İmar Hukukunda Plansız Alanlar

İmar hukuku, şehirlerin planlanması, düzenlenmesi ve gelişmesi için çeşitli yasal düzenlemeler getiren bir hukuk dalıdır. Bu yasal düzenlemeler, plansız alanların gelişmesini ve çevreye olumsuz etkilerini önlemek amacıyla oluşturulmuştur. Plansız alanlar, hiçbir planlama ve düzenleme yapılmadan yapılan inşaatlar, imar izni alınmadan yapılan yapılar ve imar planı dışında kalan alanlardır. Plansız alanların varlığı, pek çok olumsuz sonuca neden olur. Bunlar arasında çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı, doğal kaynakların tükenmesi ve hatta binaların yıkılması bulunmaktadır. İmar hukukunun amacı, plansız alanların ortadan kaldırılması ve çevreye en az zarar veren, sürdürülebilir ve şeffaf bir şehirleşme sürecinin sağlanmasıdır.

Plansız Alan Nedir?

Plansız alanlar, imar planlaması yapmayan ya da yapılsa dahi bu planlar doğrultusunda yapılaşma gerçekleşmemiş alanları ifade eder. Bu durum, genellikle çarpık kentleşme ve plansız yapılaşma sonucunda ortaya çıkar. Plansız alanlarda arazi kullanımı amacına uygun olmayabilir, yapılaşma yoğunluğu ve bina yüksekliği belirlenmemiş olabilir ve altyapı eksiklikleri yaşanabilir. Örneğin, şehir dışındaki gecekondu mahalleleri veya kentlerin dış bölgelerindeki imar planlaması yapılmamış bölgeler plansız alanlar olarak adlandırılabilir. Plansız alanlar, sosyal, ekonomik ve çevresel problemle beraberinde getirmektedir ve bu nedenle planlama süreçleri önemlidir.

Plansızlıkla Mücadele Yöntemleri

Plansızlıkla mücadele etmek için kullanılabilecek yöntemler oldukça farklıdır. Bu yöntemler arasında hukuki, teknik ve sosyal yöntemler yer almaktadır.

 • Hukuki Yöntemler: Plansızlıkla mücadele etmek için yürürlükte olan imar mevzuatına bağlı kalmak ve bu mevzuatta yer alan cezai yaptırımları uygulamak en etkili yöntemlerdendir. Plansız alanların tespit edilmesi, yasal çerçevede düzenlemeler yapılması, karar süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmesi hukuki yöntemler arasında sayılabilir.
 • Teknik Yöntemler: Plansız alanların tespit edilmesi ve bu alanların imar planlarına dahil edilmesi için yapılan çalışmalar teknik yöntemlerdir. Bu yöntemler arasında jeodezi, uzaktan algılama, haritalama gibi yöntemler yer almaktadır.
 • Sosyal Yöntemler: Plansızlıkla mücadele etmek için sosyal projeler düzenlemek de bir yöntem olarak kabul edilir. Bu projelerde, bölgenin sakinleri ve bölgeyi etkileyebilecek tüm kesimlerin görüşleri alınarak, ortak bir karar alınması hedeflenir. Ayrıca kampanyalar düzenleyerek toplumda plansızlık konusunda farkındalık yaratarak da plansızlığı önleme yolunda adımlar atılabilir.

Yasal Çerçeve

Plansız alanların oluşmasını engellemek için yasal çerçeve oldukça önemlidir. Bu sebeple, imar hukukunda plansız alanlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin uygulanması da oldukça önemlidir.

Bu düzenlemeler kapsamında; imar planı, imar uygulama yönetmeliği, izin alan müdürlüklerin sorumlulukları gibi konular yer alır. Bu düzenlemelerin uygulanması, plansız alanların belirlenmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesiyle gerçekleşir. Böylece plansız alanlar konusunda usulsüzlük yapılmasının engellenmesi amaçlanır.

Ayrıca, plansız alanların tespit edilmesi ve yasal sürecin başlatılabilmesi için hukuki mercilere başvurulması gerekmektedir. Bu merciler, mahkeme, idare mahkemeleri, belediyeler, valilikler gibi kurumlar olabilir. Plansız alanların tespiti için yapılacak olan başvurular, yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere göre yapılmalıdır.

