Siyasi Suçlar ve Cezaları

Siyasi suçlar, genellikle siyasal bir amaca hizmet etmek ya da siyasi bir değişiklik sağlamak için işlenen, devlet ya da topluma karşı gerçekleştirilen suçlardır. Siyasi suçların kapsadığı eylemler de oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Terörizm, isyan, darbe girişimi, casusluk, devlet sırlarını açıklama, ayrılıkçılık, devletin varlığına ve güvenliğine karşı suçlar siyasi suçlar arasındadır. Ancak, suçun siyasi bir amacı olmadığı, kişisel düşünceler sebebiyle işlenen suçlar ise siyasi suç olarak kabul edilmez.

Siyasi suçlar için verilen cezalar tarih boyunca değişkenlik göstermiştir. Kimi zaman hapis cezası veya sürgün, bazen de idam cezası uygulanmıştır. Nazizm dönemi Almanya’sında yaşananlar, McCarthy dönemi Amerika’sındaki komünizm cadı avları, Güney Afrika’daki Apartheid rejimi siyasi suçlar bakımından örnek gösterilebilir. Günümüzde ise siyasi suçluların yargılanması ve cezaları ülkelere ve suçun türüne göre değişmektedir.

Sonuç olarak, siyasi suçlar demokratik bir toplumda insan haklarının ihlali anlamına geldiğinden, bu suçların doğru şekilde tanımlandığı ve yargılandığından emin olmak önemlidir.

Siyasi Suç Nedir?

Siyasi suçlar, siyasi rejimlerin veya devletlerin güvenliği, yararı veya egemenliği ile ilgili olan eylemlerdir. Bu kapsamda yasa dışı bir şekilde hükümete karşı çıkma, darbe girişimi, terör örgütlerine üyelik, siyasal amaçlı şiddete bulaşma, devlet sırlarını ifşa etme, suç örgütleriyle işbirliği yapma gibi eylemler siyasi suç kapsamında değerlendirilir. Ancak düşünce açıklamaları, barışçıl gösteriler veya siyasi partilere üyelik gibi eylemler siyasi suç olarak kabul edilmez. Bu nedenle bir eylemin siyasi suç kapsamına girip girmediği, olayın detaylarına ve yargı sisteminin yorumuna bağlıdır.

Hangi Suçlar Siyasi Suç Olarak Kabul Edilir?

Siyasi suç, hükümeti devirmeye veya yönetime müdahale etmeye teşebbüs etmek veya yasa dışı bir şekilde hükümetin işleyişini etkilemek anlamına gelir. Siyasi suçlar, genellikle düşünce, ifade, din veya inanç gibi kişisel haklara müdahale eden, mevcut hükümet politikalarına veya kararlarına karşı olan ve benzeri faaliyetleri kapsar. Siyasi suçların cezalandırılması, hükümetin gücünü korumak ve nüfuzundan taviz vermemek amacıyla sıkı bir şekilde uygulanır. Siyasi suçlar, diğer suçlardan ayrı tutulur ve özel yargılama prosedürleri ile işlem görürler.

Siyasi suçların örnekleri arasında terörizm ve siyasal amaçlı şiddet eylemleri yer alır. Bu tür eylemler, hükümetin politikalarına veya kararlarına karşı olan bir tavır sergilerler ve genellikle özgürlüklerin ihlali, vatandaşların güvenliğine zarar verme ve kaos yaratma gibi sonuçlara neden olurlar. Benzer şekilde, hükümetin varlığına ve güvenliğine karşı işlenen suçlar da siyasi suçlar kapsamına girer ve özel yargılama süreçleri ile cezalandırılırlar.

Örnek Fiiller

Siyasi suçlar, toplumsal düzeni ve devletin işleyişini hedef alan eylemlerdir. Siyasi suçlara örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Devletin iç veya dış güvenliğine yönelik eylemler;
 • Toplumsal barışı bozmaya yönelik propagandalar;
 • Hükümete ve siyasi liderlere hakaret ve tehditler;
 • Halkı askeri veya sivil otoriteye karşı isyana teşvik etmek;
 • Tehlikeli bir ideolojiyi benimsemek ve bu ideolojiyi yaymak;
 • Terörizm ve siyasal amaçlı şiddet eylemleri;
 • Devlet sırlarını açıklamak;
 • Seçim güvenliğini tehlikeye atmak;
 • Devletin ekonomik çıkarlarını hedef alan eylemler;

Bu gibi eylemler siyasi suç kapsamına girebilir ve ciddi cezalar gerektirebilir.

