İcra ve İflas Hukukunda İcra İflas Yoluyla İcra Şikayet Davası İtirazı Sürecinde İtiraz Dilekçesi Örnekleri

İcra ve iflas işlemleri sırasında, borçlu tarafından yapılan itiraz ve şikayet başvuruları oldukça yaygındır. İcra iflas yoluyla icra şikayet davası itirazı sürecinde borçlunun en temel hakkı, usulsüzlük ve hukuka aykırılık iddialarında bulunarak itiraz dilekçesi sunmaktır. Bu doğrultuda, kayıt dışı hazırlanarak sunulan itiraz dilekçeleri geçersiz sayılmaktadır. İtiraz dilekçesi örnekleri ise, borçlu tarafından sunulacak belgeler ve argümanlar doğrultusunda hazırlanmalıdır. Bu makalede, icra iflas yoluyla icra şikayet davası itirazı sürecinde itiraz dilekçesi örnekleri konusunda bilgi verilecektir.

İcra İflas Yoluyla İcra Şikayet Davası

İcra ve İflas Hukuku kapsamında, bir alacağın tahsili için yapılacak olan takiplerde bazı hukuki süreçler bulunur. Bu süreçlerden biri de “İcra İflas Yoluyla İcra Şikayet Davası”dır. İcra İflas Yoluyla İcra Şikayet Davası, alacaklının alacağının tahsili için başvurduğu icra takibine karşı borçlunun itirazını içeren bir süreçtir. Bu itiraz, icra takibinin hukuka uygunluğu, borcun varlığı ve yasal faiz oranları gibi konularda yapılabilir. İtirazın kabul edilmesi halinde icra takibi durdurulacak ve borçlunun bir süreliğine rahatlaması sağlanacaktır. İtirazın reddedilmesi ise icra takibinin devam edeceği anlamına gelecektir.

İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İtiraz dilekçesi, bir icra takibine karşı borçlu tarafından açılan bir hukuki yoldur. İtiraz dilekçesi hukukun belirlediği şekil ve usullere uygun olarak hazırlanmalıdır. Kayıt dışı hazırlanması durumunda geçersiz sayılabilir. Bu nedenle, itiraz dilekçesi hazırlanırken dikkatli olunmalıdır. İtiraz dilekçesi örnekleri ise, itiraz sebebine, borçlu ve alacaklı taraflarına göre farklılık göstermektedir. Örnek olarak, borçlu olduğunuz alacak senedi düzenlememiş olup, borcunuzun asılsız olduğu iddia edilen bir icra takibine karşı açacağınız itiraz dilekçesi örneği ya da alacaklının mahkeme kararını tanımadan yaptığı icra takibi üzerine açacağınız itiraz dilekçesi örneği verilebilir.

İtiraz dilekçesi hazırlarken, genel olarak şu bilgilere yer verilmelidir; borçlu ve alacaklı tarafların kimliği, icra takibinin nedeni, itiraz sebebi, icra mahkemesinin dosya numarası, itiraz edilen tutar, gerekçeler ve talepler. Ayrıca, dilekçenin kayıt dışı hazırlanmaması için imza ve tarih eklenmelidir.

İtiraz dilekçesi örnekleri ise internet üzerinden bulunabilen standart formatlarda olabilir. Bu örnekleri kullanırken, kendi itiraz sebepleriniz ve talepleriniz doğrultusunda değişiklik yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, önemli belgelerin fotokopisi de dilekçeye eklenmeli, orijinal belgeler ise mahkemeye sunulmalıdır.

İtiraz Dilekçesi Örneği 1

İcra ve iflas hukukunda açılan şikayet davalarına karşı borçlunun itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu noktada borçlunun beyan süresi içinde icra mahkemesine sunacağı itiraz dilekçeleri, icra takibinin durdurulması ya da iptal edilmesini sağlayabilir. İtiraz dilekçelerinin kayıt dışı hazırlanması durumlarında örneklere başvurabilirsiniz.

Birinci örneğimiz, basit bir alacağın tahsil talebi ile açılan icra takip işlemine karşı beyan süresi içinde yapılan itirazı kapsamaktadır. Bu itirazın sebebi, borçlu olduğum alacak senedinin düzenlenmemiş olması ve borcumun var olduğu hususunun iddia edilmesine rağmen somut kanıt sunulmamış olmasıdır. Bu nedenle, açılan icra takip işleminin kanuna aykırı olduğu, borcumun olmadığını kanıtlayan belgeler sunulacağı ve takibin iptal edilmesi gerektiği talep edilecektir.

Bu örneğe benzer itiraz dilekçesi örnekleri, borçluların itiraz hakkını kullanabileceği farklı senaryolarda da hazırlanabilir. Önemli olan nokta, itiraz dilekçelerinin kayıt dışı hazırlanmaması ve doğru şekilde icra mahkemesine sunulmasıdır.