Plansızlıkla mücadele için ise, yürürlükte olan yasal düzenlemelerin uygulamasını takip eden, belediyelerin denetimi altında çalışacak ekipler oluşturulabilir. Bu ekipler, plansız alanların tespiti ve yasal süreçlerin başlatılmasını sağlamada önemli bir rol oynarlar. Bu sayede plansız alanların oluşması engellenerek, planlı ve düzenli bir yapılaşma sağlanabilir.

Planlama Süreci

Planlama süreci, imar hukuku açısından oldukça önemli bir aşamadır. Ancak, bu süreçte gecikmeler yaşanması sıkça gözlemlenen bir durumdur. Bu gecikmelerin nedenleri arasında, yetersiz kaynaklar, teknik problemler, bürokratik engeller, kamuoyu baskısı gibi faktörler yer alır. Bu nedenlerden dolayı planlama süreci uzayabilir ya da tamamen durma noktasına gelebilir. Bu durumda çözüm için öncelikle, yeterli kaynaklar ve teknik donanımın sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, planlama sürecinde rol alan tüm tarafların bir araya gelerek, tüm sorunların açıkça tartışılması ve çözüm yollarının belirlenmesi de gecikmelerin önüne geçmede etkili olacaktır.

Toplumsal Farkındalık

Plansız alanlar, çevre olumsuz etkilemesinin yanı sıra toplum üzerinde de olumsuz etkilere sahip olabilir. Plansız alanlardaki yapılaşma, trafik yoğunluğu, su kaynakları ve doğal yaşamın kaybı, toplumun sağlığı, güvenliği ve genel refahı üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Bu nedenle, plansız alanlara karşı duyarlılık ve farkındalık yaratmak toplumun ortak bir sorumluluğudur. Toplumun bu bilinçlendirilmesi, bireysel ve kitle hareketleriyle toplumsal bir farkındalık yaratabilir. Bu farkındalık sayesinde, plansız alanların oluşturduğu tehditlerin azaltılması için daha etkili adımlar atılabilir.

Bunun için, sivil toplum kuruluşları, yerel siyasi liderler ve medya aracılığıyla bilinçlendirme yapılmalıdır. Kamuoyunun desteği, plansız alanların oluşmasını ve yayılmasını önleyebilecek güçlü bir araç olarak kullanılabilir. Toplumun bu konudaki farkındalığının artması, hem yasal düzenlemelerin hem de plansızlıkla mücadele etmek için kullanılabilecek diğer teknik ve sosyal yöntemlerin etkinliğini artırabilir.

 • Plansız alanlara karşı farkındalık kampanyaları düzenleyin.
 • Sosyal medya platformlarından plansız alanlar hakkında bilgi paylaşımı yapın.

 • Toplum üyelerini bilinçlendirmek için seminerler ve konferanslar düzenleyin.
 • Plansız alanların tehditlerini ortadan kaldırmak için gönüllü faaliyetleri destekleyin.
 • Plansız alanların olumsuz etkilerinin halk sağlığına ve çevreye olan zararları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtın.

Alternatif Çözümler

Plansız alanlarla mücadelede farklı yöntem ve çözüm önerileri bulunmaktadır. Bu öneriler hem hukuki hem de teknik uygulamaları kapsamaktadır. Özellikle toplum bilincinin artması ve planlı yapılaşmanın önemi konusunda farkındalık oluşması da önemli noktalardan biridir.

Bunun yanı sıra, plansız alanların düzenlenmesi ve geliştirilmesi için alternatif yaklaşımlar da geliştirilebilir. Bunlar arasında kentsel dönüşüm projeleri, çevre dostu planlama ilkelerinin benimsenmesi, yatırımcılar ile işbirliği yapılması ve yerel yönetimlerin katılımcı yaklaşımları sayılabilir.

Özellikle sosyal konut projelerinin geliştirilmesi ve fizibilite çalışmaları yapılması, plansız alanların rehabilitasyonunda alternatif bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, plansız alanların tarımsal alanlara dönüştürülmesi gibi ekolojik çözümler de çalışmalar arasında yer almaktadır.

Tüm bu alternatif çözümlerin uygulanabilirliği, kamuoyuna açıklanarak tartışılması ve kararlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Böylece plansız alanlara karşı etkili bir mücadele yürütülebilir.

Uygulama

Plansız alanların çevresel etkilerine karşı mücadele etmek amacıyla birçok proje hayata geçirilmiştir. Bu projeler, hem yerel yönetimler hem de sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Örneğin, Istanbul Çevre ve Şehircilik Derneği, tarım arazilerinin korunması ve plansız alanların önlenmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıca, Kadıköy Belediyesi’nin “Plansız Alanlara Son” adlı projesi, plansız alanların tespiti, envanterinin çıkarılması ve hukuki süreçlerin yürütülmesi konularında faaliyet göstermektedir. Projeler kapsamında, yeniden değerlendirme çalışmaları yapılmakta ve çevresel etkileri azaltmak için alternatif çözümler aranmaktadır.

