İşveren Tarafından İş Akdinin İşçinin Devamsızlık Yapması Nedeniyle Feshi Dilekçesi Örneği

İşçinin işveren tarafından belirlenen çalışma saatleri içinde işe gelmemesi veya işi yarıda bırakması, işverenin devamsızlık olarak tanımladığı bir durumdur. İşveren, işçinin devamsızlık yapması nedeniyle iş akdini feshetmek istediğinde belirli şartlara uymalıdır. İşçinin en az 3 gün üst üste devamsızlık yapması, işverene gerekli bildirim yapılması ve işçinin uygun bir sürede bu durumu düzeltmemesi gerekmektedir. Fesih işlemi, işveren tarafından işçiye tebliğ edilecek bir dilekçe ile yapılabilir. Bu nedenle, özellikle fesih dilekçesi örneği işverenler için oldukça önemlidir. İşçinin devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshedilmesi durumunda, işçi haklarının tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

İşçinin Devamsızlığının Tanımı

İşçinin devamsızlığı, işveren tarafından belirlenen çalışma saatleri içinde işe gelmemesi veya işi yarıda bırakması anlamına gelir. Bu durum işveren tarafından iş akdinin feshedilmesine neden olabilir. İşçinin devamsızlık yapması, işyerindeki diğer çalışanların işlerinin aksamamasına ve işverenin iş planlarının bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, işveren işçinin devamsızlığına karşı hukuki yollara başvurabilir.

Ayrıca, işçinin haklı bir sebebi olmadan devamsızlık yapması, işveren tarafından haklı fesih gerekçesi olarak kullanılabilir. Bu durumda işçinin tazminat hakkı ortadan kalkar.

Bu nedenle, işçilerin çalışma saatlerinde işyerinde bulunmaları ve işlerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamaları önemlidir. Ayrıca, işverenlerin de işçileri işlerine sadık kalmaları konusunda teşvik etmeleri ve gerekli önlemleri alarak devamsızlık durumlarının en aza indirilmesi sağlanmalıdır.

İş Akdinin Feshi İçin Gerekli Şartlar

İşçinin devamli olmadığı durumlarda iş akdinin feshedilmesi için birtakım şartlar vardır. Bu şartlar 4857 sayılı iş kanununda belirtilmiştir. Buna göre, iş akdinin feshi için işçinin en az 3 gün üst üste devamsızlık yapması gerekmektedir. Ancak, işveren bu durumu gerekçeli bir bildirimle işçiye bildirmelidir. İşveren, işçinin bu durumu düzeltmek için uygun bir süre vermelidir. İşçinin devamsızlık yapmasının bir sebebi varsa ve bu sebep haklı bir neden olarak kabul edilirse, işveren iş akdini feshedemez.

Fesih Dilekçesi Örneği

Bir işveren tarafından işçinin devamsızlık yapması nedeniyle iş akdinin feshedilmesi durumunda, işverenin yazılı bir dilekçe sunması gerekmektedir. Fesih dilekçesi, işveren tarafından hazırlanarak, işçiye tebliğ edilmelidir. Aşağıdaki örnek dilekçe, işçinin devamsızlığı nedeniyle iş akdinin feshedilmesi durumunda işveren tarafından hazırlanabilecek bir örnek sunmaktadır:

Sayın İşçi,
3 gün üst üste devamsızlık yapmanız nedeniyle iş akdiniz işbu dilekçenin tebliği tarihinden itibaren feshedilmiştir. İşçilik hakları tarafınıza ödenmiştir.
İşveren Adı
İşveren İmzası

Bu dilekçe örneği, işveren tarafından kullanılabilecek örnek bir dilekçedir ve işçinin devamsızlık yapması durumunda işverenin talebine göre değiştirilebilir.

Not:

Fesih dilekçesi örneği, işverenin ihtiyacına ve durumuna göre değişebilir. Fesih dilekçesi, işveren tarafından hazırlanan ve işçiye tebliğ edilen bir belgedir. Fesih dilekçesinde fesih gerekçesi, tarih ve işverenin imzası yer alır. Fesih dilekçesi örneği hazırlanırken, hukuki ihtilafların önüne geçmek için avukat desteği alınması önerilir. Ayrıca, işverenler iş kanununa göre fesih işlemi yaparken işçiye haklarını açıklayan bir not ekleyebilirler. Bu sayede, işçilerin haklarının ihlal edilmesi engellenmiş olur. En önemli nokta ise fesih işleminin doğru nedenlere dayandırılmasıdır. Yanlış fesih nedeniyle işverenlerin tazminat ödemesi gerekebilir.