Terörizm

Terörizm, siyasi amaçlar uğruna insanların canına ve malvarlığına zarar vermek amacıyla gerçekleştirilen şiddet eylemleri olarak kabul edilir. Terörizm, hedef seçerek bilinçli olarak saldırma eğilimindedir ve sivilleri hedef alır. Siyasal amaç taşıyan terörizm, devletin, hükümetin veya politik sistemin itibarını sarsmak, uluslararası ilişkileri bozmak, halk üzerinde korku uyandırmak ve siyasi değişiklikler yapmak amacıyla gerçekleştirilebilir.

Terörizmin bir diğer özelliği, açık ve meşru bir hedef yerine, sivilleri, kamu binalarını, ulaşım ağlarını ve benzeri hedefleri seçmesidir. Siyasi eylemlerle karıştırılmamalıdır. Terörizm, birçok ülke için ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.

Devletin Varlığına ve Güvenliğine Karşı Suçlar

Devletin varlığına ve güvenliğine karşı suçlar, siyasi suç kapsamında değerlendirilir. Bu suçlar, devletin ülkesini ve halkını koruma amacıyla belirlenen yasalara uygun davranmayı sağlamak için uygulanan cezalar içerir. Bu tip suçlar, özellikle terör veya ayaklanma eylemleri gibi toplumsal tepkilerin yarattığı şiddet eylemleri ile ilişkilidir. Bu eylemlerde, halkın devlete olan güveni ve güvenliği tehlikeye atılır ve bu nedenle devletin varlığına ve güvenliğine karşı suçlar olarak kabul edilirler. Devletin varlığına ve güvenliğine karşı işlenen suçların cezaları, ülkenin yasalarına ve suçun ciddiyetine göre belirlenir.

Hangi Suçlar Siyasi Suç Olarak Kabul Edilmez?

Siyasi suçlar genellikle baskı altında, özgürlüklerine kısıtlama getirildiğini düşünen bireylerin işlediği suçlar olarak düşünülür. Ancak, siyasi suç olarak kabul edilmeyen eylemler de mevcuttur. Kişisel düşünceler ve siyasi bir amaç taşımayan suçlar siyasi suç olarak kabul edilmez. Örneğin, bir hırsızlık ya da cinayet gibi suçlar siyasi bir amaca hizmet etmedikleri ve toplumsal düzeni tehdit etmedikleri için siyasi suç olarak kabul edilmezler. Bu tür suçlar, diğer cezai suçlar gibi yargılanır ve cezalandırılır.

Siyasi Suçların Cezaları Nelerdir?

Siyasi suçlar tarih boyunca önemli konular arasında yer almıştır ve bu suçlar için verilen cezalar da zamanla değişim göstermiştir. Günümüzde, siyasi suçlar için verilen cezalar ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Birçok ülkede, siyasi suçlar için hapis cezası ve para cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca, bazı ülkelerde siyasi suçlular devlet makamlarında çalışamaz veya seyahat etme hakkını kaybedebilir.

Tarihte, siyasi suçluların cezalandırılması için çeşitli yollar denenmiştir. Bazı ülkelerde siyasi suçluların idam edilmesi uygulaması yapılmıştır. Özellikle, Nazi Almanyası döneminde işlenen siyasi suçlar için idam cezası sıkça uygulanmıştır. Ancak günümüzde idam cezası yalnızca bazı ülkelerde uygulanmaktadır ve dünya genelinde giderek azalmaktadır.

Siyasi suçlar için verilen cezaların adil olup olmaması ise genellikle tartışmalı bir konudur. Siyasi görüşler veya düşünceler sebebiyle işlenen suçların, diğer suçlara göre daha ağır cezalar ile karşılaşması haksızlık olarak görülebilir. Bu nedenle, ülkeler arasında siyasi suçların cezaları konusunda farklılıklar bulunmaktadır.

