Vasiyetin Geçersiz Kılınması Davaları

Vefat eden kişilerin mal varlıklarının mirasçılarına bırakılması için vasiyetname düzenlemeleri yaygın bir uygulamadır. Ancak, vasiyetin geçerli olabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Vasiyet hükümlerinden herhangi birinin hukuka veya ahlaka aykırı olması veya mirasçıların korunmasını tehdit eden hallerde vasiyetin geçersiz kılınması davası açılabilir. Bu nedenle, vasiyet düzenlemeden önce hukuki destek almak ve geçerli bir vasiyetname hazırlamak oldukça önemlidir. Vasiyetin geçersiz kılınması davaları, veraset ilamının alınması, dava açma süreci ve gereklilikleri gibi konuları da içermektedir.

Vasiyet Nedir?

Vasiyet, kişinin hayatta iken mal varlığına ilişkin düşüncelerini belirlemesi ve ölümünden sonra gerçekleşecek hukuki işlemleri şimdiden sıralamasını sağlayan bir belgedir. Vasiyetname adı verilen bu belgede, vasiyetin kim tarafından yapıldığı, mirasın nasıl paylaşılacağı, kimlere ne kadarlık bir miras kalacağı gibi hükümler yer alır. Bu belge, sadece kişinin ölümünden sonra geçerlidir ve ona bağlı kalarak işlemler gerçekleşir. Geçerli ve usulüne uygun bir şekilde hazırlanmış bir vasiyet, kişinin ölümünden sonra miras bırakan bireyin isteğine göre paylaşılmasını sağlar.

Vasiyetin Hükümleri

Vasiyet yaparken belirli hükümlere yer vermek gerekir. Vasiyetname, muhakkak yazılı olarak hazırlanmalıdır. Vasiyetin hükümleri metinde açıkça belirtilmelidir.

Vasiyetname içerisinde belirtilmesi gereken unsurlar şunlardır:

 • Miras bırakanın adı, soyadı, TC kimlik numarası, açık adresi, doğum yeri ve tarihi
 • Vasiyetin tarih ve yer olarak belirtilmesi
 • Miras bırakanın mal varlığının tespiti ve paylaştırılması
 • Kime, nasıl ve ne kadar pay bırakacağı
 • Özel şartlar varsa belirtilmesi
 • Vasiyetin ölümden sonra geçerli olacağının belirtilmesi, mirasın geçici olarak korunması gerekiyorsa bunun belirtilmesi

Vasiyet hükümlerinde yer alması gereken unsurlar kesin ve açık bir şekilde belirtilmelidir. Olası bir karmaşa veya yanlış anlaşılmanın önüne geçilmelidir. Aksi takdirde, vasiyet geçersiz sayılabilir veya hukuki sorunlar yaşanabilir.

Geçerli Vasiyet

Bir vasiyet belgesinin geçerli kabul edilebilmesi için, belgede belirtilen kişinin, miras bırakmak istediği mal varlığına sahip olması gerekir. Ayrıca vasiyet belgesinde kişinin adı, soyadı, imzası ve tarih bulunmalıdır. Bu belgenin noter onayı ile yapılmış olması gerekmektedir.

Ayrıca bir vasiyet belgesi yaparken kişinin sağduyulu olması gerekmektedir. Zihinsel veya duygusal sorunları veya baskı altında yapılmış vasiyetler geçersiz sayılır. İşbu koşulların yerine getirilmesi vasiyet belgesinin geçerliliği için şarttır.

Geçersiz Vasiyet

Vasiyetin geçersiz sayılmasına neden olan bazı haller vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Geçerli formalitelerin yerine getirilmemesi
 • Vasiyetname sahibinin kısıtlı ya da etkilenmiş olması
 • Mirasçıların hukuki korunma haklarına aykırı hükümler içermesi
 • Yasa ve ahlak kurallarına aykırı hükümler içermesi
 • Açık ya da sembolik bir şekilde vasiyetin iptal edildiğine dair bir beyanın bulunması
 • Başka bir vasiyetname ya da önceden yapılmış bir hukuki işlemin bulunması

Bu durumlarda vasiyetname geçersiz sayılır ve yasal miras hükümleri uygulanır. Vasiyeti hazırlarken bu durumların göz önünde bulundurulması önemlidir.

Mirasçıların Korunması

Vasiyetnamelerde yer alan hükümler, mirasçılar için önemlidir. Haklarının korunabilmesi için vasiyetnamelerde yapılan hükümler doğru şekilde yerine getirilmelidir. Bu nedenle, mirasçıların alacağı paydan vazgeçmelerini sağlamak amacıyla yapılan vasiyetler, geçersiz olabilir.