Not:

Fesih dilekçesi örneği, işveren tarafından hazırlanır ve işverenin tercihine göre değişebilir. Bu nedenle, işverenlerin önceden belirlenmiş fesih dilekçesi örneklerini kullanmaları mümkündür. Fakat özellikle işçinin devamsızlık yapması nedeniyle fesih dilekçesi hazırlanırken, işverenin bir avukatla danışarak ya da iş kanunlarına uygun şekilde hazırlamaları önemlidir. İşveren, işten çıkarma işlemlerini doğru şekilde yürütmek için fesih dilekçesi örneği hakkında bilgi sahibi olmalı ve iş kanunlarını takip etmelidir.

Haklı Fesih ve Tazminat Hakkı

İşveren, işçinin haklı bir sebep olmaksızın devamsızlık yapması nedeniyle iş akdini feshetmişse, işçinin tazminat hakkı yoktur. Ancak işçinin haklı sebep olması halinde işveren tarafından yapılan fesih haksız sayılabilir. Örneğin, işçi sağlık sorunları nedeniyle işe gelemiyorsa ve bu durumu işverene bildiriyorsa, işverenin iş akdini feshetmesi haksızdır. Bu durumda işçinin tazminat talep etme hakkı doğar.

Bu nedenle işçinin haklı bir sebebi olmadan devamsızlık yapması sonucunda iş akdi feshedilmişse, işçinin tazminat talep etmesi mümkün olmaz. Ancak işverenin de bu durumu açıkça belgelemesi ve tüm yasal prosedürleri takip etmesi gerekir.

Yargı Kararlarına Göre İşçinin Devamsızlığı

Yargı kararlarına göre, işçinin ölüm, hastalık, doğal afet, terör gibi haklı sebepleri olması halinde devamsızlık yapması, iş akdinin feshi için gerekçe olmayacaktır. Bu durumlar işçinin kontrolü dışında meydana geldiği için işverenin fesih hakkı yoktur. Ancak işveren bu durumların gerçekten var olduğunu kanıtlayabildiği takdirde, işçinin devamsızlığı haklı bir sebep olarak kabul edilebilir. Genellikle bu konuda mahkemeler, işverenin haklı fesihi ya da işçinin haklı bir sebep olmadan işten çıkartılması durumunda işçiye tazminat ödenmesi gerektiği yönünde kararlar vermektedir.

Ölüm ve Hastalık Nedeniyle Devamsızlık

İşçinin ölüm veya hastalık gibi haklı sebepler nedeniyle devamsızlık yapması durumunda, işverenin iş akdini feshetmesi doğru olmaz. İşveren, işçinin durumunu ve süresini dikkate alarak işçinin tedavisini bekleyebilir. İşçinin tedavisinin ardından işe dönmesi için gerekli zaman sağlanmalıdır. İşverenin, işçinin devamsızlık yapması nedeniyle iş akdini feshetmeden önce, işçinin durumunu araştırması ve işçinin durumunun gerçekten haklı bir sebebe dayandığını doğrulaması önemlidir.

Bu durumda işveren, iş akdini fesih etmek yerine işçinin sağlık durumunu dikkate alarak bir süre izin verebilir veya işçiye geçici bir görev vererek tedavisi sırasında işyerinde olmasını sağlayabilir. İşçinin haklı nedenlerle devamsızlık yapması durumunda işverenin, işçinin tedavisi tamamlanana kadar sabır göstermesi gerektiği unutulmamalıdır.

Doğal Afet ve Terör Nedeniyle Devamsızlık

Doğal afet veya terör gibi beklenmedik olaylar nedeniyle işçilerin işe gelmemesi veya işi yarıda bırakması, işveren tarafından haklı bir nedene dayanmadığı sürece iş akdinin feshi için yeterli bir gerekçe değildir. Bu durum, işçinin kendi iradesi dışında gerçekleşen olaylar nedeniyle iş yerine gelememesi anlamında haklı bir nedendir. İşveren, bu durumda işçinin mağduriyetini ve kişisel güvenliğini dikkate alarak biraz sabırlı olmalı ve gerekli önlemleri alarak işçinin güvenli bir şekilde işe dönmesini beklemelidir. İşveren, doğal afet veya terör nedeniyle işçinin devamsızlığına dayanarak iş akdini feshederse haksız fesih davası açılabilir.

Yorum yapın