Miras Hukukunda Mirasın İntikalinde Yasaklar ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Miras hukuku, ölen bir kişinin geride bıraktığı malvarlığının hak sahiplerine dağıtımını içeren önemli bir alandır. Ancak, mirasın intikali sırasında dikkat edilmesi gereken birçok yasak da bulunmaktadır. Muvazaa, kabahat ve suçtan doğan yasaklar olmak üzere üç gruba ayrılan bu yasaklar, miras bırakanın ölümünden önce veya sonra işlediği fiillere bağlı olarak ortaya çıkar. Bunların yanı sıra, mirasın intikalinde sosyal güvenlik hukuku da önemli bir yer tutar. Emeklilik, sağlık sigortaları ve diğer alanlarla ilgili yasaklar, mirasın intikali esnasında dikkate alınması gereken diğer hususlardır. Bu yasakların nasıl önleneceğine dair detaylı bilgilere sahip olmak ise hem sosyal güvenlik hem de miras işlemleri için son derece faydalıdır.

Mirasın İntikali

Mirasın intikali, ölen kişinin geride bıraktığı malvarlığının dağıtımı işlemidir. Miras bırakanın vefatı durumunda, mirasçılar arasında paylaşım yapılır. Ancak, bu hakka sahip olması mümkün olan kişilerin bazı durumlarda mirastan yararlanması engellenir. Bunlar yasaklar olarak adlandırılır.

Yasaklar, hukuki işlemler veya fiiller nedeniyle belirli kişilerin miras bırakanın malvarlığından yararlanmasını engeller. Yasaklar, muvazaa, kabahat ve suçtan doğan yasaklar olarak üç gruba ayrılır. Miras muvazaası halleri tespit edildiğinde ve hukuki işlem veya eylemi taklit eden simülasyon söz konusu olduğunda, mirasçılık engellenir. Ayrıca, miras bırakanın ölümünden önce işlediği kabahatler ve ölümünden sonra işlenen suçlar da mirasın intikalini engelleyen yasaklar arasındadır.

Özetlemek gerekirse, mirasın intikalinde yasaklar, aslında hak sahibi olması mümkün olan kişilerin bu haktan yararlanamayacakları durumları belirtir. Yasakların belirlenmesi, mirasın paylaşımında etkili olur.

Yasaklar

Yasaklar, mirasın intikalinde hak sahibi olması mümkün olan kişilerin bu hakka sahip olamayacakları hallerdir. Mirasın intikalinde yasaklar, muvazaa, kabahat ve suçtan doğan yasaklar olmak üzere üç gruba ayrılır.

Miras muvazaası olarak bilinen ve mirasçılığı kazanmayı engelleyen yasak durumlar simülasyon ve hediye akdi mahiyetinde sözleşmelerdir. Simülasyon taklit edilen bir hukuki işlem veya eylemdir ve anlaşmalı bir davranıştır. Hediye akdi mahiyetinde sözleşmeler ise genellikle bağış sözleşmesinden ziyade mirasçılık sözleşmesi olarak yapılırlar.

Kabahat yasakları, miras bırakanın ölümünden önce işlediği fiillerden kaynaklanır. Suç yasakları ise miras bırakanın ölümünden sonra işlenen suçlar olarak karşımıza çıkar. Mirasın intikali, miras bırakanın vasiyeti bile olsa, kabahat ve suçtan doğan yasakların varlığı durumunda gerçekleşemeyecektir.

Muvazaa Yasakları

Muvazaa, miras bırakanın gerçekte iradesine uygun olmayan, farklı bir irade beyanının açıkça yapıldığı durumlarda söz konusudur. Miras muvazaası halleri tespit edilirse, bu durum mirasçılığın engellenmesine neden olur. Muvazaa yasağının en büyük sebeplerinden biri, miras bırakanın iradesinin yanıltılmış veya kötüye kullanılmış olmasıdır. Bu nedenle, miras bırakan ölmeden önce yapacağı önlemlerle mirasının muvazaa sonucu kötüye kullanılması önlenmelidir. Mirasçılığı kazanmayı engelleyen miras muvazaası halleri arasında simülasyon ve hediye akdi mahiyetinde sözleşmeler de yer alır.

Simülasyon

Simülasyon, bir takım kişilerin ya da mirasçıların gerçekte olmayan bir mirasçıya tüm haklarının geçişini sağlamak için yaptığı anlaşmalı bir davranıştır. Gerçekleştirilen herhangi bir hukuki işlemin taklidi, bir diğer ifadeyle karşılıklı bir anlaşmadır. Bu anlaşma sırasında gerçekte mirasçı olamayacak kişiler, belirli bir senaryo üzerinde anlaşarak, hukuki bir şekilde mirasçılık hakkı elde etmeye çalışırlar. Simülasyon, bir miras muvazaa nedenidir ve mirasın intikalinde yasaklanmıştır.

Simülasyon nedeniyle, gerçek mirasçıların hakları gasp edilebilir ve hak kaybına uğrayabilirler. Bu durumda mirası yöneten kişiler bu durumu tespit ederek yargıya başvurmalıdır. Böylece gerçek mirasçılar hak kaybı yaşamadan haklarını alabilirler.

