İcra ve İflas Hukukunda İcra İflas Yoluyla İcra Şikayet Davası İtirazları

İcra ve iflas hukukunda icra işlemleri, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiyi yöneten kanunlarla düzenleniyor. İcra takibi başlatan alacaklı, borçlu tarafından ödenmeyen alacağını tahsil etmek için çeşitli yollar izleyebilir. Bunlar arasında İcra İflas Yoluyla İcra Şikayet Davası açılması da yer alır.

Bu makalede İcra İflas Yoluyla İcra Şikayet Davası İtirazları ele alınacak. İtirazlar borçlu veya alacaklı tarafından yapılabilir ve davanın sonuçlanmasına doğrudan etki eder. İtirazların sebepleri, süreçleri, ve hangi durumlarda yapılabilecekleri konusunda detaylı bilgi vereceğiz.

İcra ve iflas hukuku hakkında faydalı bilgiler sunmak ve bu konuda merak edilenleri açıklamak hedefimizdir. İcra İflas Yoluyla İcra Şikayet Davası İtirazları hakkında edinilen bilgiler, hak kayıplarının yaşanmasını engelleyecektir.

İcra İflas Yoluyla İcra Şikayet Davası Nedir?

İcra İflas Yoluyla İcra Şikayet Davası, alacaklıların icra takibinin sonuçlanması sonrası elde edecekleri sonuçların kendilerine yeterli olmaması halinde başvurdukları bir davaya denir. Bu davada, icra takibi sonucu elde edilemeyen farklı bir alacağın tahsili hedeflenir. Davanın açılabilmesi için öncelikle, icra takibinin sonucunun resmi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, icra takibinin sonucu netleştiğinde borçlu tarafından itiraz edilmediği takdirde alacaklılar, şikayet yoluyla yeni bir takip başlatabilirler. Bu davada elde edilecek sonuç, icra takibi süreci boyunca elde edilemeyen alacaktır.

İtirazların Gerekçeleri

İcra İflas Yoluyla İcra Şikayet Davası’na itirazlar birçok farklı gerekçeye dayanabilir. Borçlu veya alacaklı tarafından dile getirilen itiraz nedenleri arasında, ödeme planının kabul edilmemesi, haksız işlem tespiti, yasal takip süresinin dolması, icra takibine konu olan alacağın farklı bir kişiye ödenmiş olması gibi durumlar yer alabilir. İtirazların kanıtlanması için belgeler sunulması gerekmektedir. Bu belgeler arasında, ödeme planı, borç ödeme planları, yargı kararları, davalar ve mahkeme kayıtları bulunabilir. Belgelerin eksiksiz sunulması ve itirazın doğru şekilde temellendirilmesi, mahkeme kararında etkili olacak en önemli faktördür.

Borçlu İtirazları

Borçlu, kendisine yapılan icra işlemlerine karşı bazı durumlarda itiraz edebilir. İtiraz etme hakkı, borçlunun alacaklıdan borcunu aldığını veya borcunun ödenmesine rağmen haksız yere borçlu göründüğünü düşündüğü durumlarda geçerlidir. Ayrıca borçlunun varlığına ve miktarına itiraz etmesi de mümkündür. İtiraz dilekçesi, borçlunun itiraz nedenlerini detaylı bir şekilde anlatarak hazırlanmalıdır. Borçlunun itiraz etmek için belirli bir süresi vardır. Süreler, takip türüne göre değişebilir.

  • Borçlunun itirazlarının geçersiz sayılmaması için kesin delillerin sunulması gerekmektedir.
  • Borcu yokluğunda borçlu sayılma durumları, borçlunun itirazlarına bir örnek olabilir.
  • Borçlunun, yapılan icra işleminin yasal olmadığını düşündüğü durumlarda da itiraz hakkı mevcuttur.

Alacaklının Yasal Takibe Başvurmadığı Durumlar

Alacaklı her zaman borcunu tahsil etmek için yasal takip yoluna başvurmak zorunda değildir. Ancak alacaklı, borçluyla yapılan sözleşmede öngörülen ve yerine getirilmesi gereken şartların gerçekleşmemesi halinde yasal takibe başvurabilir. Bunun yanı sıra, alacaklı borcun ödenmesi için önceden belirtilen süre veya tarihe rağmen borcun ödenmemesi durumunda da yasal takip yoluna başvurabilir. Alacaklının yasal takibe başvurmak için yeterli sebep veya haklı nedeni olması gerekmektedir ve yasal süreçlerin takibi için gerekli başvurular yapılmalıdır.