Örneğin, bir mirasçı miras payından vazgeçmek için vasiyetnameyi imzalarsa, mirasın paylaştırılmasında bu kişinin hakkı gözetilmelidir. Vasiyet geçersiz sayılır ve miras paylaştırması, vasiyetnameye göre değil yasaların belirlediği şekilde yapılır.

Yasa ve Ahlaka Aykırı Vasiyetler

Vasiyetnameler, kişilerin ölümünden sonra mal varlıklarının nasıl paylaşılacağını belirlemelerine olanak sağlar. Ancak, bu belgenin hazırlanması sırasında yasalara ve ahlaka aykırı hükümler yer alması durumunda vasiyet geçersiz olabilir. Yasalara aykırı vasiyetlerde, örneğin kanunların açıkça yasakladığı bir durumu içerirken, ahlaka aykırı vasiyetler ise toplumun genel ahlak değerlerine aykırıdır. Bu tür vasiyetler geçersiz sayılacaktır.

Örneğin, ölüme neden olan bir kişiyi mirasçı olarak atamak yasa ve ahlaka aykırıdır ve bu durumda vasiyet geçersiz kılınacaktır. Aynı şekilde, mirasçıların hukuki haklarının kısıtlanması ya da bir mirasçıya diğerlerinden daha fazla pay verilmesi de yasa ve ahlaka aykırıdır.

Bu nedenle, vasiyetnamelerinin hazırlanması sırasında, yasalar çerçevesinde kalınması ve ahlaki değerlere saygı gösterilmesi önemlidir. Aksi takdirde, mirasçıların vasiyetin geçersiz olduğunu ve hukuki haklarını koruma hakları vardır ve açacakları dava sonucu vasiyet geçersiz sayılacaktır.

Vasiyetin Geçersiz Kılınması Davaları

Vefat eden kişinin vasiyeti hukuki bir bağlayıcılık taşır ancak bazı durumlarda vasiyet, mirasçılar tarafından geçersiz kılınabilir. Geçerli hukuki sebepleri olmayan bir vasiyetin alacaklılar tarafından dava açılarak geçersiz sayılması mümkündür. Miras Hukuku Kanunu’nun 555. maddesi uyarınca, mirasçılar vasiyeti tamamen veya kısmen geçersiz kılabilirler. Geçerli bir vasiyetname yasalara uygun olmalı ve vasiyet sahibinin kısıtlamalarına tabii olmadığından emin olunmalıdır. Vasiyetin geçersiz sayılması davaları başlatıldığında, öncelikle veraset ilamının alınması gerekmektedir. Gereksinimler sağlandıktan sonra, mirasçılar vasiyetin geçersizliğini talep etmek için mahkemeye başvurabilirler.

Veraset İlamının Alınması

Miras bırakan kişinin vasiyeti geçerli olmadığı durumlarda mirasçılar, veraset ilamı almak için İlçe veya Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmalıdır. Veraset ilamı, mirasçıların haklarının korunması için çok önemlidir. Veraset ilamı, mirasın kimler arasında paylaştırılacağına karar veren resmi bir belgedir.

Vasiyetname geçersiz sayıldığında, mirasçıların payları kanuna göre belirlenir. Ancak bazı durumlarda, miras bırakan kişiye ait olan malların tespiti için veraset ilamının gerektiği unutulmamalıdır.

Veraset ilamı, noterlikler dahil olmak üzere herhangi bir yerde hazırlanamaz. Mirasçılar, veraset ilamını almak için Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığıyla başvuruda bulunmalıdır. Bu başvuru, vasiyetin geçersiz sayılması durumunda mirasçıların haklarını korumak için önemlidir.

Dava Açma Süreci

Vasiyetin geçersiz kılınması için açılacak davaların süreci oldukça önemlidir. Davanın açılabilmesi için öncelikle veraset ilamının alınması gerekmektedir. Veraset ilamının alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde vasiyetin geçersiz kılınması davası açılabilir. Davanın açılabilmesi için davacının vasiyetin geçersiz olduğunu kanıtlayabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, davacı tarafından delillerin toplanması ve sunulması gerekmektedir.

Dava açılmadan önce uzlaşma veya arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanması mümkündür. Ancak uzlaşma veya arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanamaması halinde dava açılması gerekmektedir. Dava açma süreci, vasiyetin geçersiz kılınma gerekçelerinin ve delillerin belirtilmesiyle başlar. Daha sonra, dava dilekçesi hazırlanarak mahkemeye sunulur. Dava dilekçesinde, vasiyetin geçersiz olduğunu kanıtlayacak delillerin de yer alması gerekmektedir.

Dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından taraflar dinlenir ve deliller incelenir. Davanın sonucu ise mahkeme kararıyla belirlenir. Eğer vasiyetin geçersiz olduğu kanıtlanırsa, mirasçılar, veraset ilamına uygun olarak miras paylarına sahip olurlar.

