Çevresel Planlama ve Stratejik Çevre Değerlendirmesi

Çevresel planlama, doğal kaynakların uzun vadeli verimli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir planlama sürecidir. Bu süreçte, çevrenin korunması, ekosistemlerin ve tabii kaynakların sürdürülebilirliği, doğal afetlerden korunma gibi konular ele alınır. Ayrıca, çevreye olası etkiler de önceden dikkate alınarak önlemler alınır.

Stratejik çevre değerlendirmesi, bir proje, plan veya politikanın mevcut ve potansiyel çevresel etkilerinin belirlenmesi ve bunların yönetilmesi için bir süreçtir. Bu süreçte, projenin veya planın çevresel etkileri belirlenir ve olası zararlar önceden hesaplanarak alınacak önlemler belirlenir. Bu değerlendirme süreci, yasal olarak birçok ülkede zorunlu hale getirilmiştir.

Çevresel Planlamanın Tanımı

Çevresel planlama, toplumun uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamak için doğal kaynakların etkili bir şekilde kullanımını hedefleyen bir yönetim aracıdır. Bu planlama sayesinde doğal kaynakların korunması ve insan sağlığına zarar vermeyecek bir çevrenin oluşturulması amaçlanır. Çevresel planlama aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel faktörleri de göz önünde bulundurarak gelecekteki gelişmeleri öngörüp planlarını buna göre oluşturmayı hedefler. Çevresel planlama, hükümetler, belediyeler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılabilir.

 • Doğal kaynakların korunmasını sağlamak
 • İnsan sağlığına zarar vermeyecek bir çevrenin oluşturulmasını hedeflemek
 • Ekonomik, sosyal ve kültürel faktörleri göz önünde bulundurarak gelecekteki gelişmeleri öngörebilmek

Stratejik Çevre Değerlendirmesi

Stratejik çevre değerlendirmesi, bir proje veya planın çevresel etkilerinin önceden değerlendirilmesi sürecidir. Bu değerlendirme, çevresel açıdan duyarlı bir plan yapılmasına yardımcı olur ve gelecekteki çevresel etkileri minimize etmek için öneriler sunar.

Stratejik çevre değerlendirmesi, proje planlama sürecinin bir parçasıdır. Plan alanındaki uygulamalar sürekli değiştiği için stratejik çevre değerlendirmesi de güncellenir. Stratejik çevre değerlendirmesi, yasal gerekliliklerin yanı sıra daha iyi planlama ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir projelerin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Bu süreç, belirli bir çalışmanın çevresel özelliklerinin değerlendirilmesini ve olası çevresel etkilerinin tespit edilmesini içerir. Stratejik çevre değerlendirmesi ayrıca, söz konusu projenin neden önemli olduğu, kimleri etkilendiği ve etkiye olan katkısı hakkında da bilgi sağlar.

Bu değerlendirme süreci, birkaç adımdan oluşur: Projenin tanımlanması, çevresel etki alanının değerlendirilmesi, proje planının ve yönergelerinin belirlenmesi, çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve yasal gerekliliklerin göz önünde bulundurulması.

Stratejik çevre değerlendirmesi süreci boyunca, proje sahipleri, yasal düzenlemelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, yerel halk ve çevre uzmanlarından da geri bildirim almalıdırlar.

Sonuç olarak, stratejik çevre değerlendirmesi, projelerin çevresel etkilerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur ve daha sürdürülebilir planlama için bir araç sağlar.

Yasal Çerçeve

Stratejik çevre değerlendirmesi yapmak yasal bir zorunluluktur ve mevzuatta belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir. Bu değerlendirme süreci, projenin niteliği, büyüklüğü, sınırları ve konumu dikkate alınarak yapılmalıdır. Yatırım kararlarının alınması ve eyaletin çevresel politikalarının belirlenmesi yolunda önemli bir aşamadır. Yasal uyarılar madde madde belirtilmiştir ve tüm bu süreçlerin uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Stratejik çevre değerlendirmesi işlemleri, ülkemizde Yargıtay tarafından da takip edilmekte ve hukuki kararlar alınmaktadır.

 • Stratejik çevre değerlendirmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2017 tarihli yönetmelikle düzenlenmiştir.
 • Bakanlığın belirlediği şekilde ve standartlara göre bir rapor hazırlanmalıdır.
 • Proje sahibi, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından onay alarak, stratejik çevre değerlendirmesi raporunu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim etmelidir.
 • Rapor, Bakanlıkça incelenerek onaylanır veya gerekli görüşlerle birlikte bakanlıkça değerlendirilir.
 • Stratejik çevre değerlendirmesi raporu, projenin yasal bir zeminde oluşmasını ve çevresel faktörlerin dikkate alınmasını sağlar.

Planlama Süreci

Stratejik çevre değerlendirmesi planlamalarında adımlar şu şekildedir:

 • Projenin veya planın amacının, kapsamının ve hedeflerinin belirlenmesi
 • Çevresel etkilerinin tanımlanması ve önem derecelerinin belirlenmesi
 • Alternatif plan ve projelerin değerlendirilmesi
 • En iyi seçeneğin seçilmesi ve uygulanması
 • Çevresel etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi

Bu adımların her biri ayrıntılı bir şekilde ele alınmalı ve ilgili tüm paydaşların katılımı ile yapılmalıdır. Ayrıca, her adımda yapılan tüm çalışmaların kaydedilmesi ve raporlanması gerekmektedir. Bu şekilde, stratejik çevre değerlendirmesi planlamaları daha şeffaf ve güvenilir hale gelir.

