İdare Hukuku’nda İdari Eylem İdari Yargı Denetimi

İdare hukuku, devletin yönetim işlemlerini, kamu gücünü kullanarak gerçekleştirdiği işlemlerin yapıldığı alanı kapsar. İdari eylemler, bu alanda gerçekleştirilen işlemlerdir. İdari eylemler kamu gücünü kullanarak gerçekleştirildiği için, bu eylemle karşılaşan kişiler açısından önemli hukuki sonuçlar doğurabilir. Bunun yanı sıra, idari eylemler idari yargı denetimi için de önemlidir. İdari yargı denetimi, idarenin işlemlerini denetlemekle yükümlü olan bir yargı dalıdır. Bu denetim, idarenin işlemlerinde mevzuata uygunluk, hukuka uygunluk, hakkaniyete uygunluk ve kamu yararı gibi unsurları denetlemektedir. Bu nedenle idari eylemlerin ve bu eylemlerin idari yargı denetiminin önemi son derece büyüktür.

İdari Eylem Kavramı ve Niteliği

İdari eylem, idare hukuku kapsamında idarenin yürüttüğü işlemleri ifade eder. Yani kamusal bir güç olan idarenin yasal ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirdiği her türlü işlem, idari eylem olarak değerlendirilir. İdari eylemler genellikle kamu hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan işlemlerdir. Bunlar arasında, vergi cezalarının kesilmesi, ruhsatların verilmesi, ihalelerin yapılması ve personel işlemleri yer alır. İdari eylemler, hukuka uygun olmalıdır ve idarenin keyfi davranışlarına izin verilmemelidir. Bu nedenle, idari eylemler yargı denetimine tabidir.

İdari Yargı Denetiminin Kapsamı

İdari yargının temel görevi, idari eylemlerde hukuka uygunluk denetimi yapmaktır. Böylelikle, idari işlemlerin hukuka uygunluğu ve adaleti sağlanmış olur. İdari yargı denetimi, hem idari işlemlerin hem de idari sözleşmelerin hukuka uygunluğunu denetler. İdari yargı denetimi kapsamı, idarenin tüm işlemlerini kapsamaktadır. Kamu hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşların, idari işlemleri idari yargı tarafından denetlenebilir. İdari yargı denetimi, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun yanı sıra usul ve yeterlilik denetimi de yapar. Bu denetimin sonucunda, yapılan işlemler iptal edilebilir ya da değiştirilebilir.

İdari Yargı Denetimi Süreci

İdari eylemler, idare tarafından gerçekleştirilen işlemlerdir. Bu işlemlerin yasal çerçeveler içinde yapılması ve hukuka uygun olması gerekmektedir. İdari eylemler, idarenin gücünü kullanarak birey ya da toplumu etkileyen işlemlerdir. Bu nedenle idarenin, hukuka uygunluğunun denetlenmesi gerekmektedir.

İdari yargı denetimi, idarenin yasalara uygunluğunun denetlenmesidir. Bu denetimde, idare tarafından gerçekleştirilen eylemlerin hukuka uygunluğu incelenir. İdari yargı denetim süreci, iptal ve tazminat davaları olarak ikiye ayrılır. İptal davaları, idare tarafından gerçekleştirilen eylemlerin iptali için açılan davaları kapsar. Bu davalar, idari yargı mercilerinde görülür. Tazminat davaları ise, idarenin gerçekleştirdiği eylemler sonucunda doğan zararın tazmini için açılan davaları kapsar.

İdari yargı denetimi sürecinde uygulanan yöntemler şunlardır:

 • İnceleme kararı: İdari yargı mercileri, idari eylemleri inceler ve hukuka uygunluğunu belirler.
 • Davet kararı: İdari yargı mercileri, davet kararı çıkararak, idareyi davet eder ve nedenini açıklamasını ister.
 • İşlem yapma kararı: İdari yargı mercileri, idareyi harekete geçirmek için işlem yapma kararı alarak, idareyi hukuka uygun hareket etmeye zorlar.

İdari yargı denetiminin amacı, idareyi hukuka uygun hareket etmeye ve vatandaşın haklarını korumaya zorlamaktır. Bu denetim, demokratik hukuk devletinin bir gereği olarak hayati önem taşımaktadır.