Tarih Boyunca Siyasi Suçların Cezalandırılması ve İdamlar

Tarih boyunca siyasi suçların cezalandırılması konusu oldukça tartışmalı ve olaylara göre değişkenlik gösteren bir konudur. Geçmişte siyasi suçluların cezalandırılması genellikle idam cezasını gerektiren suçlardır. Antik Roma’da siyasi suçlular arenada vahşice hayvanlar tarafından öldürülürken, Ortaçağ’da Avrupa’da çark ya da falaka cezaları uygulanmıştır.

Modern zamanlarda ise siyasi suçluların cezalandırılması, ülkelere ve olaylara göre değişkenlik göstermektedir. Bazı ülkelerde hala idam cezası uygulanırken, bazı ülkelerde ise hapis cezası gibi farklı cezalar uygulanmaktadır.

Siyasi suçluların idam edilmesi konusu ise 18. yüzyıldan itibaren modern dünya tarafından yavaş yavaş reddedilmeye başlandı. Ancak bazı ülkelerde hala infaz edilmektedir. Siyasi suçluların idam edilmesi, genellikle ülkelerde meydana gelen siyasi karışıklıklar ve bu karışıklıklarda işlenen suçlar nedeniyle uygulanmaktadır.

Günümüzde Siyasi Suçların Cezaları

Günümüzde siyasi suçların cezaları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak siyasi suçlara verilen cezalar ağır olabilir. Siyasi suçluların yargılanması ise uluslararası hukuka uygun olarak yapılmalıdır.

Türkiye’de siyasi suçlara verilen cezalar arasında hapis cezası, para cezası, hak yoksunluğu gibi cezalar yer alır. Siyasi suçluların yargılanması ise Anayasa ve Ceza Hukuku kurallarına uygun olarak yapılır. Yargılama sürecinde suçun niteliği, suçun işlendiği tarih, sanığın durumu, mağdurun durumu gibi unsurlar dikkate alınır. Siyasi suçluların cezaları infaz edildiği zaman takvimle belirlenir.

Uluslararası hukukta siyasi suçluların yargılanması Insan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi belgelere uygun olarak yapılmalıdır. Yargılama sürecinde şahsi haklar, makul sürede yargılanma hakkı, savunma hakkı ve adil yargılanma gibi konulara dikkat edilmelidir.

Tarih Boyunca İz Bırakan Siyasi Suçlar

Tarihin her döneminde siyasi suçlar işlenmiştir. Bu suçlar, genellikle yönetimdeki kişilere karşı yapılan eylemler, hükümet karşıtı propaganda, devletin varlığına karşı işlenen saldırılar ve benzeri faaliyetleri içermektedir. Bu suçlar tarih boyunca iz bırakmıştır ve hala hafızalarda önemli yer edinmektedir.

Nazi Almanyası dönemi, oldukça ünlü bir siyasi suç örneği olarak kabul edilmektedir. Hitler’in yönetimi sırasında, Nazi Partisi’ne karşı olan her türlü işlem siyasi bir suç olarak kabul edilmiş ve sert cezalara çarptırılmıştır. Bu süreçte binlerce insan öldürülmüş ve zulüm görmüştür.

Bir diğer örnek ise McCarthy dönemi Amerika’sında yaşanmıştır. Bu dönemde, Amerika Birleşik Devletleri Çekişme Dönemi’nde komünist faaliyetleri araştıran Joseph McCarthy, birçok insanı suçlu ilan ederek hayatlarını karartmıştır. Bu dönemde birçok insan mahkum edilmiş ve cezaevine gönderilmiştir.

Güney Afrika’da yaşanan Apartheid dönemi de siyasi suçlarla doludur. Bu dönemde, beyaz insanlar tarafından siyah insanlara karşı ayrımcılık yapılmıştır. Apartheid döneminde işlenen bu suçların birçoğu insanlık suçu olarak kabul edilmiş ve yönetici kadrolar yargılanarak cezalandırılmıştır.