Risk Değerlendirmesi

= Stratejik çevre değerlendirmesi yapılmadan önce risk değerlendirmesi yapmak önemlidir. Bu aşama, projede veya planlamada meydana gelebilecek olası riskleri belirlemek ve bu risklerin etkisini azaltmak için yapılır. Risk değerlendirmesi için öncelikle potansiyel risklerin listesi oluşturulur. Daha sonra bu risklerin gerçekleşme ihtimalleri ve etkileri analiz edilir. Risklerin etkisi azaltmak için bir dizi strateji belirlenir ve bu stratejilerin uygulanması planlanır. Bu aşamaların tamamlanmasıyla proje veya planrisk yönetimi açısından daha güvenli hale gelir.

İşletmeler İçin Stratejik Çevre Değerlendirmesi

İşletmeler için stratejik çevre değerlendirmesi birçok açıdan önemli olabilir. Örneğin, işletmenin çevresel etkilerinin belirlenmesine yardımcı olabilir ve bu etkilerin azaltılmasına yönelik adımların atılması mümkün hale gelebilir. Böylece, çevreye verilen zarar azaltılabilecek ve işletme çevre dostu bir imaj yaratabilecektir. Ayrıca, çevresel faktörlerin işletme stratejileri ve kararları üzerindeki etkileri göz önüne alınarak, işletmenin sürdürülebilirlik hedefleri belirlenebilir. Bunun yanı sıra, yasal düzenlemeler ve çevre politikaları konusunda da işletme için önemli bir rehber olabilir.

İşletmeler stratejik çevre değerlendirmesi yaparken, öncelikle işletmenin çevresel etkilerinin neler olduğu belirlenmelidir. Bu analiz, işletmenin faaliyetlerinin hangi aşamalarında çevresel etkilerin ortaya çıktığını gösterir. Bu aşamadan sonra, çevresel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin nasıl önlenebileceği veya azaltılabileceği konusunda stratejiler geliştirilir.

İşletmelerin stratejik çevre değerlendirmesi yaparken, çevresel performansları hakkında detaylı verilere ihtiyaçları olacaktır. Bu veriler, işletmelerin çevresel performansını ölçmek ve iyileştirme fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olacaktır. İşletmeler, bu verileri toplayarak ve analiz ederek, çevresel performanslarını artırabilir ve çevreye verilen zararı azaltabilirler.

İşletmeler stratejik çevre değerlendirmesi yaparken, tüm paydaşların katılımını sağlamak da önemlidir. Böylece, tüm paydaşların çevre konusunda farkındalıklarının artırılması sağlanabilir ve ortak bir çevre hedefi belirlenebilir. İşletme, bu şekilde, tüm paydaşlarının desteğini alarak, çevresel performansı ve çevre dostu imajını daha da güçlendirebilir.

Örnekler

Çevre planlaması ve stratejik çevre değerlendirmesi çeşitli alanlarda kullanılan yöntemlerdir. Özellikle endüstriyel işletmeler, inşaat projeleri ve altyapı geliştirme çalışmaları sırasında yaygın olarak kullanılır. Bu yöntemlerin uygulama örnekleri arasında:

 • Yeni bir endüstriyel tesisin yapımına yönelik bir proje örneği
 • Bir şehir plancısı tarafından hazırlanan bir şehir geliştirme planı
 • Hızlı tren projesine yönelik çevre değerlendirme çalışması
 • Yeni bir baraj inşaatına ilişkin çevresel planlama örneği

Bu örnekler, çevre planlaması ve stratejik çevre değerlendirmesi için tipik uygulama alanlarını göstermektedir. Bu yöntemler, insanların yaşam kalitesini ve çevreyi koruyarak işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerine olanak tanır.

Uygulama Alanları

Çevresel planlama ve stratejik çevre değerlendirmesi birçok farklı uygulama alanında kullanılabilir. Bununla birlikte, inşaat endüstrisi, turizm sektörü ve endüstriyel projeler gibi büyük ölçekli projeler için özellikle önemlidirler. İnşaat projelerinde, çevresel planlama, projelerin çevresel etkisini minimize etmek için tasarım aşamasında kullanılabilir. Turizm sektöründe, doğal dokuya zarar vermeksizin turizm aktiviteleri planlamak için stratejik çevre değerlendirmesi yapılabilir. Endüstriyel projelerde, stratejik çevre değerlendirmesi, endüstriyel tesislerin sürdürülebilirliği ve çevresel uyumluluğu sağlamak için kullanılabilir.

Gelecekteki Gelişmeler

Çevresel planlama ve stratejik çevre değerlendirmesi, bugünün iş dünyasında daha büyük bir fark yaratmak için benimsenmesi gereken sürdürülebilir yaklaşımlar olarak kabul edilir. Gelecekte, bu yaklaşımların daha da yaygınlaşması ve gelişmesi beklenmektedir. İklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konuları, çevresel planlama ve stratejik çevre değerlendirmesi uygulamalarının artmasına neden olabilir. Aynı zamanda, teknolojik gelişmeler de çevre yönetimini ve değerlendirmesini daha akıllı ve verimli hale getirebilir. Bu yaklaşımlar işletmeler için daha çekici hale geldikçe, çevresel planlama ve stratejik çevre değerlendirmesi konularının, sürdürülebilir geleceğin kurulmasına yardımcı olacak güçlü bir araç olarak kullanılması beklenmektedir.

Yorum yapın