Hediye Akdi Mahiyetinde Sözleşmeler

Hediye akdi mahiyetinde sözleşmeler, bir kişinin diğer kişiye bir hediye verdiğini ancak bu hediye verme işleminin aslında bir miras sözleşmesi olduğunu belirtir. Yani sözleşme, bir kişinin ölümünden sonra, hediye verilen kişinin mirasçılık haklarının olduğunu belirtir. Bu tip bir sözleşme, miras hukukunda yasaklıdır ve geçersizdir. Bunun nedeni, gerçek niyetlerden uzaklaşma amacı ile yapılan bir işlem olmasıdır. Bu nedenle, bu tarz sözlü veya yasal bağlayıcılığı olan yazılı olan her türlü beyan edilmiş isteksizliği olan hibe muvazaa olarak kabul edilip hükümsüzdür.

Kabahat ve Suçtan Doğan Yasaklar

Kabahat ve suçtan doğan yasaklar, mirasın intikali sırasında önemli bir yere sahiptir. Bu yasaklar, miras bırakanın vasiyeti bile olsa gerçekleşemeyecektir. Kabahatle ilgili yasaklar, miras bırakanın ölümünden önce işlediği fiillerden kaynaklanır. Bu sebeple, mirasın intikali sırasında kabahatle ilgili yasaklar dikkate alınmalıdır. Suç yasakları ise miras bırakanın ölümünden sonra işlenen suçlardan kaynaklanır. Bu yasaklar da mirasın intikali sırasında dikkate alınmalıdır.

Kabahat Yasakları

Kabahatle ilgili yasaklar, miras bırakanın hayatı boyunca işlediği suçlardan kaynaklanır. Bu suçlar, mirasın intikalinde kabul edilemez ve yasaklanmıştır. Örneğin, miras bırakanın hayatı boyunca işlediği bir dolandırıcılık suçu nedeniyle mirasın intikalinde dolandırıcılıkla ilgili yasaklar uygulanır ve bu mirasın hak sahibi olamayacağı anlamına gelir. Ayrıca, miras bırakanın hayatı boyunca işlediği ahlaka aykırı davranışlar, suistimal, aldatma ve diğer suçlar da yasaklar arasındadır. Bu yasakların varlığı, mirasın intikalinde adaletin sağlanması ve mirasa hak kazanacak kişilerin suça karışmayan kişiler olması için önemlidir.

Suç Yasakları

Miras hukukunda mirasın intikalinde yasaklar arasında kabahat ve suçtan doğan yasaklar yer almaktadır. Suçtan doğan yasaklar ise miras bırakanın ölümünden sonra işlenen suçlardan kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda mirasın intikali gerçekleşemeyecektir. Kabahat ve suçtan doğan yasakların varlığı durumunda, mirasın intikali gerçekleşmeyeceği gibi, varisler de bu suçlar nedeniyle cezai yaptırıma maruz kalabilirler.

Bunun yanı sıra, sosyal güvenlik hukuku bağlamında da suç yasakları söz konusu olabilir. Ölen kişinin işlediği suçlar nedeniyle sigorta prim borçları varsa, bu borçlar mirasın intikali esnasında dikkate alınır. Ayrıca, mirasın intikalinde gözetilen emeklilik hakları da suç yasakları kapsamında değerlendirilebilir.

Sosyal Güvenlik Hukuku ve Yasaklar

Sosyal güvenlik hukuku, işçi, işveren ve devlet arasında oluşan sigorta sistemi, sağlık sigortaları, emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları gibi birçok alanda kontrol altında tutulmasını sağlayan bir hukuk dalıdır. Miras hukukunun yanında, sosyal güvenlik yasakları da mirasın intikalinde önemli bir yer tutar. Bu yasaklar, mirasın intikalinde emeklilik, sağlık sigortaları gibi alanlarla sınırlıdır. Miras bırakanın prim borçları, mirasın intikalinde dikkate alınması gereken yasaklar arasında yer alır. Ancak, mirasçılar, ölümden önceki döneme denk düşen prim borçlarını ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabilirler.

Sosyal Güvenlik Yasakları

Miras hukuku ile birlikte, sosyal güvenlik hukuku da mirasın intikalinde yasaklı alanlar arasında yer almaktadır. Sosyal güvenlik yasakları, özellikle emeklilik ve sağlık sigortası gibi alanlarla sınırlıdır. Örneğin, emeklilik hakları belirli koşulların karşılanması halinde mirasın intikaline konu olabilirken, sağlık sigortası prim borçları ise mirasın intikali sırasında dikkate alınması gereken yasaklardan biridir.

Emeklilik Yasakları

Emeklilik, mirasın intikali sırasında yasaklanmayan bir hak olduğu düşünülse de belirli koşullarda yasak uygulamaları söz konusu olabilir. Emeklilik yasakları içerisinde, emekli olmak için belirli şartları yerine getiremeyen kişilerin mirasçılığı sırasında emeklilik hakkı ortadan kalkabilir. Bu durumda, emeklilik hakkı ortadan kalktığından dolayı mirasın intikalinde de emeklilik hakkı devredilemez. Ayrıca, miras bırakanın emekli aylığı almaya hak kazanması durumunda ise, emekli aylığı alacak kişinin mirasçılığı sırasında bu hak devredilebilir.

Sağlık Sigortası Yasakları

Ölen kişinin sigorta prim borçları, mirasın intikalinde dikkate alınması gereken yasaklardan biridir. Ölen kişinin sosyal güvenlik kurumu ile sigorta prim borcu bulunuyorsa, geride bıraktığı malvarlığından borçların ödenmesi gerekmektedir. Borçlar ödenmeden mirasın intikali gerçekleşemez. Eğer miras bırakanın sosyal güvenlik kurumuna borcu varsa, mirasçılar mirasın intikali sırasında bu borçları ödemekle yükümlüdür.

Yorum yapın