Nazi Almanyası Dönemi

Nazi Almanyası dönemi, tarihin en karanlık dönemlerinden biridir. Bu dönemde işlenen siyasi suçlar ise sadece Almanya’nın değil dünyanın da hafızasında yer etmiştir. Yahudilere, siyasi muhaliflere ve diğer muhalif gruplara yapılan işkenceler, insan hakları ihlalleri ve toplama kamplarında yapılan zulümler tüm dünyada infial yaratmıştır. Nazi rejimi, kendisine karşı olan herkesi siyasi suçlu olarak kabul etmiş ve toplama kamplarında öldürmüştür. Nazi liderleri de savaşın sonunda suçlu bulunmuş ve Nürnberg mahkemelerinde yargılanmıştır.

 • Siyasi suçlulara toplama kampında işkence yapılmış, açlık ve hastalıktan ölümler yaşanmıştır.
 • Yahudiler ve diğer muhalif gruplar toplama kamplarında öldürülmüş veya işkence edilerek cezalandırılmıştır.
 • Yargılamalar, Nazi liderleri ve üst düzey subaylar gibi suçluların cezalandırılması için Nürnberg mahkemelerinde yapılmıştır.

Nazi Almanyası dönemindeki siyasi suçlar, bugün hala insanlık için bir utanç kaynağıdır ve asla unutulmamalıdır.

McCarthy Dönemi

McCarthy Dönemi, 1950’lerde Amerika’da yaşanan komünizm ve sovyet yanlısı düşüncelerin yayılması endişesiyle başlayan bir olgudur. Senatör Joseph McCarthy tarafından başlatılan cadı avı kampanyalarında, komünist ve sovyet yanlısı olmakla suçlananlar işlerinden atılmış, evlerinde aramalar yapılmıştır. Siyasi suçlamalarla yargılanan kişiler, bazı durumlarda suçsuzluklarını ispatlamaları mümkün olmayacak kadar zor şartlarda karşı karşıya kalmıştır.

Bu dönem Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak kabul edilir ve McCarthy’ye kadar uzanan uzun soluklu yargılamalar ve soruşturmalar, birçok masum insanın hayatını alt üst etmiştir. Bu kampanyaların başlangıcından sonra, sanatçılar ve yazarlar da baskılardan etkilenerek, komünizmle ilgili bazı düşüncelerinin olduğu için yargılanmış ve işlerinden atılmıştır.

Bugün, McCarthy Dönemi Amerika’sında yaşanan bir hatıra olarak kalmış olsa da, bu dönem siyasi suçlamaların nasıl kullanılabileceğine dair önemli bir örnektir.

Güney Afrika’da Apartheid Dönemi

Güney Afrika, 1948-1994 yılları arasında süren Apartheid politikasıyla ünlüdür. Bu politika, beyaz azınlığın siyasi iktidarı elinde tutması ve siyahların ayrımcılığa uğramasıyla karakterize edilir. Apartheid politikası döneminde beyaz azınlık, siyasi muhaliflere ve siyah liderlere yönelik baskı ve yasaklamalar yaparak, siyasi suçlar kapsamında bu kişileri cezalandırdı.

Apartheid döneminde siyasi suçlar kapsamında idam edilenler ve cezalandırılanların sayısı oldukça yüksekti. En önemli siyasi suçlardan biri olan Mandela davası, Nelson Mandela ve diğer ANC liderlerinin, ülkenin idaresine ve hükümet makamlarına karşı planlı eylemleri ve sabotajları düzenledikleri iddiası üzerine açılmıştı. Mandela ve diğer ANC liderleri, uzun yıllar hapiste tutuldu ve dava sonucunda ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Apartheid döneminde siyasi suçlar kapsamında verilen diğer cezalar arasında ise hapis cezaları, işkence, kamplarda zorunlu çalışma, yeniden eğitim gibi uygulamalar yer alıyordu. Güney Afrika, Apartheid’in sona erdiği 1994 yılından bu yana yönetiminde yapılan değişimlerle birlikte adalet sistemini ve insan hakları konularını ele alma çabaları göstermektedir.

Yorum yapın