Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, Türkiye’de işletme sahiplerinin ve şirketlerin sahip olduğu hak ve sorumluluklarla ilgilidir. Bu makalede, farklı şirket türleri, şirket kuruluşu, ortaklık anlaşmaları, bağımsızlık beyanı gibi konulara değinilecektir. Ayrıca, hissedarların hakları ve yönetim kurulları hakkında bilgi verilecektir. Şirketlerin faaliyetleri, borçları ve vergi yükümlülükleri de bu makalede ele alınacaktır. Şirketler hukuku, şirket sahipleri ve çalışanları için önemli bir konudur çünkü işletmelerin doğru bir şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri içerir.

Şirket Türleri

Bir şirket kurmayı düşünen girişimciler, şirket türleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Türkiye’de en sık tercih edilen şirket türleri; anonim şirket, limited şirket, kolektif şirket, komandit şirket ve tek kişilik şirket olarak sıralanabilir. Anonim şirket ve limited şirketler, sermaye şirketleri olarak adlandırılır ve en yaygın tercih edilen şirket türleri arasındadır. Kolektif şirket ve komandit şirketler ise ortaklık esasına dayanan şirket türleridir. Tek kişilik şirketler ise yalnızca bir kişi tarafından kurulur ve yönetilir. Hangi şirket türünün seçileceği, girişimcinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre belirlenir.

Şirket Türü Özellikleri
Anonim Şirket Sermaye payları nama yazılı olarak çıkarılır. En az 50.000 TL sermaye ile kurulur. Sahipleri hisse senedi sahibidir.
Limited Şirket Sermaye payları hamiline yazılı olarak çıkarılır. En az 10.000 TL sermaye ile kurulur. Sahipleri pay sahibidir.
Kolektif Şirket En az iki kişi tarafından kurulur. Tüm ortaklar şirketin yönetiminden ve borçlarından sorumludur.
Komandit Şirket En az bir komanditer ortak ve bir komandite ortak tarafından kurulur. Komanditer ortaklar sınırlı sorumlu, komandite ortaklar ise sınırsız sorumlu ortaktır.
Tek Kişilik Şirket Yalnızca bir kişi tarafından kurulur. Kişi, şirketteki tüm mali ve hukuki işlemlerden sorumludur.

Şirket Kuruluşu

Şirket kurulumu, belirlenmiş bir hedefe ulaşmak için uzun süreli bir planlama ve kabul edilebilir bir yasal yapı gerektirir. İlk adım, şirketin kuruluş amacı ve türüne karar vermektir. Daha sonra, şirket adı seçilir ve vergi numarası almak için yasal işlemler yapılır. Yapılması gereken diğer işlemler arasında, şirket sözleşmesinin hazırlanması, şirket hisselerinin dağıtılması, bir yönetim kurulu oluşturulması ve işletme izinleri alınması yer alır.

Bir şirketin kuruluşu, yasal prosedürleri takip etmek ve uygun belgeleri hazırlamak için zaman alır. Bu nedenle, şirketin doğru bir şekilde kurulabilmesi için bir avukat veya muhasebeciden yardım almak önerilir.

Aşağıdaki tablo, farklı ülkelerdeki şirket türleri hakkında bilgi vermektedir.

Ülke Şirket Türleri
Türkiye Ltd. Şti, Anonim Şirket, Adi Ortaklık
ABD LLC, S-Corp, C-Corp, Partnership
İngiltere Limited Company, Sole Trader, Partnership

Şirket kurulumu, işletmenin geleceği için hayati önem taşır. Doğru işlem yapıldığında, şirketin hem başarıya açılan yolu açılmış olur hem de yasal zorunluluklardan kurtulmuş olur.

Ortaklık Anlaşmaları

Ortaklık anlaşmaları, iki veya daha fazla kişi arasındaki ortak girişimlerin yönetimini ve işleyişini belirleyen bir anlaşmadır. Bu anlaşmalar, bir şirketin kurulması veya mevcut bir şirketin yönetimiyle ilgili olabilir. Ortaklık anlaşmaları genellikle ortakların hak ve sorumluluklarını tanımlar ve tarafların işbirliği yapmasını sağlar. Bu anlaşmalar, işletmenin başarılı olmasını sağlamak için hangi kararların yapılması gerektiği konusunda bir çerçeve oluşturur. Ortaklık anlaşmaları hazırlanırken, ortakların haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm yasal gerekliliklere uyulması gerekmektedir.

