İşveren Tarafından İş Akdinin İşçinin Görevini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Feshi Dilekçesi Örneği

İşçinin görevini yerine getirmemesi, işverenler için oldukça ciddi bir sorundur ve bu durumda iş akdinin feshedilmesi gerekebilir. İş akdinin feshi sürecinde fesih dilekçesi hazırlamak oldukça önemlidir. Bu makalede, işçinin görevini yerine getirmemesi nedeniyle işveren tarafından iş akdinin feshi dilekçesi örneği ele alınacaktır. Fesih dilekçesi hazırlama sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar, iş kanunu’nda belirlenen sebepler ve bu sebepler doğrultusunda nasıl bir fesih dilekçesi hazırlanabileceği gibi konular da bu makalede yer alacaktır. İş akdinin feshi sürecinde doğru adımların atılması son derece önemlidir, bu nedenle fesih dilekçesi örneği hazırlama konusunda detaylı bir bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

Fesih Dilekçesi Hazırlama Süreci

Fesih dilekçesi hazırlama süreci oldukça önemlidir çünkü bu belge ile işçinin çalışma süreci sona erecektir. Bu nedenle, dikkatli ve doğru şekilde hazırlanması gerekmektedir. Fesih dilekçesi hazırlama sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır:

  • Fesih dilekçesinin nedeni açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
  • İşçinin kimlik bilgileri, işverenin kimlik bilgileri, iş sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgiler doğru bir şekilde yazılmalıdır.
  • Fesih dilekçesi, iş sözleşmesinde belirtilen fesih sürelerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Disiplin kurulu kararı alınması gereken durumlarda, öncelikle disiplin kurulu kararı alınmalı ve bu belge fesih dilekçesine eklenmelidir.
  • Fesih dilekçesi noter aracılığıyla gönderilebilir veya iş mahkemesine başvuru yapılabilir. Bu duruma göre fesih dilekçesi doğru bir şekilde hazırlanmalıdır.

Bu unsurlara dikkat edilerek hazırlanan fesih dilekçesi işveren tarafından işçiye iletilerek sürecin resmi olarak sonlandırılması sağlanabilir.

İş Kanunu’nda Belirlenen Sebepler

İş Kanunu’nda belirlenen sebepler genellikle işçinin iş sözleşmesini yerine getirmemesi, hırsızlık yapması, işverenin güvenini kötüye kullanması ve benzeri durumlardır. Bu durumlarda işveren, iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Ancak, fesih öncesinde işçiye yazılı bir uyarı yapılması ve işçinin davranışlarını düzeltmek için bir şans verilmesi gerekir. Fesih dilekçesi hazırlanırken, işçinin suçunun ayrıntıları, işverenin uyarıları, olayların tarihleri ve benzeri bilgilerin doğru bir şekilde yer alması önemlidir. Dilekçede belirtilen sebeplerin İş Kanunu tarafından kabul edilebilir nedenler olması gerekir.

Disiplin Kurulu Kararı Alınması

Disiplin Kurulu Kararı Alınması
İşçinin görevini yerine getirmemesi durumunda, işveren disiplin kurulu kararı alabilir. Bu durumda, iş akdinin feshi için hazırlanacak olan dilekçenin içeriğinde, disiplin kurulu kararına ve tarihine de yer verilmelidir. Dilekçenin içeriği disiplin kurulu kararına uygun bir şekilde oluşturulmalıdır. Aksi takdirde, açılacak dava sürecinde işveren aleyhine hüküm verilebilir. Disiplin kurulu kararının feshi gerekçesi olarak gösterilmesi, işverenin elini güçlendirecektir. Bu nedenle, disiplin kurulu kararı alınması gereken durumlarda, fesih dilekçesi hazırlarken bu konuya özen gösterilmelidir.

Örneğin; İşçi açıkça belirtilen görevlerini yerine getirmemekte veya işyerindeki bölümlü disiplin kurulu kararı kapsamında belirtilen hallerde disiplin kurulu kararı alınarak işçinin iş akdi feshedilebilir. Disiplin kurulu kararı gerekçesi, iş akdi feshi talep eden dilekçede detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Disiplin Kurulu Kararı Alındığına Dair Belge Eki

İşveren tarafından hazırlanan fesih dilekçesine eklenmesi gereken önemli belgelerden biri, disiplin kurulu kararıdır. Eğer işçinin görevini yerine getirmemesi nedeniyle disiplin kurulu kararı alınmışsa, bu belge fesih dilekçesine eklenmelidir. Disiplin kurulu kararı, işçinin ne zaman ve hangi konuda uyarıldığını, ne gibi yaptırımların uygulandığını ve işçinin ne kadar sürede hangi konuda ilerleme kaydettiğini içeren ayrıntılı bir belgedir.

Fesih dilekçesine disiplin kurulu kararı eklenirken, belgenin kısa ve öz olması gerekmektedir. Ayrıca disiplin kurulu kararında yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması da son derece önemlidir. Bu nedenle belge, dikkatli bir şekilde incelenmeli ve fesih dilekçesine eklenmeden önce mutlaka kontrol edilmelidir.

Disiplin kurulu kararına ek olarak, işçiye herhangi bir uyarı verilmişse bu uyarının da fesih dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Uyarıda yer alan bilgiler, işveren tarafından hazırlanan fesih dilekçesine ek olarak, iş mahkemesinde delil olarak kullanılabilir.

Bu nedenle, işverenlerin, iş akdini feshetmeden önce, işçinin görevini yerine getirmemesi nedeniyle disiplin kurulu kararı alınması durumunda, disiplin kurulu kararını fesih dilekçesine eklemeleri son derece önemlidir. Bu sayede hem iş mahkemesinde olası bir hukuki süreç için delil sağlanmış olur, hem de fesih işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmiş olur.