Bunun yanı sıra, planlı ve sürdürülebilir kentleşme hedefiyle İzmir’de bilgi ve kaynak paylaşımını artırmaya yönelik İzmir Kent Konseyi tarafından “Kent ve Katılım” adlı bir proje yürütülmektedir. Projede, yerel halk ve ilgili kurumların katılımıyla, plansız alanların önlenmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürebilir şekilde yapılması hedeflenmektedir.

Tüm bu örnek projelerle birlikte, plansız alanların çevresel etkilerine karşı mücadele etmek için olduğu kadar, toplumsal farkındalık yaratmak ve alternatif çözümler üretmek için de çalışmalar yürütülmekte olduğu görülmektedir.

Plansız Alanlar ve Çevre

Plansız alanlar, çevreye önemli ölçüde zarar verebilir. Plansız alanların çevre üzerindeki olumsuz etkileri arasında, doğal kaynakların tükenmesi, ormansızlaşma ve biyolojik çeşitliliğin azalması yer alır. Ayrıca, plansız alanlar su kaynaklarına ve yer altı sularına zarar verebilir, erozyona yol açabilir ve doğal afetlere karşı daha savunmasız hale getirebilir.

Plansızlıkla mücadele için, etkili bir çevre politikası geliştirilmelidir. Bu politikalar, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevre dostu teknolojilerin kullanılması ve atık yönetimi gibi konuları içermelidir. Ayrıca, plansız alanların çevreye olan etkilerinin azaltılması için, planlama sürecinde çevre uzmanlarının ve sivil toplum örgütlerinin daha fazla rol alması gerekmektedir.

Plansız alanlardan kaynaklanan çevre sorunlarının en önemlilerinden biri, doğal kaynakların tükenmesidir. Bu nedenle, plansız alanların etkilerinin azaltılması için doğal kaynakların korunması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, atık yönetimi politikaları, su kaynaklarının korunması, ormansızlaşmayı önleme ve biyolojik çeşitliliği artırma gibi projeler geliştirilmelidir.

Plansız alanların çevreye olumsuz etkileri, sürdürülebilirlik üzerinde de önemli bir tehdit oluşturur. Sürdürülebilir kalkınma politikaları ile plansızlığın olumsuz etkileri azaltılabilir. Bu nedenle, plansız alanlarla mücadelede, sürdürülebilirlik temel bir prensip olarak benimsenmelidir. Bu bağlamda, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, ekolojik tarım ve çevre dostu işletmelerin desteklenmesi gibi önlemler alınabilir.

Doğal Kaynakların Korunması

Plansız alanlar, doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etkileri olan birçok sorunu beraberinde getirirler. Plansız yapılaşma, ormanlık alanların yok olmasına, su kaynaklarının kirlenmesine, toprak erozyonuna sebep olur. Bu nedenle, doğal kaynakların korunması için acil önlemler alınması gerekmektedir.

Bunların arasında, plansız alanların ortadan kaldırılması, sağlıklı bir planlama ve düzenleme süreci ile kullanımı da yer almaktadır. Bu süreçte, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele gibi önlemler de alınmalıdır.

Plansız yapılaşma, doğal kaynakların tükenmesine yol açabileceğinden, kaynakların korunması için yapılaşma projelerinin doğal kaynaklar üzerindeki etkileri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu, çevreye saygılı, sürdürülebilir projelerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

 • Ormanlık alanların korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
 • Toprak erozyonunu önleyici tedbirlerin alınması
 • Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı
 • Plansız alanların rehabilite edilmesi veya ortadan kaldırılması
 • Doğal kaynakların korunmasını sağlamak için hukuki düzenlemelerin yapılması

Sürdürülebilirlik

Plansız alanlar doğal dengeyi bozarak, insan sağlığı ve doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Plansız alanların sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri incelenmeli ve sürdürülebilirliğin kavramı bu bağlamda ele alınmalıdır. Sürdürülebilirliği sağlamak için öncelikle plansız alanların kontrol altına alınması gerekmektedir. Plansız alanların yerine getirmesi gereken teknik ve hukuki yükümlülükler sıkı bir şekilde belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Ayrıca, plansız alanların sürdürülebilirliği üzerindeki etkileri tespit edilmeli ve olabildiğince azaltılmalıdır. Bu amaçla, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm, enerji verimliliği gibi konularda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmelidir.