Vasiyetin Geçersiz Kılınması Davalarında Deliller

Vasiyetin geçersiz kılınması davalarında sunulan deliller önemlidir. Delillerin niteliği ve kalitesi, davanın sonucunu belirleyen önemli unsurlardandır. Davanın kazanılması için, geçersiz kılınmak istenen vasiyetin ortadan kaldırılmasını sağlamak üzere etkili deliller sunulmalıdır.

Bu tür davalar için sunulan en yaygın deliller şunlardır:

 • Tanıkların yemin beyanları
 • Vasiyet sahibinin sağlığı, zihinsel durumu ve iradesi hakkında tıbbi belgeler
 • El yazısı örnekleri ve ihbarları
 • Belgeler ve resmi raporlar

Tanıkların beyanları, vasiyet sahibinin kısıtlı olduğunu açıklaması durumunda vasiyet geçersiz sayılabilir. Ayrıca, vasiyet sahibinin vasiyeti hazırlarken sağlıklı olup olmadığı, vasiyetin istem dışı yapılmış olması, baskı altında kalması veya yanıltılmış olması gibi etkenlere dair tıbbi belgeler de davada sunulan deliller arasındadır.

Vasiyetin vasiyet sahibine ait olmadığını gösteren el yazısı örnekleri veya ihbarları da vasiyetin geçersizliğini ispatlayan deliller arasındadır.

Delillerin kalitesi olduğu kadar sunum teknikleri de davanın sonucuna etki edebilir. Aynı zamanda, delillerin dikkatli bir şekilde analiz edilmesi ve adil bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bir avukatın yardımı dava sürecinde büyük önem taşır.

Tanıkların Yemin Beyanları

Vasiyetin geçerliliğinin sorgulandığı durumlarda tanıkların yemin beyanları büyük önem taşır. Örneğin, vasiyet sahibinin kısıtlı olduğunu açıklayan tanıkların beyanları, vasiyetin geçersiz sayılmasına neden olabilir. Ancak, bu tanıkların beyanlarının kesin ve inandırıcı olması gerekmektedir. Ayrıca, tanıkların beyanlarının kanıtlanması da gereklidir. Bu nedenle, vasiyetin geçersiz kılınması davalarında tanıkların beyanlarının yanı sıra, diğer delillerin de sunulması önemlidir.

El Yazısı İhbarı

Geçersiz kılınması istenen bir vasiyetin sahte olup olmadığının tespit edilmesinde, el yazısı ihbarı önemli bir rol oynamaktadır. Vasiyet sahibinin el yazısını bilen ve vasiyetin vasiyet sahibine ait olmadığını açıklayan kimselerin ifadeleri, mahkemece delil olarak kabul edilebilir. El yazısı incelemesi sonrasında vasiyetin sahte olduğu tespit edilirse, geçerliliği ortadan kalkar ve vasiyet sonucu belirlenen miras dağılımı yapılmaz.

Sonuç

Vasiyetname hazırlarken, yapılacak hataların maddi ve manevi zararları oldukça büyük olabilir. Bu nedenle, vasiyetname hazırlarken gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Geçerli vasiyetname hazırlamak, mirasçıların güvencesi açısından son derece önemlidir. Geçerli olmayan vasiyetname durumunda ise mirasçıların hakları korunmak adına vasiyetin geçersiz kılınması davaları açılabilmektedir.

Vasiyetin geçerliliği için uyulması gereken şartlar mevcutken, geçerliliğini kaybedebileceği haller de bulunmaktadır. Mirasçıların korunabilmesi için yapılan vasiyetlerin geçersiz olması, yasa ve ahlaka aykırı vasiyetlerin ise asla kabul edilmemesi gerekmektedir.

Vasiyetin geçersiz kılınması davaları, mirasçıların haklarını korumak ve vasiyetin hatalı olduğu durumlarda yasal bir çözüm olmaktadır. Mirasçılar, vasiyetin geçersiz olduğunu belirleyebilmek için veraset ilamını almak zorundadırlar. Daha sonra, geçersiz vasiyetin açıklanabilmesi için bir dava süreci başlatılabilir. Bu dava sürecinde, tanıkların beyanları ve el yazısı ihbarları gibi deliller sunulabilir.

Sonuç olarak, vasiyetin geçerliliği için gereken şartların yerine getirilmesinin önemi büyüktür ve vasiyetin geçersiz kılınması davaları mirasçıların haklarını korumaları açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, vasiyetname hazırlarken gerekli şartların yerine getirilmesi ve davanın doğru bir şekilde açılması gerekmektedir.

Yorum yapın