İmar Mevzuatı ve Düzenlemeleri

İmar mevzuatı ve düzenlemeleri, ülkemizdeki yapılaşma ve çevre düzenlemesi hakkında belirli kurallar ve yönetmeliklerin bulunmasını ifade etmektedir. Bu kurallar ve düzenlemeler, kentsel dönüşüm, yeşil alanların korunması, imar barışı, yapı denetimi, çevre düzeni planları ve benzeri konuları kapsamaktadır. Bu düzenlemelerin amacı, sağlıklı, düzenli ve çevresel açıdan uygun bir şehirleşme ortamının oluşturulmasıdır. İmar mevzuatına uygun bir şekilde yapılaşma, hem bireyler hem de toplum için faydalı bir çevre anlamına gelmektedir. İmar mevzuatı ve düzenlemelerinin ne olduğunu ve işlevlerini detaylı bir şekilde inceleyerek, konunun önemini daha iyi anlayabiliriz.

İmar Planları Nedir?

İmar planları, bir arazinin veya bölgenin gelecekteki kullanımı ile ilgili belirli düzenlemelerin yapıldığı ve devlet tarafından hazırlanan resmi planlardır. Bu planlar, arazilerin nasıl kullanılacağı, ne şekilde yapılaşma yapılacağı, bir arazi içinde neler yapılabileceği gibi konularda detaylı bilgi verir. İmar planı oluşturulurken arazinin kullanım şekli, yapılaşma yoğunluğu ve yapı türleri, yeşil alanların korunması, doğal kaynakların kullanımı, ulaşım ağları ve sosyal alanların oluşturulması gibi faktörler dikkate alınır.

İmar planları, yerel yönetimler tarafından hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlardan onay alınması sonrasında yürürlüğe girer. Bu planlar, arazi kullanımıyla ilgili çıkan sorunların çözümüne yardımcı olurken, aynı zamanda yapılaşma ve çevre koruma amacıyla da kullanılır. İmar planları ayrıca, bir arazinin değerine göre belirlenen inşaat limitlerini de belirler.

İmar Kanunu Nedir?

İmar Kanunu, ülkemizdeki yapılaşma ve imar planlarına dair kuralları belirleyen bir yasal düzenlemeler bütünüdür. İmar Kanunu, yapıların inşası, dönüşümü, genişletilmesi ve yıkılması gibi konulara açıklık getirir. İmar Kanunu aynı zamanda imar planlarının hazırlanması ve uygulanması konularını da düzenler. Konut, sanayi, tarım, turizm gibi alanların imar durumlarına dair kuralların belirlemede İmar Kanunu etkilidir. İmar Kanunu kapsamında yer alan düzenlemeler arasında imar barışı, imar affı, irtifak hakları, inşaat ruhsatı, yıkım kararları, kamulaştırma ve tapu gibi konular yer almaktadır.

İmar Barışı Kanunu Nedir?

İmar Barışı Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen bir yasal düzenlemedir. Bu kanun, kayıt dışı veya ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması, vergilendirilmesi ve yasal hale getirilmesi amacıyla çıkarılmıştır. Yapıların yıkımından kaçınarak, yapıların kayıt altına alınması ve imar planlarına uygun hale getirilmesi için bir fırsat sunulmaktadır. İmar Barışı Kanunu, yapıların kayıt altına alınması için bir süreç oluşturmaktadır ve bu sürece uygun şekilde başvuruda bulunan bireyler, yapılarının yasal hale getirilmesi için gerekli izinleri alabilirler.

İmar Barışı Kanunu kapsamında, yapıların ruhsatlandırılması, yapı kayıt belgesi verilmesi, çevre temizlik vergisi ve ilan ve reklam vergisi gibi vergilerin ödenmesi gereklidir. Kanun kapsamında kayıt dışı yapıların kayıt altına alınması birçok fayda sağlamaktadır. Bunlar arasında, kayıtlı yapılarında değerinin artması, yapıların daha iyi bir konuma sahip olması, tapu kayıtlarının güncellenmesi ve daha pek çok fayda sayılabilir.