İcra Takibinin Yasal Süresinin Geçmiş Olması

İcra takibinin yasal süresi genellikle 1 yıldır. Bu sürenin dolması halinde, borçlu farklı itiraz seçeneklerine sahiptir. Borçlu, takibin süresinin dolması nedeniyle borcunun tamamen veya kısmen ödenmesi gerekmeyeceğini kanıtladığı takdirde, borcunu ödemez. Borçlunun takibe itiraz etmemesi halinde, icra makbuzunda belirtilen tutar alacaklıya ödenir. Ancak, yasal sürenin dolmasından sonra icra takibi başlatılamaz ve borcun tahsili için yeni bir dava açılması gerekmektedir. Bu nedenle, borçlu icra takibine itiraz etmelidir.

Alacaklı İtirazları

Alacaklı, icra takibine başladıktan sonra borçlu tarafından yapılan itirazlara cevap vermekle yükümlüdür. Ancak bazı durumlarda alacaklı da icra itirazında bulunabilir. Örneğin, borçlu tarafından yapılan itirazların geçersizliğini ispat ederse veya icra müdürlüğü tarafından yapılan hatalar nedeniyle işlemlerin geçersiz hale geldiğini düşünürse alacaklı, icra itirazında bulunabilir.

Alacaklı, icra takibinin durdurulması sonucunu doğuran hallerde itiraz etme hakkına sahiptir. Bu haller arasında borçlunun malvarlığının olmaması, icra takibinde hukuksuzluğun mevcut olması ve borçlunun konkordato ilan etmesi yer alır. Ayrıca, borçlu tarafından araştırılması mümkün olmayan ya da borçlunun varlığına dair ciddi şüpheler doğuran durumlarda alacaklı itiraz edebilir.

Borçlunun İtirazlarının Geçersizliği

Borçlu tarafından yapılan itirazlar, bazı durumlarda mahkeme tarafından geçersiz sayılabilir. Bu durumlar şunları içerebilir:

  • Borçlu tarafından yapılan itirazın, yasal bir dayanağı olmaması.
  • Borçlu tarafından yapılan itirazın, hukuka aykırı olması.
  • Borçlu tarafından sunulan evrakların, yasal süreler içerisinde sunulmaması veya eksik sunulması.
  • Borçlu tarafından yapılan itirazın, hukuka uygun olsa bile, borçlunun itiraz yetkisinin bulunmaması.

Bunun yanı sıra, borçlu tarafından yapılan itirazlar, sadece sonuçları farklı olsa bile, aynı konuları içeriyorsa da geçersiz sayılabilir. Mahkeme, bu durumda ikinci bir itirazın kabul edilmemesine karar verebilir.

İcra Müdürlüğü Tarafından Yapılan Hatalar

İcra Müdürlüğü tarafından yapılan hatalar, alacaklıların icra takip işlemlerine itiraz etme nedenlerinden biridir. İcra Müdürlüğü, yaptığı işlemlerde hata yapabilir ve bu hatalardan dolayı alacaklıların haklarının ihlal edilmesi söz konusu olabilir. Alacaklılar, İcra Müdürlüğü tarafından yapılan hataların tespit edilmesi durumunda, itiraz ederek haklarını koruyabilirler.

İcra Müdürlüğü tarafından yapılan hatalara örnek olarak, borçlu adına yapılan tahsilat işlemlerinde hata yapılması, kullanılan kanun maddelerinde yanlışlıklar yapılması ve borçlunun mallarının yanlışlıkla başka bir kişiye satılması verilebilir. Alacaklıların İcra Müdürlüğü tarafından yapılan hataları tespit etmeleri sonrasında itiraz süreci başlar.

İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır ve İtiraz Süreci Nasıl İlerler?

İtiraz dilekçesi, icra dairelerine hitaben yazılır. İtiraz dilekçesinde; kişisel bilgiler, borçlu veya alacaklı olduğunuz bilgiler, icra takibine konu olan alacak veya malın değeri, itiraz edilen borç tutarı, itirazınızın gerekçesi yer almalıdır.

Dilekçenizin hazırlanması sırasında, hangi gerekçe ile itiraz ettiğinize ilişkin kesin deliller sunmanız gerekmektedir. Bunlar, çek protestosu, antetli kağıda yazılmış olan borç belgesi, veya ipotek belgesi olabilir.

Hazırlanmış dilekçeniz, icra müdürlüğüne ilgili masraf ücretlerini yatırmak suretiyle verilebilir. Dilekçenizin incelenmesinden sonra itirazınız değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Yorum yapın