 • Anlaşma, şirketin ortaklar arasında nasıl paylaşılacağını belirler
 • Anlaşma, her ortağın sorumluluklarını belirler
 • Anlaşma, bir ortaklıkta nasıl kararlar alınacağını ve yönetileceğini belirler
 • Ortaklık anlaşmaları, şirketin yapısı ve yönetimine ilişkin bilgileri kapsayarak, şirketin işleyişini düzenler

Bağımsızlık Beyanı

Bağımsızlık beyanı, şirket ortaklarının bağımsızlığını korumak amacıyla hazırladıkları bir beyanname şeklindedir. Bu beyan ile şirket yönetiminin görevlerini yerine getirirken, ortakların menfaatlerini göz ardı etmelerinin önüne geçilir. Bağımsızlık beyanında ortakların kendi işlerini yaparken şirket çıkarlarını da gözeteceği taahhüt edilir. Bu beyan, özellikle ortaklar arasında güvensizlik yaşanan şirketlerde oldukça önemlidir. Ayrıca şirketin yönetiminde söz sahibi olan bağımsız denetçilerin de bağımsızlıklarını korumak için bağımsızlık beyanına sahip olmaları gereklidir.

Bağımsızlık beyanı, şirket yönetimindeki şeffaflık ve dürüstlük gibi kavramların da teyit edilmesine yardımcı olur. Bu sayede şirket, yasal mevzuatlara uygun hareket ettiğini ve güvenilir bir iş ortamı sunduğunu kanıtlar. Ortaklar arasındaki ilişkilerin ve şirketin itibarının korunması için bağımsızlık beyanı hazırlanması büyük bir önem taşır.

 • Bağımsızlık beyanı ile şirket yönetiminde şeffaf bir ortam sağlanır.
 • Ortakların menfaatleri korunarak güvenilir bir iş ortamı oluşur.
 • Bağımsız denetçilerin bağımsızlıkları korunur.
 • Ortaklar arasındaki güvensizliğin önüne geçilir.

Hissee Sahiplerinin Hakları

Şirketler hukuku kapsamında hisse sahiplerinin hakları son derece önemlidir. Bu haklar, şirketlerin yönetimine ve karar verme süreçlerine müdahale etme yetkisini kapsamaktadır. Hisse sahipleri, genel kurul toplantılarına katılarak kararları oylama hakkına sahiptirler ve şirketin yönetimine aday gösterme hakkına sahip olabilirler. Ayrıca, şirketin mali durumu hakkında bilgilendirilme hakkına da sahiptirler. Böylece, hisse sahipleri şirketin faaliyetlerini ve kararlarını yakından takip edebilirler. Bu haklar, bağımsızlık beyanı ve ortaklık anlaşmaları ile korunmaktadır.

Yönetim Kurulu

Şirketlerdeki en üst yönetim organı olan yönetim kurulu, şirketin ana stratejilerinin belirlenmesi, iş faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Yönetim kurulu, genel kurulca seçilir ve kurul üyelerinin sayısı şirket türüne göre değişebilir. Yönetim kurulu toplantıları düzenli olarak yapılır ve kararların alınması yönetim kurulu üyelerinin oy çokluğuyla gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri arasında, şirket faaliyetleri hakkında karar vermek, yönetici atamak veya görevden almak gibi kararlar almak yer almaktadır. Yönetim kurulu, şirketin hukuki ve idari işlerinden sorumludur. Şirketi yasal olarak temsil eder ve şirketin faaliyetlerinin yasal çerçeveler içinde yürütülmesinden sorumludur.

Yönetim kurulunun yetkileri arasında şunlar yer alabilir:

 • Üst düzey yöneticilerin atama ve görevden alınma kararı almak
 • Şirket politikalarının belirlenmesi
 • Finansal kararların alınması ve şirketin mali işlerinin yönetilmesi
 • Yatırım ve bütçe kararlarının alınması

Yönetim kurulunun üyeleri, şirketin çıkarlarını koruyarak bağımsız bir şekilde karar verebilmesi için şirketin çıkarlarına uygun bir şekilde hareket etmeleri gerektiğine dikkat etmelidirler. Yönetim kurulu üyeleri, şirketin yönetiminde ciddiyet ve dürüstlükle hareket etmelidirler. Bu nedenle, yönetim kurulu üyeleri zaman zaman, bağımsızlık beyanı imzalayarak, şirkete karşı sorumlu olduklarını ve şirket faaliyetlerinin yasalara uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olduklarını kabul ederler.