Fesih Dilekçesi İçerisinde Yer Alması Gereken Bilgiler

Fesih dilekçesi işveren tarafından iş akdinin sonlandırılması için kullanılan bir belgedir. Bu belgenin içerisinde yer alması gereken bilgiler, işçinin görevini yerine getirmemesi nedeniyle fesih talebine dayanmalıdır. Öncelikle, işverenin adı ve adresi belgede yer almalıdır. Daha sonra işçinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, işe başlangıç tarihi, pozisyonu ve çalıştığı departman da belgelenmelidir. İş akdinin sona erme tarihi de dilekçede yer almalıdır. İşveren, işçinin görevini yerine getirmemesinin gerekçelerini ve hangi kanun maddesine dayanarak fesih talep ettiğini belirtmelidir. Bu bilgilerin doğru bir şekilde yazılması, iş mahkemesindeki olası bir dava sürecinde işverenin daha güçlü bir konumda olmasını sağlar.

İşçinin Aşırı Devamsızlığı

İşçinin devamsızlığı, işyerinde olması gereken zamanda işverenin işletmesinin işleyişini olumsuz etkileyen bir durumdur. Belirli bir süre zarfında işçinin usulüne uygun bildirimler yapılmış olmasına rağmen işe devam etmemesi veya devamlı bir şekilde işe geç gelmesi, iş akdinin feshedilmesine neden olabilir.

İşçinin aşırı devamsızlığı nedeniyle iş akdinin feshi için hazırlanacak dilekçede öncelikle işçinin ne kadar süredir devamsızlık yaptığı, ne kadar süre boyunca usulüne uygun bildirimler yapıldığı belirtilmelidir. Bunun yanı sıra işçinin bu devamsızlıklarının işletme için olumsuz sonuçlar doğurduğu da dilekçede belirtilmelidir.

İşverenin iş akdini süresi bitmeden önce feshetmesini gerektiren gerekçeler arasında işçinin aşırı devamsızlığı da yer alır. Fesih dilekçesi hazırlanırken bu durumun kanuni dayanağı olan İş Kanunu’na göre hareket edilmelidir.

Ayrıca, fesih dilekçesinde işçinin yaşadığı devamsızlık durumlarının tarihleri ve sayıları belirtilmelidir. Bu bilgilerin doğru bir şekilde yazılması ve belgelenmesi, iş mahkemesi tarafından talep edilmesi halinde delil oluşturacaktır.

Fesih Dilekçesi Örneği

Eğer işçi işverenin belirlediği görevleri tam olarak yerine getirmiyorsa, işverenin iş akdini feshetmesi mümkün olabilir. Bu durumda fesih dilekçesi hazırlaması gerekebilir. Fesih dilekçesi işveren tarafından işçiye verilerek teslim alınması veya noter aracılığıyla gönderilmesi gerekebilir. Fesih dilekçesi örneği hazırlarken, işveren öncelikle sebep göstermelidir. İş Kanunu’nda belirtilen fesih sebepleri doğrultusunda hazırlanan dilekçede somut olaya ait bilgiler yer almalıdır. Ayrıca işçinin tam adı, adresi ve SGK numarası gibi bilgilerin doğru bir şekilde yazılması da gerekmektedir.

Noter Aracılığıyla Fesih Dilekçesi Gönderimi

İşveren tarafından işçinin görevini yerine getirmemesi nedeniyle iş akdinin feshi dilekçesi noter aracılığıyla gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen dilekçelerde noter tasdiki olması nedeniyle daha güvenilir kabul edilir. Noter aracılığıyla gönderilen fesih dilekçesi örneği, noter tarafından onaylanarak alıcısına gönderilir ve böylelikle söz konusu fesih işlemi daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.

Noter aracılığıyla gönderim ayrıca belirli avantajlar da sağlar. Öncelikle, noter tasdiki, resmi bir belge niteliği taşır ve mahkemeler tarafından delil olarak kabul edilir. Ayrıca, noter aracılığıyla gönderimde, kargo veya posta yoluyla gönderimlerde meydana gelebilecek kayıp, gecikme veya hasar gibi sorunlar ortadan kalkar ve böylece fesih işlemi güvenli bir şekilde tamamlanmış olur.

Fesih Dilekçesi Örneği – İş Mahkemesi Başvurusu

İşçinin görevini yerine getirmemesi nedeniyle fesih dilekçesi örneği işveren tarafından hazırlanabilir. Bu durumda, işçinin açacağı bir dava sonucunda iş mahkemesine başvuru yapılabilir. İş mahkemesine başvuru yapılırken, işçinin görevini yerine getirmediği durumlar ve bu durumlara yönelik alınan önlemler belgelenmelidir.

Fesih dilekçesi, iş mahkemesine hitaben hazırlanarak gönderilir. Dilekçede, işveren tarafından alınan önlemlerin detayları ve işçinin görevini yerine getirmemesinin sonuçları belirtilmeli, bu sebeple iş akdinin feshedilmesinin gerektiği ifade edilmelidir.

Ayrıca, iş mahkemesine başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar arasında başvuru tarihi, dilekçenin içeriği ve belgelerin eksiksiz olarak sunulması gibi detaylar yer almaktadır.

Fesih dilekçesi örneği işçinin görevini yerine getirmemesi nedeniyle işveren tarafından düzenlenerek iş mahkemesine sunulabilir. Bu durumda, işveren tarafından alınan önlemler ve işçinin görevinin yerine getirilmemesinin sonuçları belirtilerek dilekçe hazırlanmalıdır. İş mahkemesine başvuruda bulunulurken ise başvuru tarihi, dilekçenin içeriği ve belgelerin eksiksiz olarak sunulması önemlidir.

Yorum yapın