ortaklık payına göre yapılır. Bu rejim, noter sözleşmesiyle ya da evlenme sırasında talep edilerek kabul edilebilir.

Paylaşımlı mal rejiminde, eşlerin keşiflerde ve kazanımlarda paylarına düşen pay oranında miras paylaşımı yapılır. Bu rejim, noter sözleşmesiyle veya evlenme akdi sırasında kabul edilebilir.

Katılma rejimi, evlilik süresince kazanılan malvarlığı tasfiye edilerek eşlere paylarına düşen miktar verilir. Bu rejim, zorunlu olarak uygulanır ve noter sözleşmesiyle yapılamaz.

Mal Ayrılığı

Mal ayrılığı rejiminde, eşler evlilik öncesi ve sonrası elde ettikleri malvarlıklarını ayrı olarak tutarlar. Bu durumda, ölen eşin mirasının paylaşımı sadece kendine ait olan malvarlığı üzerinden yapılır. Diğer eş, mirasın paylaşımında hak sahibi değildir. Mal ayrılığı rejimi genellikle, evlilik öncesi varlıkların korunması ve mal paylaşımı konusunda güvende olmak isteyen çiftler tarafından tercih edilir.

Mal Ortaklığı

Mal Ortaklığı rejimi, evli çiftlerin malvarlıklarının ortak olduğu bir mal rejimidir. Bu rejime göre, miras paylaşımı da çiftlerin bu ortaklıktaki paylarına göre yapılır.

Bu rejimde, evlilik sürecinde edinilen malların sahipliği eşler arasında eşit olarak paylaşılır. Dolayısıyla, mirasçılar arasındaki paylaşım da bu şekilde gerçekleştirilir. Eşlerin miras bırakan kişiyle olan ilişkisi miras paylaşımında bir etken değildir.

Mal Ortaklığı rejimi, Türkiye’deki en yaygın mal rejimlerinden biridir. Bu rejimdeki evliliklerde, edinilen tüm mallar eşit şekilde paylaşılır ve miras paylaşımı da buna göre yapılır.

Paylaşımlı Mal Rejimi

Paylaşımlı mal rejimi, diğer mal rejimlerine göre daha farklıdır. Bu mal rejiminde, eşlerin keşiflerde ve kazanımlarda paylarına düşen pay oranı kullanılarak, miras paylaşımı yapılır. Bu durumda, eşlerin her biri edinilmiş mallara yaptığı katkının hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplama için çiftin her bir eşinin ayrı ayrı yaptığı katkılar toplanır ve toplam kazancın yüzdesi hesaplanır. Sonrasında miras paylaşımı, eşlerin bu yüzdelere göre hesaplanır. Bu mal rejiminde, eşlerin kazanımları ve keşifleri eşit oranda paylaşılmayabilir, çünkü herkesin edinilmiş mala yaptığı katkı farklıdır.

Katılma Rejimi

Katılma rejimi, Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince uygulanan bir mal rejimidir. Bu rejime göre, evlilik süresince kazanılan malvarlığı toplu bir şekilde değerlendirilir ve çıkan toplam miktar, eşler tarafından eşit olarak paylaşılır. Yani, evlilik süresince elde edilen kazançlar, her iki eş tarafından eşit olarak paylaşılır.

Bu rejimde, her iki eşin malvarlıklarının ayrı olduğu ve kendi kazançları üzerinde tam hak sahibi oldukları ayrıca kabul edilir. Fakat, evlilik süresince kazanılan malvarlığı, evlilik birliği içinde elde edilen kazanç olarak kabul edilir ve eşler arasında eşit şekilde paylaşılır.

Tasfiye, evlilik birliğinin sona ermesi halinde yapılır ve her iki eşin de eşit şekilde hak sahibi olduğu anlamına gelir. Bu tasfiye işlemi, mahkeme tarafından belirlenir ve eşlere paylarına düşen miktarlar verilir.

Miras Paylaşımında Yapılacaklar

Mirasın paylaşımı için yapılması gerekenler oldukça önemlidir. İlk olarak, eşlerin mal rejimi belirlenmeli ve edinilmiş mallar tespit edilmelidir. Ardından, paylaşım işlemi için ilgili yasal süreçler tamamlanmalıdır. Bu süreçte, tasfiye tutanağı hazırlanmalı ve her varis tarafından imzalanmalıdır. Ayrıca, varisler arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda, paylaşım işlemi mahkeme kararıyla belirlenir.

Miras paylaşımında belirli bir düzen ve prosedür olması, paylaşım işleminin daha adil ve hakkaniyetli şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle, miras bırakanların mal rejimlerini ve edinilmiş mallarını doğru şekilde belirlemeleri ve ayrıca varislerin tüm yasal süreçleri takip etmeleri önemlidir.

Tasfiye Tutanağı Hazırlanması

Tasfiye tutanağı, mirasın paylaşımında oldukça önemli bir belgedir ve her varis tarafından imzalanması gereklidir. Tasfiye tutanağı; mirasın tarihi, tutarı, borçlar, giderler, alacaklar, payalınan vergiler ve diğer önemli detayları içeren bir belgedir. Tasfiye tutanağı, mirasın paylaşımında kullanılan en önemli belgelerden biridir ve tüm varislerin imzalaması gerekir. Varislerden herhangi biri miadı dolmadan imzalamazsa, diğer varislerin haklarının korunması için tutanağı imzalayan diğer varislerin hakları sağlamlaştırılır. Tasfiye tutanağı, noter huzurunda düzenlenir ve tüm varislerin onayından geçerek resmiyet kazanır.

Varisler Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözümü

Her ne kadar miras paylaşımında miras bırakanın vasiyeti veya mirasçılar arasındaki anlaşma öncelikli olsa da, bazen varisler arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir. Anlaşmazlık durumunda, mirasın paylaşımı mahkeme kararı ile belirlenir. Mahkeme, miras bırakanın vasiyetini de dikkate alarak, varisler arasında adil bir paylaşım yapar. Ancak, mahkeme kararları genellikle uzun sürebilir ve masraflı olabilir, bu nedenle aile içindeki anlaşmazlıkların mümkün olduğunca önlenmesi gerekmektedir.

Sonuç

Miras paylaşımı, ölen kişinin mal ve varlıklarının mirasçıları arasında paylaşımı anlamına gelir. Miras paylaşımında eşlerin edinilmiş malları da belirli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, mal rejimi belirlenip edinilmiş malların doğru şekilde tespit edilmesi oldukça önemlidir. Miras bırakanların mal rejimlerini ve edinilmiş mallarını doğru şekilde belirleyerek, miras paylaşımı sürecini kolaylaştırabilirler. Ayrıca varisler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, mahkeme kararı ile miras paylaşımı belirlenir. Tasfiye tutanağı da miras paylaşımında önemli bir belgedir ve her varis tarafından imzalanmalıdır.

Yorum yapın