İptal Davaları

İdari eylemler, idare tarafından yapılan düzenlemeler ve kararlar olarak tanımlanır. Bu eylemler bazen hatalı, hukuka aykırı veya keyfi olabilir ve bireylerin haklarını ihlal edebilir. İptal davaları, bireylerin hukuka aykırı olan idari eylemlere karşı aldıkları yasal bir önlemdir.

İptal davaları, ilgili idari eyleme karşı açılan bir dava türüdür. Bu davalar, mahkemelerde görülmektedir ve söz konusu idari eylemin hukuka uygunluğunun denetlenmesi amaçlanmaktadır. İptal davaları, idari yargı organları tarafından görülmektedir ve idare mahkemelerinde açılabilmektedir.

İptal davalarının sonucu, idari eylemin ya iptal edilmesi ya da hukuka uygun olarak onaylanmasıdır. Eğer eylem hukuka aykırı bulunursa iptal edilir, aksi takdirde ise yürürlükte kalır. İptal davaları, bireylerin idarenin keyfi davranışlarına karşı hukuki haklarını kullanabilmelerini sağlar.

Bu nedenle, iptal davaları, hukukun üstünlüğü ve demokratik hukuk devletinin temel prensipleri açısından son derece önemlidir. İdari eylemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi, demokratik hukuk devletinin korunması ve bireylerin haklarının savunulması açısından büyük bir önem taşır.

Tazminat Davaları

İdari eylemler sonrasında doğan zararların tazmini için açılan davalar, idare hukukunda önemli bir yere sahiptir. Tazminat davaları, hukuki yollar arasında en yaygın olanıdır. İdarenin haksız eylem veya kusuru sonucu verilen zararların tazmin edilmesi talep edilir.

Tazminat davaları, iptal davalarından farklı bir sürece sahip olabiliyor. Davacı, idarenin tazminat ödemesi gerektiğini kanıtlamakla yükümlüdür. Bu nedenle dava sürecinde, delillerin toplanması ve sunulması oldukça önemlidir.

İdari yargı, tazminat davalarında da önemli bir rol oynar. Yargı, idarenin tazminat ödemesi gerektiğine karar verirse, bu karar da idari eylemin hukuka aykırı olduğunu tespit etmek için kullanılabilir.

Tazminat davalarındaki hak kaybı, maddi zarar gibi konuların belirtilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, davacının zararlarını tespit edebilecek tüm belgelerin sunulması, davayı kazanmak için oldukça etkilidir.

Tazminat davalarının sonuçları, talep edilen tazminat tutarına ve yargı kararına göre değişebilir. İdarenin hatası veya kusurunun tespiti halinde, davacıya tazminat ödenmesi gerekmektedir.

İdari Yargı Denetiminin Önemi

İdari yargı denetimi, hukuk devletinin en önemli unsurlarından biridir. Kamu hizmetlerini yürütmekte olan idarenin hukuka uygunluğu, demokratik hukuk devletinin temel prensiplerinden biridir. İdarenin hukuka uygunluğunun takibi ise idari yargının görev alanıdır.

İdari yargı denetimi, hem idareye hem de vatandaşa güvence sağlar. İdare, yürütmekte olduğu kamu hizmetlerinde hukuka aykırı davranamaz ve yargı denetimi tarafından hesap verebilir. Vatandaş da hak arama özgürlüğü ve eşitlik ilkeleri kapsamında, haksız bir idari eyleme maruz kalması durumunda yargı yoluna başvurabilir.

Bunun yanı sıra, idari yargı denetiminin demokratik hukuk devleti ilkeleri açısından bir diğer önemi de kamusal hesap verebilirliği sağlamasıdır. İdari eylemlerin denetlenmesi, hem idarenin hem de toplumun karar alıcılarına ve sivil toplum kuruluşlarına, kamusal hizmetlerin ve bu hizmetlerin yönetimindeki etkinliğin arttırılmasına ilişkin değerli bilgiler sunar.

Örnek İdari Eylemler ve Yargı Kararları

İdari eylemler ve bu eylemlerin idari yargı denetimi hukukun demokratik ilke ve kurallarını koruma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, idari eylemlere yapılan itirazlar ve idari yargı kararları son derece önemlidir. Güncel örnekler üzerinden idari eylemler ve bu eylemlere ilişkin verilen idari yargı kararlarına dair bir inceleme yapılmıştır.

Özellikle tapu kaydı iptali davaları son yıllarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Emsal niteliğindeki bir davaya ilişkin verilen kararlar, benzer durumlarda yol gösterici olabilecektir.

