İş Hukukunda İşçinin İşverenin Mobbinge Karşı Korunması

İşyerinde psikolojik şiddet olarak bilinen mobbing, işçilerin ve çalışanların korkunç bir davranış şekline maruz kalmalarıdır. Bu tür davranış, işçilerin fiziksel ve psikolojik sağlıklarını ciddi şekilde etkileyebilir ve hatta iş hayatlarına zarar verebilir. Ancak iş hukuku, işçilerin mobbinge karşı korunmasını sağlamak için bir dizi koruyucu önlem ve tedbirler içermektedir. İşverenler de işyerinde mobbingi önlemek ve işçileri bu tür davranışlardan korumakla yükümlüdür. İşçiler, şikayet yolları veya hukuki yollarla kendilerini ve haklarını koruyabilirler.

  • İşverenler, işyerinde mobbingi önlemek için önleyici tedbirler almalıdırlar.
  • İlgili kamu kurumlarına veya sendikalara başvurarak kendilerini koruyabilirler.
  • Eğitim yoluyla işçilerin bilinçlenmeleri için işverenler eğitimleri sağlamalıdırlar.
  • İşçilerin mobbinge uğradıklarını belirten dilekçeler hazırlayabilirler.

Bu koruyucu tedbirler işçilerin iş ortamında psikolojik şiddet yaşamalarını önlemek için alınmalıdır.

Mobbing Nedir?

Mobbing, iş yaşamında karşılaşılan psikolojik şiddet olaylarına verilen bir isimdir. İşçinin sürekli olarak hedef alınması, hakarete uğraması, itibarının zedelenmesi ve kötü muameleye maruz kalması şeklinde ortaya çıkan mobbing, işyerindeki çalışma ortamını olumsuz şekilde etkiler. Mobbingin etkisiyle işçilerin moral ve motivasyonu düşer, iş verimliliği azalır ve işten ayrılma oranları artar.

İşyerinde mobbingin varlığından şüphelenen işçiler, öncelikle işyeri yöneticileriyle iletişime geçerek durumu bildirmelidirler. Eğer bu durum işveren tarafından ciddiye alınmazsa, ilgili kamu kurumlarına veya işçi sendikalarına başvurabilirler. İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu, mobbinge maruz kalan işçileri koruyan kanun maddeleri içerir.

Mobbinge Karşı Korunma Yolları

İşyerinde mobbinge maruz kalan işçilerin haklarını koruma yolları vardır. Bunlar arasında şikayet yolları ve hukuki yollara başvurmak bulunmaktadır. İşçiler, işverenleri ile görüşerek durumu düzeltmeye çalışabilirler. Ancak işe yaramazsa, ilgili kamu kurumlarına veya sendikalara başvurabilirler. İşçiler ayrıca mobbinge maruz kaldıklarını belirten bir dilekçe hazırlayarak ilgili kurumlara verebilirler. İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu, mobbinge maruz kalan işçileri koruyan ve işverenler için cezai yaptırımlar içeren maddeler içerir. İşçiler, hukuki yollara başvurarak da işverenlerin cezai yaptırımlarla karşılaşmalarını sağlayabilirler.

Şikayet Yolları

İş yerinde mobbinge maruz kalan işçiler, öncelikle işverenleri ile görüşerek durumu çözmeye çalışmalıdır. İşvereni, durumdan haberdar eden işçi, kendisine karşı uygulanan mobbingin ne olduğunu açık bir şekilde anlatmalı ve gerekli önlemlerin alınması için yardım istemelidir. Ancak işverenin bu konuda bir çözümü olmazsa, işçiler kamu kurumlarına veya sendikalara başvurabilirler. Özellikle sendikalara yapılan şikayetler, işverenlerin bu konuda daha duyarlı davranmasını sağlayabilir. İşçilerin, mobbinge maruz kaldıklarını belirten bir dilekçe hazırlayarak ilgili kurumlara vermesi de bir diğer seçenektir.