Faaliyetler ve İlişkiler

Şirketler, kar amacı güden ticari faaliyetler gerçekleştirir ve değişik kurumlarla ilişki içindedir. Şirketlerin faaliyetleri, ürün veya hizmetlerini üretmek, satmak ve dağıtmak gibi çeşitli alanlarda yoğunlaşır. Bu süreçte hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar gibi farklı taraflarla etkileşimde bulunur. Şirketlerin müşteri odaklı faaliyetlerde bulunması ve müşteri taleplerini karşılaması, müşteri memnuniyeti sağlamak açısından önemlidir. Ayrıca, şirketlerin diğer ticari faaliyetlere dahil olması, ilgili kanunların uygun şekilde uygulanmasına dikkat etmeleri gerektiği anlamına gelir.

Şirketlerin ilişkileri, diğer şirketlerle ve kamu kurumlarıyla ilişkileri içerir. Şirketlerin ürünlerinin veya hizmetlerinin tedarik zinciri içindeki konumu, tedarikçilerle olan ilişkilerini de içerir. Ayrıca, şirketlerin borçları ve bu borçların yönetimi, finansal ilişkilerindeki önemli bir konudur. Şirketler ayrıca, müşteri taleplerini karşılayabilmek ve işlerini genişletebilmek için yatırım yapmak ve/veya diğer şirketleri satın almak gibi faaliyetlerde de bulunabilirler.

Şirketlerin borçları ve bu borçların nasıl yönetildiği, diğer taraflarla olan ilişkilerinde kritik bir rol oynar. Şirketlerin borçları, kredi kartı borçları, işletme kredileri veya hissedar borçları gibi pek çok farklı şekilde oluşabilir. Şirketlerin borçlarını yönetirken, en etkili yol, düzenli olarak ödeme yapmaktır. Borçların gerektiğinde yeniden finanse edilmesi veya yapılandırılması da bir seçenek olabilir.

Şirketlerin vergi yükümlülükleri, farklı vergi türleri ve bu vergilerin nasıl ödendiği konusunda bilgi gerektirir. Şirketler, gelir vergisi, KDV ve diğer vergileri ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Bu vergilerin düzenli olarak ödenmesi, yasal sorunların önlenmesi açısından önemlidir. Şirketler ayrıca, sermaye kazancı vergisi, devlet yardımları ve diğer mali konularda da bilgi sahibi olmalıdır.

Şirketlerin Borçları

Bir şirketin borçları, şirketin mal varlığından ödenir. Borçlar, genellikle çeşitli kaynaklardan oluşur. Şirketler, kredi borçları, ürün satın alma borçları ve kira borçları gibi borçlar alabilir. Bununla birlikte, şirketin sahipleri ve yöneticileri de şirketin borçlarından dolayı kişisel olarak sorumlu olabilirler. Şirketler, borçlarını yönetmek için finansal planlama yapmalı ve nakit akışlarını doğru bir şekilde yönetmelidir. Ayrıca, zamanında ödeme yapmak için kaynakları hazır tutmak için borçlar ve faiz oranları hakkında doğru bir takip yapılması önem taşır.

Şirketlerin Vergi Yükümlülükleri

Şirketlerin faaliyetleri sırasında bir dizi vergi yükümlülüğü vardır. Türkiye’de bir şirketin ödeyeceği vergiler arasında Katma Değer Vergisi (KDV), Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi bulunmaktadır. Vergilerin kesin miktarı, şirket türüne, kazancına ve faaliyetlerine göre değişir. Şirketler, vergi beyannamelerini doğru bir şekilde doldurmalı ve ödeme sürelerine uygun olarak vergileri ödemelidir. Ayrıca, vergi iadesi hakkında bilgiler, muhasebe prosedürleri ve vergi yükümlülüklerinin yer aldığı sözleşmeler gözden geçirilmelidir. Şirketler ayrıca, vergi planlaması ve vergi optimizasyonu yoluyla vergi yükümlülüklerini en aza indirebilirler.

Yorum yapın