İtirazın Sebepleri:

İtirazın sebebi, borçlu olduğunun iddia edilmesine rağmen borcu kanıtlayacak somut bir belgenin alacaklı tarafından sunulmamış olmasıdır. Borçlunun, kendisine yönelik uygulanan icra takibinin haksız olduğunu savunduğu durumlarda, borcu kanıtlatmak için icra mahkemesine itiraz edebilir. İcrada borcun belgelenmesi de son derece önemlidir. Bu nedenle borca ait senet, fatura, sözleşme gibi belgelerin sunulmadığı durumlarda itiraz hakkı kullanılabilir. Borçlunun, borçlu olmadığını veya borca itiraz ettiğini kanıtlayacak somut belgeleri sunabilmesi durumunda, icra takibi iptal edilebilir. Bu şekilde, borçlu haklılığını kanıtlama fırsatı elde edebilir ve haksız icra takibi sona erdirilebilir.

Gerekçeler:

İtiraz dilekçesinin gerekçeleri arasında yer alan açılan icra takibinin kanuna aykırı olduğu hususu, borçlu tarafından gerekçelendirilmelidir. Bu nedenle, itiraz dilekçesinde icra takibinin hangi hukuki veya usul hatalarından kaynaklandığı belirtilmelidir. Ayrıca, borçlunun borcu olmadığını iddia etmesi durumunda, bu hususa dair belgeler sunması gerektiği unutulmamalıdır.

İcra takibi açılabilmesi için bazı şartların mevcut olması gerekmektedir. Bu şartların oluşmadığı durumlarda icra takibi, kanuna aykırı olarak nitelendirilebilir. Örneğin, alacaklının talep ettiği tutarın belirlenememiş olması, alacaklının yetkisiz olduğu bir kişiye veya kuruma icra takibi yapması, borcu belgelendirememesi gibi durumlar kanuna aykırı icra takibi sebebi olarak gösterilebilir.

İtiraz dilekçesinde borcun ödenmediğine dair başka bir sebep de belirtilmelidir. Bu sebepler arasında borçlunun, borcun ödendiğine dair ödeme belgesi veya makbuz sunması, borçlunun icra takibine konu olan borca dair ödeme anlaşması yaptığını belirtmesi veya borcun zamanaşımına uğramış olması sayılabilir.

İtiraz Dilekçesi Örneği 2

İkinci örnek itiraz dilekçesi alacaklının, bir mahkeme kararını tanımaksızın borçlu aleyhine icra takibi yapması durumunda kullanılabilir. Bu durumda, borçlu tarafından itiraz edilerek icra takibinin durdurulması istenebilir. İtiraz dilekçesi içeriği, mahkeme kararının borçlu tarafından temyiz edilerek üst mahkemece kararın bozulması sonrasında alacaklının yaptığı icra takibinin hukuka aykırı olduğu iddiasına dayanır. Dilekçede, alacaklının yeni bir dava açarak takip için gerekli randevuyu alması gerektiği savunulabilir. İtiraz dilekçesi örneği, mahkeme kararında belirtilen hususların yeni bir dava açılmadan takibe konulamayacağı, alacaklının bu hususu bilerek veya bilmeyerek ihmal etmesinin sorumluluğunun kendisinde olduğu ve takibin iptal edilmesi gerektiği taleplerini içermelidir.

İtirazın Sebepleri:

İtirazın sebepleri arasında, alacaklı tarafından borçlu aleyhine alınan mahkeme kararının temyiz edilerek borçlu lehine çevrilmesi yer almaktadır. Bu durumda, alacaklı tarafından yeniden bir dava açılması gerekmektedir. Aksi halde, icra takibi için gerekli olan mahkeme kararı oluşmayacağından, takip işlemi yapılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, borçlu, bu hususu itiraz dilekçesinde belirterek takibin iptal edilmesini talep edebilir.

Gerekçeler:

İtiraz dilekçesi örneği 2’nin gerekçelerinde belirtilen hususlara göre, alacaklı, mahkeme kararını tanımadan doğrudan icra takibi yaparak hukuka aykırı davranmıştır. Mahkeme kararında belirtilen hususlar yeni bir dava açılmadan takibe konulamayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, alacaklı bu hususu bilmeyerek veya bilerek ihmal etmiştir. Bu sebeple, takibin iptal edilmesi gerektiği talep edilmektedir. Ayrıca, borçlu lehine çıkan yeni mahkeme kararı unutulmamalı ve alacaklı tarafından yeni bir takip başlatılması gerektiği hatırlatılmalıdır.

Yorum yapın