İmar Barışı Kanunu başvuruları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından alınmaktadır. Başvurular, yapı sahibi veya mülk sahibi tarafından bizzat yapılmaktadır. Başvuru belgeleri arasında, başvuru dilekçesi, tapu kaydı, adres beyanı, fotoğraf, imar planı ve beyanname gibi belgeler yer almaktadır. Başvurular, belirlenen süre içerisinde yapılmadığı takdirde; kayıt dışı yapıların yıkılması ve kanuni yaptırımlara maruz kalınması söz konusu olmaktadır.

Kimler İmar Barışından Yararlanabilir?

İmar barışı, hak sahibi olan mülk ve yapı sahipleri için cazip bir fırsat sunmaktadır. Mülk sahibi olanlar, tapu kayıtlarında imarla ilgili bir sorun yaşayanlar, imarla ilgili cezai işlem uygulananlar, yapı kullanma izin belgesi alamayanlar ve ruhsatsız yapıları olanlar imar barışından yararlanabilmektedir. Ancak, uygulamadan yararlanmak için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar arasında, yapıların 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılması, yapıların kaçak olmaması, yapıların plansızlık veya plansızlıktan kaynaklı farklılıklardan dolayı cezai işlem görmemiş olması gibi şartlar yer almaktadır. Başvurular, çeşitli belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yapılır.

İmar Barışı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İmar barışından yararlanmak isteyen mülk sahipleri öncelikle başvuru işlemlerini yapmalıdır. Başvurular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden veya Tapu ve Kadastro Müdürlükleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Başvuru sırasında doldurulması gereken belgeler arasında tapu kaydı, beyanname ve ödeme makbuzu yer almaktadır. Başvuru ücreti ise mülkün metrekaresi ve bulunduğu konuma göre değişkenlik göstermektedir. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, mülk sahipleri imar barışı kapsamında yapmış oldukları kaçak yapıları kayıt altına almış olacaklardır.

İmar Affı Nedir?

İmar affı, yapı ruhsatsızlığı nedeniyle cezai yaptırım tehdidi altında olan mülk sahiplerine yönelik bir düzenlemedir. Bu düzenleme sayesinde, mevcut yapıların belirli şartlar çerçevesinde kayıt altına alınması ve ruhsatlandırılması sağlanır. Bu kapsamda yapıların yasal hale gelmesi için gerekli görüntüleme, ölçüm ve tespit işlemleri yapılır. Yapılarda asbest, kömür suyu, gazeteler gibi çevre kirliliği yaratabilecek unsurların olması durumunda ise gerekli önlemler alınmadan yapı kullanım izni verilmez. Bu sebeple, imar affı kapsamındaki düzenlemeler yapıların mevcut yasalara uygunluğunu sağlamak için çıkarılmıştır.

Kimler İmar Affından Yararlanabilir?

İmar affından yararlanmak isteyenler için belirli koşullar aranmaktadır. Öncelikle, imar barışı kanunundan faydalanılmış olması gerekmektedir. Ayrıca, tapu kaydında kayıtlı olan yapıların yapı kullanma izin belgesine sahip olması gerekmektedir. Yapının imar planlarına uygun olması ve herhangi bir şekilde yapısal bozukluk yasaklarına uyması da zorunludur. Eğer yapı sahibi borçlu ise, borçlarını ödemesi ve gerekli belgeleri sunması gerekmektedir. İmar affı için başvuru yapacak kişilerin bu koşullara uyması ve gerekli prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

İmar Affı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İmar affı başvurusu yapacak kişilerin öncelikle imar barışından yararlanıp yararlanamadıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Eğer imar barışından yararlanan kişilerin başvuru işlemleri belirli bir tarihte sona ermişse, imar affı için başvuru yapabilirler. Başvuru işlemleri için öncelikle e-devlet üzerinden “imar affı başvuru formu” doldurulmalıdır. Formda talep edilen tüm bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. İçerisinde yer alan belgeler “ek evraklar” bölümünden sisteme yüklenerek, başvuru işlemi tamamlanmalıdır. Başvuru sonrasında, uygun görülen başvurular onaylanacak ve ilgili kişilere bilgi verilecektir.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Nedir?