Dilekçe Verme

İşyerinde mobbinge maruz kalan işçilerin başvurabileceği yollardan biri, mobbinge karşı bir dilekçe hazırlamak ve ilgili kurumlara vermek olabilir. Bu dilekçede, işçinin ne şekilde mobbinge maruz kaldığı ve hangi tarihler arasında bu durumun devam ettiği açıkça belirtilmelidir. Dilekçede ayrıca işverenin uygunsuz davranışlarını durdurmaya yönelik alınacak tedbirler de yer alabilir.

Dilekçe, birden fazla işlem gerektirebilen ve uzun zaman alabilen bir süreci başlatabilir. Ancak işçiler, işverenin mobbinge karşı alacağı önlemler konusunda somut bir eylemde bulunmuş olacağından, bu yolu tercih edebilirler. İşçilerin dilekçe hazırlamadan önce avukatlarından veya sendikalarından hukuki destek almaları önerilir.

İlgili Kanun Maddelerine Başvurma

İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu, işyerinde mobbinge maruz kalan işçileri korumak adına değişik maddeler içermektedir. Bu kanun maddelerine göre işverenler, işyerinde mobbinge karşı önemli yükümlülüklere sahiptirler. İşverenler, işyerinde mobbinge karşı hiçbir şekilde tolerans göstermemeli ve mobbing yapanları cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakmalıdırlar.

İş Kanunu, işçilerin bedeni ve ruhi olarak sağlıklı bir ortamda çalışmalarına izin vermektedir. Buna göre, işverenler işyerinde mobbinge sebep olan davranışlardan kaçınmalı ve işçilere sağlıklı bir çalışma ortamı sunmalıdırlar. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu da işyerinde mobbinge karşı yasal bir koruma sağlamaktadır. Türk Ceza Kanunu’na göre, mobbing yapan kişiler hapis cezası ve para cezasıyla cezalandırılabilirler.

Türk Medeni Kanunu da işyerinde mobbinge karşı işçileri korumaktadır. Kanun, işverenlerin işçilerin onur ve saygınlığını korumasını istemektedir. İşverenlerin işyerinde mobbingi önlemek için gerekli tedbirleri almaları, bu tedbirlerin uygulanmasına özen göstermeleri ve mobbinge sebep olan davranışları kesinlikle tolerans göstermemeleri gerekmektedir.

Hukuki Yollar

İşçiler, işyerinde mobbinge maruz kalmaları durumunda hukuki yollara başvurarak işverenlerin cezai yaptırımlarla karşılaşmalarını sağlayabilirler. İlgili kanun maddelerine başvurmak, avukat yardımı almak veya mahkeme yoluna başvurmak gibi seçenekler mevcuttur.

İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu, mobbinge maruz kalan işçileri koruyan ve işverenler için cezai yaptırımlar içeren maddeler içerir. Bu maddeler işçilerin haklarını koruma açısından oldukça önemlidir.

Avukat yardımı almak işçilere mobbing davasını takip etmek ve haklarını korumak konusunda büyük bir yardımcıdır. İşçiler, haklarını korumak için avukata başvurmalı ve meslektaşlarının daha önce çalıştıkları avukatlardan referans alabilirler.

Hukuki yollara başvurmak, işverenlerin mobbing davranışlarını ciddiye almalarını sağlayarak, işyerindeki kötü muameleyi sona erdirmeye yardımcı olabilir. İşverenler, mobbing davranışlarından dolayı cezai yaptırımlarla karşılaşacakları için, bu tür davranışlardan kaçınmak durumundadırlar.