Sürdürülebilirliğin sağlanması için, plansız alanların düzenli olarak denetlenmesi ve etkilerinin izlenmesi gerekmektedir. Bu izleme faaliyetleri sonucunda, plansız alanların sürdürülebilirliği üzerindeki etkileri belirlenmeli ve gerektiğinde düzeltici faaliyetler yapılmalıdır.

Sürdürülebilirlik, plansız alanlarla mücadelede önemli bir kavramdır ve plansız alanların sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için tüm tarafların iş birliği yapması gerekmektedir.

Plansız Alanların Yasal Süreçleri

Plansız alanlar, imar hukukunda büyük bir sorun haline gelmektedir. Plansızlıkla mücadele etmek için yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerin uygulamasının nasıl olacağı önemli bir konudur. Plansız alanlarla ilgili yasal süreçler, dava süreçleri ve uyuşmazlık çözüm yolları bu konuda atılacak adımların en önemlileridir. Plansız alanların yasal süreçlerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Planlama faaliyetlerinde, fizibilite çalışmalarının yürütülmesine özen gösterilmelidir
 • Projeye başlamadan önce, yasal mevzuat açısından proje değerlendirilmelidir
 • Yapı izinleri alınmadan önce, teknik ve hukuki denetimlerin yapılması gerekmektedir
 • Projenin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi yapılmalıdır
 • Plansızlıkla ilgili olarak, davalarda hukuki hizmetlerden faydalanılabilir

Plansız alanların yasal süreçlerinde bu adımlara ek olarak, uyuşmazlık çözüm yollarına da başvurulabilir. Yargı organlarındaki davalarda yanlış anlaşılmalara meydan vermemek adına, yetkili avukatlardan ve uzmanlardan destek alınması önemlidir. Plansız alanlarla mücadele etmek için her türlü yasal yolların kullanılması ve bu alanların korunması gerekmektedir.

Dava Süreci

Plansız alanlarla ilgili dava süreçleri oldukça karmaşıktır ve uzun sürebilir. Dava sürecine girmeden önce, başvuru yapmadan önce hakem heyetine, idareye veya bir avukata danışmak en doğrusudur. Bu danışmanlık hizmetleri, yasal sürecin doğru yürütülmesi için oldukça önemlidir.

Plansız alanlarla ilgili dava sürecinde uygulanacak yöntemler şunlardır:

 • İdari yargı yoluna başvurma: Bu süreçte, plansızlıkla ilgili kararların iptali için dava açılır. Ancak, bu sürecin uzun sürdüğü bilinmektedir.
 • Tazminat davası açma: Plansız alan nedeniyle ortaya çıkan maddi zararların tazmini için bu süreç uygulanır.
 • İnşaat durdurma davası açma: Plansız alanlarda yapılan inşaatların durdurulması için bu süreç uygulanır.

Bu süreçlerin nasıl yönetileceği, dava süreci hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler için oldukça zordur. Bu nedenle, avukat tutmak her zaman en doğru tercih olacaktır. Avukatın desteğiyle davalar, sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılabilir.

Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Plansız alanlarla ilgili yaşanacak uyuşmazlıklar, genellikle hukuki yollarla çözümlenir. Bu süreçte, hukuki olarak öncelikli çözüm yolunun mahkeme olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, uyuşmazlık oluşmadan önce alınacak tedbirler hem enerji hem de maddi açıdan önemlidir. Ancak, mahkeme sürecinden önce, arabuluculuk, arabuluculuk benzeri alternatif uyuşmazlık çözüm yolları da tercih edilebilir.

Arabuluculuk, uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden düzenlemenin yollarını bulduğu bir yöntemdir. Bu yöntemde, bir arabulucu tarafları dinler ve en iyi çözüm yolunu bulmalarını sağlar. Bu sayede, uyuşmazlıkların çözümünde hem zaman hem de maliyetten tasarruf edilir. Ayrıca, arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, taraflar arasındaki ilişkilerin de daha az zarar görmesini sağlar.

Sonuç olarak, plansız alanlardan kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde, hukuki yollar öncelikle tercih edilmelidir. Ancak, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının da kullanılması, hem tarafların ilişkilerini korumak hem de zaman ve maliyetten tasarruf etmek açısından önemlidir.

Yorum yapın