Dosya No Konu Karar
2017/4473 Tapu kaydının iptal edilmesi Tapu kaydının iptali davasında, mahkeme keşif yaparak, tapunun halihazır durumunu incelemiş ve davacı lehine karar vermiştir.
2019/1582 Tapu kaydıyla ilgili idari eylem için dava Tapu kaydının iptali için açılan davada, tapu kaydının hükümsüz olduğuna karar verilmiştir.

Sağlık kurulu raporu iptal davaları da son yıllarda oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Benzer bir durumda olan vatandaşlarımız, hem idari eylemlerine yönelik itiraz hem de tazminat talebi ile mahkemelere başvurarak haklarını savunmayı ihmal etmemelidirler.

 • Dosya No: 2013/963
 • Karar Tarihi: 26.02.2013
 • Konu: Tıbbi kurul raporlarının iptali
 • Karar: Raporda belirtilen hastalık durumunun kaynağı olmadığına karar verilmiştir. İptal talebi kabul edilmiştir.
 • Dosya No: 2017/587
 • Karar Tarihi: 10.03.2017
 • Konu: Tıbbi belgelerin incelenip değerlendirilmemesi
 • Karar: İdare Mahkemesi, davalı idarenin hatalı işlem yaptığına karar vererek, tazminat talebinin kabulüne karar vermiştir.

Tapu Kaydı İptali Davası Örneği

Tapu kaydı iptali davası, mülkiyet hakkını korumak için açılan bir idari dava türüdür. Bu tür davalarda tapu kaydında yer alan bilgilerin yanlış veya hatalı olduğu iddia edilir ve kaydın düzeltilmesi veya tamamen iptal edilmesi için dava açılır. Yargıtay’ın da belirttiği gibi, tapu kaydı iptali davası sonunda karar verilmesi mümkün olan bir hukuki ihtilafın çözümü için açılan bir davaydı.

Bu tür davalara örnek olarak, tapu kaydında yer alan kişi adının yanlış yazılması veya taşınmazın yanlış şekilde kaydedilmesi gibi durumlar gösterilebilir. Tapu kaydı iptali davalarında, idarenin söz konusu bilgileri nasıl aldığı ve kaydettiği, kaydın hangi tarihte yapıldığı veya kimin tarafından yapıldığı gibi unsurlar da davanın seyrini etkileyebilir.

Tapu kaydı iptali davalarından bir örnek olması açısından, A kişisi B kişisine ait bir taşınmazın tapu kaydında yer aldığını iddia ederek dava açar. Ancak sonrasında B kişisi, taşınmazın aslında kendisine ait olmadığını ve tapuda yer alan yanlış bilginin kendi açısından dezavantaj yarattığını belirtir. Yargılama sonunda, tapu kaydının iptali ve taşınmazın asıl sahibinin belirlenmesi için karar verilir.

Sağlık Kurulu Raporu İptali Davası Örneği

Sağlık kurulu raporu, kişinin sağlık durumunu belirlemek amacıyla genellikle özellikle özel sektör şirketleri tarafından istenir. Ancak, bazen kişinin raporda yer alan bilgi ve sonuçla ilgili şüpheleri olabilir. Bu durumda, sağlık kurulu raporunun iptali için bir idari davaya başvurmak gerekebilir.

İdari mahkeme, bu davada raporun verildiği kurulu inceleyecek ve raporun neden kabul edilemez olduğunu tespit ettiğinde raporun iptal edilmesine karar verecektir. Bu karar, rapor hakkında verilen bütün kararlarda kullanılabilir.

Bir örnek olarak, bir çalışanın işe dönüş sürecinde sağlık kurulu raporu istendi ve raporda çalışanın işe dönüşüne engel bir durum olmadığı belirtiliyordu. Ancak, çalışanın kendi doktoruna gitmesinin ardından raporun hatalı olduğu anlaşıldı. Sağlık kurulu raporunun iptali için bir idari davaya başvuruldu ve mahkeme raporun iptaline karar verdi.

Sağlık kurulu raporunun iptali ile ilgili bir idari dava açmadan önce, raporda yer alan bilgi ve sonuçların doğru olup olmadığına dair net bir kanıt gerekir. Bu nedenle, raporda oluşabilecek herhangi bir hata, idari yargı denetimi yoluyla düzeltilebilir.

Yorum yapın