İşverenlerin Mobbinge Karşı Sorumlulukları

İşverenler mobbinge karşı işçilerini korumak için sorumlulukları altındadırlar. Bu doğrultuda işverenler, işyerinde mobbingi önlemek için önleyici tedbirleri almakla yükümlüdürler. İşyeri rehberi hazırlanarak, işçiler arasında net bir iletişim kurulabilmesi sağlanabilir. İşverenler, aynı zamanda işçilere mobbing hakkında bilgilendirme eğitimleri vermelidirler. Eğitimlerle işçilerin mobbingi tanımlayıp, durumda ne yapılması gerektiğini öğrenebilmeleri amaçlanır. İşverenler ayrıca, belirli kuralların uygulanmasını sağlanarak güç dengesi oluşturabilirler. Mobbingin doğurduğu sonuçlar, işverenleri için ciddi cezai yaptırımları da içerebilir, bu sebeple işverenlerin bu konuya hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

Önleyici Tedbirler

İşverenlerin işyerinde mobbingi önlemek için önleyici tedbirler alması gerekmektedir. Bunun için işyerindeki politikaların ve kuralların mobbinge müsaade etmeyecek şekilde hazırlanması önemlidir. Güç dengesi oluşturacak kurallar, işyerindeki hiyerarşiyi göz önünde bulundurarak işçilere adaletli bir şekilde davranılmasını sağlayacaktır.

İşverenler, işyerindeki çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen politikaların uygulanmasını sağlamalıdırlar. İşyerindeki birimler arasındaki iletişimi iyileştiren politikalar, işçilerin mobbinge maruz kalma riskini de azaltacaktır.

  • İşverenler, işyerinde gözetim ve kontrol sistemleri kurarak, mobbingi önlemeye çalışabilirler.
  • İşverenler, özel olarak işyerinde mobbing hakkında eğitim almış kişileri işe alarak, işçiler arasında uygun bir ortamın sağlanmasına yardımcı olabilirler.

İşverenlerin işyerinde mobbingi önleyecek tedbirleri alarak, işçileri bu tür davranışlardan koruması, çalışanların performansını da arttırabilir. Ayrıca bu tür davranışların önlenmesi, işyerindeki atmosferi de olumlu yönde etkileyecektir.

Mobbingi Önlemek İçin Eğitim

İşverenler, işyerinde yapılan eğitimlerle işçileri mobbing konusunda bilgilendirmelidir. Bu eğitimler işçilerin mobbingin ne olduğunu ve nasıl önlenebileceğini anlamalarına yardımcı olacaktır. İşyerinde yapılacak eğitimlerle işçilere, birbirleriyle nasıl iletişim kuracakları, birbirlerine nasıl yardımcı olacakları ve işyerinde işbirliği yapacakları öğretilmelidir.

Ayrıca, mobbingin işyerindeki iş performansına ve işyeri atmosferine nasıl olumsuz etkileri olduğu detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. İşverenler, işyerinde mobbing konusunda farkındalığı arttırmak için düzenli olarak seminerler ve konferanslar düzenlemelidir. Bu sayede işçilerin mobbinge karşı korunması ve işyerinde birlikte çalışmanın önemi daha iyi anlaşılabilecektir.

Ayrıca, işverenler eğitimlerle işçileri mobbinge karşı önlemler almaları konusunda teşvik etmelidir. İşçilere mobbinge karşı nasıl başa çıkacakları, hangi durumlarda şikayette bulunabilecekleri ve bu konuda ne yapmaları gerektiği konusunda dürüst bir şekilde bilgilendirilmelidir. Bu sayede işçiler, işyerindeki mobbing davranışlarını fark edebilir ve önleyici tedbirler alabilirler.

İşverenler, eğitimlerle işçileri mobbing konusunda bilgilendirmek ve önlem almaları konusunda teşvik etmekle birlikte, işyerindeki mobbingin bir kere meydana gelmesi durumunda bu konuda hızlı bir şekilde hareket etmelidir. Mobbing davranışlarının yasalara uygun olmadığı unutulmamalı ve işverenler, işçilerin haklarını korumakla yükümlüdürler.

Yorum yapın