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur. Bakanlığın görevleri doğrultusunda yapı sektöründe faaliyet göstermektedir. Genel olarak, yapıların projelendirilmesi, yapım işlerinde denetim sağlanması, yasal düzenlemelerin yapılması ve yapı sektörü ile ilgili diğer tüm konularda çalışmalar sürdürmektedir. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, özellikle ülke genelinde yapılaşmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için stratejik planlar hazırlamakta ve uygulamaktadır. Ayrıca, yapıların yapımında kullanılacak malzemelerin standartlara uygun olmasını sağlamak adına kalite kontrol ve standartların belirlenmesi konusunda da çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Bunun yanı sıra, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapı sektöründe faaliyet gösteren firmaların kayıt altına alınması ve belirli standartlara uygun biçimde faaliyetlerini yürütmeleri için gereken düzenlemeleri yapmaktadır. Ülke genelinde yapı sektöründe yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi adına denetlemeler yaparak, sektörde kaliteli bir yapılaşmanın sağlanmasını hedeflemektedir.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, herhangi bir yapı projesinde, projenin başlangıcından itibaren proje yönetimini yapmakta ve yapıların devreye alınmasına kadar geçen her aşamada aktif bir rol oynamaktadır. Yapı sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları yönlendirmek ve işbirliği yapmak suretiyle, kaliteli yapılar inşa edilmesi için çalışmalar sürdürmektedir.

  • Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
  • Yapı projelerinin takibi ve denetimi
  • Ülke genelinde yapılaşmanın sağlıklı bir şekilde ilerletilmesi için stratejik planlar hazırlama
  • Kalite kontrol ve standart belirleme çalışmaları
  • Firmaların kayıt altına alınması ve faaliyetlerinin standartlara uygun yürütülmesi için düzenleme yapma
  • Yapı sektöründe faaliyet gösteren kuruluşları yönlendirme ve işbirliği yapma

Yapı Denetim Sistemi Nedir?

Yapı Denetim Sistemi, yapıların inşaat aşamasında ve sonrasında teknik yönden denetlenmesi, onaylanması ve kontrol edilmesi işlemlerinin yapıldığı bir sistemdir. Bu sistem, binaların yapım aşamasında teknik kurallara uygun olarak inşa edilmesi ve sonrasında da sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan denetimleri gerçekleştirmektedir.

Yapı Denetim Sistemi’nde ilk olarak proje onay aşaması yer alıyor. Bu aşamada, inşa edilecek olan yapının tasarımı, mevzuata uygun olup olmadığına göre değerlendiriliyor. İkinci olarak ise inşaat aşamasında denetim yapılarak, mevzuata ve projeye uygun biçimde yol alınıyor.

Yapı Denetim Sistemi, denetimlerin objektif bir şekilde yapılabilmesi için yapı denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilmekte ve belirli bir ücret karşılığında yapı sahiplerine hizmet vermektedir. Böylece, yapıların güvenli ve hukuki açıdan sorunsuz bir şekilde kullanımı sağlanmaktadır.

Çevre Düzeni Planları Nedir?

Çevre düzeni planları, şehir ve beldelerde yer alan yapıların yerleşimine dair bölgesel bir planlama belgesidir. Bu planlar, çevreyi korurken kentlerin gelişimini de desteklemeyi amaçlar. Bu nedenle, kentlerde planlama süreci son derece önemlidir ve çok sayıda kurum, tesis ve yapı için çevre planları hazırlanır. Çevre düzeni planları, bir ilçe veya bölgenin genel yapılandırmasını gösterir. Bu planların hazırlanması, bölgenin ve ilgili tüm tesislerin korunmasına yardımcı olur. Bu planlar, su kaynaklarını, yeşil alanları, ormanlık alanları, kamu tesislerini ve ulaşım ağını da içerebilir.

Yorum yapın